223/2022. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

223/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1114 Budapest, Villányi út 11-13., képviseli: dr. Tóth Bertalan, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Heves Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 29/2022. (III. 23.) számú határozatát részben megváltoztatja, úgy, hogy a „Találkozzon, beszélgessen Korózs Lajossal” kezdetű szórólap vonatkozásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (2) bekezdésének azon sérelmét, hogy a szórólapon nem szerepel a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve, kizárólag ismeretlen személlyel szemben állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Sz. O. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 22. napján postai úton kifogást nyújtott be a Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (2) bekezdésének megsértése miatt.

[2] Kifogásában idézte a Ve. 144. § (1)-(2) bekezdéseit, kiemelve, hogy a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

[3] Előadta, hogy 2022. március 21. napján postaládájában négy darab szórólapot talált, amelyek közül az „Ezt adja a FIDESZ”, és annak másik oldalán „Ezt adja Szabó Zsolt” feliratú szórólapon a kiadó neve, a kiadásért felelős neve, illetve a kiadó székhelye nincsen feltüntetve, ezért az sérti az általa idézett Ve. 144. § (1) és (2) bekezdését. Előadta továbbá, hogy a „Találkozzon, beszélgessen Korózs Lajossal” című szórólap sem tartalmazza a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős nevét, csupán pártlogókat, ezért ezen szórólap is jogszabálysértő. Kifogásához mellékelte az általa sérelmezett szórólapokat.

[4] Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és szabjon ki bírságot.

[5] Az OEVB a 29/2022. (III. 23.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és az „Ezt adja a FIDESZ” és annak másik oldalán az „Ezt adja Szabó Zsolt” kezdetű szórólap vonatkozásában megállapította, hogy ismeretlen személy, vagy személyek megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését, a „Találkozzon, beszélgessen Korózs Lajossal” kezdetű szórólap vonatkozásában pedig megállapította, hogy ismeretlen személy, vagy személyek, továbbá Korózs Lajos, valamint a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek – mint akinek, illetve akiknek az érdekében a szórólapot terjesztették – megsértették Ve. 144. § (2) bekezdését.

[6] Határozatának indokolásában az OEVB rögzítette, hogy a kifogás mellékleteként becsatolt szórólapok tartalma alapján kampányeszköznek, annak terjesztése kampánytevékenységnek minősül. Az OEVB a kifogáshoz mellékelt bizonyítékok alapján megállapította, hogy az „Ezt adja a FIDESZ” és az „Ezt adja Szabó Zsolt” kezdetű szórólapon nincsen feltüntetve a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve, ezzel a szórólap készítője, vagy készítői megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését.

[7] Megállapította továbbá, hogy a kifogáshoz mellékelt „Találkozzon, beszélgessen Korózs Lajossal” kezdetű szórólapon szintén nincs feltüntetve a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve. A szórólap alján szerepelnek a jelölő szervezetek, azaz a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt nevei és logói. Ezek alapján az OEVB megállapította, hogy a szórólap készítője, vagy készítői, illetve Korózs Lajos, valamint az őt jelölő szervezetek – mint akinek, illetve akiknek az érdekében a szórólapot terjesztették – megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését. Az OEVB az eset körülményeit mérlegelve, figyelembe véve a jogsértés súlyát, továbbá azt, hogy nem tudta megállapítani, hogy a szórólapot ki, vagy kik készítették, nem tartotta indokoltnak bírság kiszabását.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[8] Beadványozó 2022. március 26. napján 8 óra 20 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 29/2022. (III.23.) számú határozatával szemben.

[9] Érintettsége alátámasztásaként előadta, hogy a Magyar Szocialista Párt az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet, amely a Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben más jelölő szervezetekkel közös jelöltet állított, továbbá a választókerület területén elkövetett, a kifogás alapjául szolgáló jogsértés mind a jelölő szervezet, mind az általa indított képviselőjelölt választási esélyeire és jogaira kihat.

[10] Fellebbezésének indokaként előadta, hogy a kifogással sérelmezett, az „Ezt adja Szabó Zsolt” és „Találkozzon Korózs Lajossal” kezdetű szórólapok nem Korózs Lajos, valamint jelölő szervezetei - a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt - választási kampányának eszközei. Kifejtette, hogy Korózs Lajos, valamint jelölő szervezetei által folytatott kampány nyomdai anyagai – 2 újság, 2 A5 méretű szórólap, plakátok és molinók – mind a törvényi előírásoknak megfelelően, pártlogókkal ellátva és megfelelő impresszummal kerültek ki közterületekre és a választók postaládájába, amely nyomdai anyagok mind jó minőségű színes technológiával készültek, míg a kifogásolt szórólapokon egyértelműen látható, hogy alacsony minőségű, fekete-fehér kampányeszközökről van szó, amelyeket ismeretlen személy(ek) házi nyomtató használatával állított(ak) elő.

[11] Hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 195/2022 számú határozatára a bizonyítási eszközökkel szemben támasztott, Kúria joggyakorlatában meghatározott követelmények vonatkozásában, valamint a 198/2022 számú NVB határozatra, amelyben a Nemzeti Választási Bizottság az ügyben benyújtott kifogásnak részben helyt adva megállapította, hogy ismeretlen személy sértette meg a Ve. 144. § (2) bekezdését azzal, hogy a plakáton nem tüntette fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

[12] Beadványozó álláspontja szerint Kifogástevő nem szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a kifogásolt szórólapot valóban Korózs Lajos, valamint jelölő szervezetei, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt készítették volna, így Beadványozó meglátása alapján az OEVB határozata téves mérlegelésen alapszik és jogsértőnek tekintendő.

[13] Mindezekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg az OEVB által elkövetett jogszabálysértés tényét, a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján pedig változtassa meg az OEVB 29/2022. (III. 23.) számú határozatát akként, hogy a Korózs Lajos, valamint a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetekkel szemben benyújtott kifogást elutasítja.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[14] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés alapos.

[15] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[16] A Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálva a kifogás tárgyává tett szórólapokat, megállapítja, hogy az OEVB helytálló megállapításra jutott a tekintetben, hogy a kifogásolt kiadványok, a Ve. 140. § a) pontja szerinti kampányeszköznek, azaz plakátnak minősülnek. Helytállóan állapította meg azt is, hogy ennél fogva annak készítése során meg kell tartani a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt szabályt, vagyis azon fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

[17] Mivel a hivatkozott jogszabályi rendelkezés kifejezetten a plakát készítése kapcsán került kodifikálásra, ezért a kiadó nevének, székhelyének és a kiadásért felelős személy nevének feltüntetésére vonatkozó kötelezettség és az elmulasztásból eredő felelősség, kifejezetten a plakát készítőjét, készíttetőjét terheli. {vö.: 208/2022. NVB határozat Indokolás [43] bekezdés}

[18] Önmagában az, hogy a plakátból megállapítható, hogy az kinek a támogatására ösztönöz, vagy az állapítható meg, hogy ki adott megbízást a terjesztésre, nem elegendő a Ve. 144. § (2) bekezdésében előírt adathiány nevezettek terhére való megállapításához. Ahhoz ugyanis szükséges az arra vonatkozó egyértelmű bizonyíték is, hogy e személyek azonosak a plakát kiadójával, készíttetőjével, mivel, ahogyan az már kifejtésre került, a Ve. 144. § (2) bekezdésének sérelme, azaz az impresszum hiánya miatti felelősség e személyek terhére állapítható meg. {vö.:208/2022. NVB határozat, 118/2022. NVB határozat}

[19] Ezért tévedett az OEVB mikor az elé tárt bizonyíték alapján a Ve. 144. § (2) bekezdésének megsértését az ismeretlen személyen/személyeken túl a „Találkozzon, beszélgessen Korózs Lajossal” kezdetű szórólap vonatkozásában, a kiadó személyére vonatkozó bizonyíték hiányában, pusztán arra alapozva, hogy annak terjesztése a Jelölt és jelölő szervezetei érdekét szolgálja, megállapította Korózs Lajos egyéni választókerületi jelölt, valamint a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek jogsértését is.

[20] E körben a Bizottság – ellenkező bizonyítás hiányában – elfogadja Beadványozó arra vonatkozó kijelentését, amely szerint a kifogásolt szórólapok nem Korózs Lajos egyéni jelölt, valamint jelölő szervezetei - a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt - választási kampányának eszközei.

[21] A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben kifejtett indokok alapján, az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján akként változtatja meg, hogy a „Találkozzon, beszélgessen Korózs Lajossal” kezdetű szórólap impresszumhiánya miatt a Ve. 144. § (2) bekezdésének sérelmét ismeretlen személy terhére állapítja meg és mellőzi a Korózs Lajos egyéni jelölt, valamint jelölő szervezetei felelősségét megállapító rendelkezéseket.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[22] A határozat a Ve. 144. § (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 28.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke