226/2022. NVB határozat - a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában

Az NVB elnökének 1/2022. számú határozata az NVB 226/2022. számú határozatának kijavításáról

 

A Nemzeti Választási Bizottság

226/2022. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) jelölő szervezetek által a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választásra bejelentett külképviseleti megfigyelőket jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 5. § (1)-(3) bekezdései szerint a külképviseletekre a jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként és jelölő szervezetenként (független jelöltenként) legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet és nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság dönt.
  2. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I.11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-a szerint a Ve. 5. § (3) bekezdése szerinti külképviseleti megfigyelőt legkésőbb 2022. március 24-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
  3. Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt mint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán közös egyéni választókerületi jelölteket és közös pártlistát állító jelölő szervezetek, a törvényes határidőn belül 35 fő külképviseleti megfigyelőt jelentettek be.
  4. A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett megfigyelők adatait leellenőrizte a központi névjegyzékben.
  5. Az ellenőrzés eredményeképp megállapítást nyert, hogy a kanadai Vancouverben lévő külképviseletre megbízni kívánt Orban Ivor Csaba a bejelentés során megadott személyi azonosítóval nem szerepel a központi névjegyzékben, míg az edinburghi külképviseletre megbízni kívánt Kovács-Marton Anikó az országgyűlési képviselők választásán nem rendelkezik választójoggal. A Ve. már idézett 5. § (2) bekezdés alapján külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, választójoggal rendelkező választópolgár lehet, mely oknál fogva a Nemzeti Választási Bizottság e hivatkozott két személy külképviseleti megfigyelőként való nyilvántartásba vételét visszautasítja.
  6. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Nemzeti Választási iroda ellenőrzése alapján a további 33 külképviseleti megfigyelő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján választójoggal rendelkeznek, így nyilvántartásba vételüknek akadálya nincs.
  7. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 5. §-án, az IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 28.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke