223/2018. NVB határozat - a B. Z. I. benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
223/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. Z. I.  (a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 35/02.OEVB/2018/III. 06./ számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján a 35/02.OEVB/2018/III.06./ számú határozatában megállapította, hogy a független jelöltjeként indulni szándékozó Büki Zoltán Imre egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 318 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 7-én 10 óra 58 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában a Ve. 223. § (3) bekezdés (b) pontjára hivatkozva kéri a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata felülvizsgálatát. Az indoklásban azonban az OEVI egyes tevékenységeit kifogásolja. Állítása szerint az OEVI megtagadta az ajánlások jelenlétében történő újraszámlálását és a megtagadás tényét nem vették jegyzőkönyvbe. Kifejtette továbbá, hogy a névjegyzék tartalma és a lakcímnyilvántartás adatai nem minden esetben egyeznek meg, így előfordulhat az, hogy a választási névjegyzékben nem találták az ajánlást adó személy adatait. A fentiekre tekintettel Beadványozó azzal a kéréssel fordult a Nemzeti Választási Bizottsághoz, hogy az NVB tekintse mindaddig érvényesnek ajánlásait, amíg a „választási névjegyzék és annak alapját képező lakcímnyilvántartás adatainak hitelesítése nem történik meg”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy nem egyértelmű, hogy mire irányul Beadványozó szándéka, tekintettel arra, hogy megjelölte a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozat felülvizsgálatát, mint jogalapot, azonban az indoklásban a választási iroda tevékenységét kifogásolta. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az OEVI-től érkezett tájékoztatásból kiderül, hogy Beadványozó az ajánlások ellenőrzésekor nem volt jelen és fellebbezésében előadott igényét – a szavazatok újraszámlálását – nem jelentette be az OEVI-nek. 2018. március 6-án telefonon értesítették Beadványozót, hogy a jelöltként való nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlások száma nem éri el a szükséges mennyiséget. Beadványozó ezt követően kérte az ajánlások ellenőrzéséről szóló iratokba való betekintést, illetőleg az ajánlás ellenőrző lap másolatban történő átadását, mely kéréseket az OEVI teljesítette. Beadványozó ezt követően fordult fellebbezéssel a Nemzeti Választási Bizottsághoz a fent részletezett indokai alapján.

 

 1. A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy amennyiben Beadványozó fellebbezése az OEVI tevékenysége ellen irányul, úgy azt a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján az iroda mellett működő OEVB-hez kellett volna benyújtania kifogás formájában. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy abban az esetben, ha Beadványozó fellebbezése az OEVI tevékenysége ellen irányul, úgy az érdemben nem vizsgálható tekintettel arra, hogy az az OEVB határozat felülvizsgálatát nem alapozza meg, másrészről annak alátámasztására semmiféle bizonyítékot nem csatolt be.

 

 1. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.
 2. A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]
 3. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                                elnöke