225/2022. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP-Magyarország Zöld Pártja, és a Párbeszéd Magyarországért Párt országos listát állító jelölő szervezetek által – a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására megbízott megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

225/2022. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (1066 Budapest, Teréz körút 46.), a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1034 Budapest, Bécsi út 120.), a Momentum Mozgalom (1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.), a Magyar Szocialista Párt (1114 Budapest, Villányi út 11-13.), az LMP-Magyarország Zöld Pártja (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.), és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1015 Budapest, Batthyány utca 62.) országos listát állító jelölő szervezetek által – a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 281. § (3) bekezdése alapján megbízott megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP-Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására bejelentett – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 281. § (3) bekezdése szerinti – megfigyelőit jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 279. § (2) bekezdés c) pontja szerint a levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. A Ve. 281. §-ának rendelkezése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda biztosítja a szavazatot tartalmazó válaszboríték leadásának lehetőségét. A válaszborítékot az iroda folyamatos felügyelete alatt álló urnába lehet bedobni. Az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen az országos listát állító jelölő szervezetek által megbízott megfigyelők jelen lehetnek az urna felügyelete során. A megfigyelőkre a Ve. 5. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
  2. A Ve. 5. § (1)-(3) bekezdései alapján az országos listát állító jelölő szervezetek legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. A Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet és nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság dönt.
  3. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-a szerint a Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2022. március 24-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
  4. Ezen jogszabályi rendelkezések alapján a Demokratikus Koalíció a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP-Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett, pártlistát állító jelölő szervezet – a jogszabályban előírt határidőn belül – 2022. március 24-én 102 megfigyelőt jelentett be.
  5. A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megjegyzi, hogy irányadó gyakorlata szerint a megfigyelők viselt nevében a „Dr.”, illetve „ifj.” megjelölés a központi névjegyzékhez képest eltérő, a bejelentésben való feltüntetése nem akadálya a nyilvántartásba vételnek. A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett megfigyelőket a központi névjegyzék szerinti viselt nevükkel veszi nyilvántartásba.
  6. A Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyzék adatai alapján megállapította, hogy a 102 megfigyelő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján valamennyien rendelkeznek választójoggal.
  7. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 5. §-án, a 279. §-án, a 281. §-án, az IM rendelet 1. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 28.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke