222/2022. NVB határozat - az Offdoor Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

222/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Offdoor Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Bojtár utca 27., a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 31/2022. (III.22.) számú határozatát részben megváltoztatja akként, hogy az Offdoor Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben alkalmazott – a jogszabálysértő választási plakátok eltávolítására irányuló – felhívást és az Offdoor Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben kiszabott 80.000 Ft összegű bírság megfizetésére kötelezést mellőzi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Bús Balázs (a továbbiakban: Kifogástevő) egyéni képviselőjelölt 2022. március 21-én 15 óra 30 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).

[2] Kifogásában előadta, hogy a választókerület területén 2022. március 7. napján ismeretlen személyek több társasház liftjében kihelyeztek olyan, a kiadó nevét, és egyéb adatait nem tartalmazó plakátokat, melyeken Kifogástevőről mint a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjéről, bizonyíthatóan hamis tényállítások szerepelnek. Bizonyítékként a kifogása mellékleteként csatolta a Lajos u. 131. szám alatt kihelyezett plakátot.

[3] Kifogástevő kifogásában hivatkozott a Budapest 10. számú OEVB által meghozott 28/2022. (III. 10.) BP10OEVB határozatra, amelyben az OEVB Gy. Á. magánszemély kifogása nyomán korábban már megállapította a jogszabálysértés tényét és kötelezte a jogszabálysértőt magatartása abbahagyására, egyúttal kötelezte Beadványozót mint a liftreklámokat üzemeltető társaságot a plakátok 8 napon belüli eltávolítására.

[4] Kifogástevő szerint, tekintettel arra, hogy a korábbi kifogásban érintett plakátok mind a mai napig ki vannak helyezve a választókerület területén, a jogszabálysértő állapot továbbra is fennáll.

[5] Kifogástevő a kihelyezett plakátok jogszerűségével kapcsolatban az OEVB által korábban már megállapítottakkal egyezően előadta a kifogásában, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 140. §-a alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen többek között a plakát. A kifogásában kiemelte, hogy a törvény 144. §-a alapján a plakát választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. Kifogástevő kiemelte továbbá azt is, hogy hasonlóképpen rendelkezik a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. év CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. § (9) bekezdése is. A plakátok az Mttv. 203. §-a szerint egyéb nyomtatott anyagnak minősülnek.

[6] Kifogástevő véleménye szerint a plakátokon nem szerepel a kiadó neve, székhelye, valamint a kiadásért felelős személy, a Kifogástevő álláspontja szerint a plakát nem felel meg a törvényi rendelkezéseknek.

[7] Kifogástevő nyilatkozata szerint kifogását a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a törvény szerinti határidőben nyújtotta be, valamint a törvény 209. § (2) bekezdése szerinti folyamatos jogsértés állapota is fennáll.

[8] Kifogástevő kifogásában arra kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. §-a alapján a jogszabálysértést állapítsa meg, egyúttal kötelezze az ismeretlen jogsértő(ke)t a tevékenység abbahagyására, továbbá, hogy kötelezze a plakátfelület kezelőjét a kifogásában érintett plakátok eltávolítására, valamint tekintettel korábbi határozatára szabjon ki bírságot.

[9] Az OEVB 31/2022. (III. 22.) BP10OEVB számú határozatával az impresszum nélküli plakátok tárgyában benyújtott kifogásnak helyt adott és megállapította a jogszabálysértés tényét annak tekintetében, hogy a liftben elhelyezett kiadvány jogszabálysértő módon nem tartalmaz impresszumot és az ismeretlen elkövetőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől. Az OEVB továbbá nyomatékosan felhívta a Beadványozót mint a liftreklámot üzemeltető céget, hogy távolítsa el a Budapest 10. számú országgyűlési egyéni választókerület területéről az impresszum nélküli jogszabálysértő választási plakátokat a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül. A megállapított, folyamatosan fennálló jogsértés miatt Beadványozót 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezte.

[10] Az OEVB határozatában megállapította, hogy a liftben elhelyezett impresszum nélküli plakátokkal kapcsolatban már két ízben is döntött, így a 20/2022. (II. 28.) BP10OEVB határozatban és a 28/2022. (III. 10.) BP10OEVB határozatban. Mindkét esetben jelen a határozattal azonos tartalmú döntés született a jogsértés megállapítása, a jogsértő eltiltása, valamint a jogszabálysértő plakát eltávolítása tekintetében. Ezen felül az OEVB mindkét határozatában bírság kiszabását helyezte kilátásba a plakát eltávolítására vonatkozó kötelezettség nem teljesítése esetére.

[11] A OEVB rögzítette határozatában, hogy a kifogásban is nevesített 28/2022. (III. 10.) BP10OEVB határozat ellen dr. Szabó Éva ügyvéd, az Offdoor Média Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) képviseletében 2022. március 18-án fellebbezést nyújtott be, amely aznap a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) felterjesztésre került. A Bizottság a 189/2022. (III. 21.) NVB határozatában a fellebbezést elkésettség miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[12] Az OEVB megállapította a mellékletként benyújtott liftreklámról készült fotó alapján, hogy a plakát nem felel meg a Ve. 144. § (2) bekezdésének, amely szerint a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, a székhelyét és a kiadásáért felelős személy nevét. Az OEVB megállapította továbbá, hogy a korábbi döntései ellenére a jogszabálysértő állapot továbbra is fennáll, ezért az OEVB a jogsértés megállapításán túl, ezúttal bírság kiszabásáról is döntött.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[13] Beadványozó 2022. március 25-én 14 óra 48 perckor Breglovics Erzsébet ügyvezető által eljárva fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2022. (III.22.) BP10OEVB számú határozatával szemben.

[14]  Beadványozó a fellebbezésében kéri a Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), hogy az OEVB 31/2022. (III.22.) BP10OEVB számú határozatát változtassa meg és Kifogástevő által benyújtott kifogást utasítsa el.

[15] Beadványozó a fellebbezésében előadta, hogy az OEVB Kifogástevő által benyújtott kifogásának helyt adott és Beadványozót kötelezte a plakátok eltávolítására, valamint 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint pénzbírság megfizetésére.

[16]  Beadványozó fellebbezésében megjelölte a Ve. 209. § (2) bekezdését, a 219. § (1) bekezdését, valamint a 220. §-át.

[17] Beadványozó hivatkozott a fellebbezésében az OEVB 28/2022. (III. 10.) BP10OEVB számú határozatának rendelkező részében foglaltakra, amelyben kiemelte, hogy a plakátokat a határozat közlésétől számított 8 napon belül kell eltávolítani. A határozatot a fellebbezéséhez mellékletként csatolta.

[18] Beadványozó rögzítette, hogy – ahogyan az a Bizottság 189/2022. NVB határozatának 3. oldalán is megállapításra került – az OEVB 28/2022. (III. 10.) BP10OEVB számú határozatát 2022. március 17. napján vette át. Kifejtette továbbá, hogy így a 8 napos határidő, amelyen belül a plakátokat el kell távolítani, március 25. napján jár le. A Bizottság 189/2022. számú határozatát a fellebbezéshez mellékletként csatolta.

[19] A fellebbezésében Beadványozó említést tett arról, hogy a 189/2022. számú határozatában a Bizottság rögzítette, hogy elvárható lett volna az OEVB-től, hogy a határozatát rövid úton, elektronikusan közölje Beadványozóval, tekintettel arra, hogy így a szoros fellebbezési határidő lejártát követően értesültek csak a határozat tartalmáról.

[20] Beadványozó előadta, hogy véleménye szerint az OEVB tévesen adott helyt Kifogástevő kifogásának. Álláspontja szerint az OEVB döntése nem felel meg a Ve. 219. §-ban foglalt rendelkezésnek, továbbá ellentétes a 28/2022. (III.10) BP10OEVB számú határozattal, amely 8 napos határidőt biztosított a plakátok eltávolítására. Beadványozó véleménye szerint a kifogás benyújtása idő előtti volt és a Ve. 220. §-a alapján el kellett volna utasítani.

[21] A fellebbezésben rögzítette, hogy a plakátok leszedésére és kicserélésére 2022. március 25. napján fog sor kerülni, amely megfelel a bizottság által megjelölt 8 napos határidőnek.

[22] Véleménye szerint nemcsak jogszabálysértő, hanem rendkívül méltánytalan is a biztosított határidő lejárta előtt pénzbírsággal büntetni a társaságot a tevékenysége miatt.

[23] A fellebbezésben előadta, hogy az OEVB határozata arra kötelezi Beadványozót, hogy az impresszum nélküli, jogszabálysértő plakátokat távolítsa el, ugyanakkor a határozat indokolása azt tartalmazza, hogy több társasház liftjében helyeztek ki plakátokat, és ennek bizonyítására szolgál a Lajos utca 131. szám alatt kihelyezett plakát. Előadta, hogy a határozat indokolása nem tüntette fel, hogy Lajos utca 131. melyik városban és melyik kerületben található, továbbá a kifogás előterjesztője nem csatolt további bizonyítékokat, csupán egy címet jelölt csak meg és csupán csak egy fotó bizonyítja azt, hogy a plakát több helyen is kifüggesztésre került.

[24] Beadványozó hivatkozott a Kúriának a Bizottság által is követett joggyakorlatára, amely során megjelölte a Kúria Kvk.I.37.470/2018/2. és Kvk.I.37.525/2018/3. számú végzéséit és rámutatott arra, hogy a Ve. szabályrendszere alapján a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokat a kérelmezőnek kell előtárnia és a sikertelen bizonyítás következménye is őt terheli, a bizonyítási eszköznek pedig alkalmasnak kell lennie a kérelemben előadottak bizonyítására.

[25] A fentiekre hivatkozással Beadványozó véleménye szerint az OEVB határozata jogszabálysértően kötelezi Beadványozót a plakátok eltávolítására, mivel a határozat rögzíti, hogy Kifogástevő csak egy plakátot csatolt bizonyítékként a kifogásához és a határozat szerint az abban megjelölt cím alapján nem egyértelmű, hogy az a plakát a budapesti 10. számú országgyűlési egyéni választókerület területén található.

[26] Beadványozó a fellebbezésében előadottakra hivatkozással kéri a Bizottságot, hogy a fellebbezésnek adjon helyt és a határozatot változtassa meg.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[27] A fellebbezés alapos.

[28] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[29] A Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó a támadott határozat kötelezettje, mivel az OEVB Beadványozót kötelezte a plakátok eltávolítására, valamint bírságot is kiszabott vele szemben, így érintettsége az ügyben egyértelműen megállapítható.

[30] A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az OEVB a sérelmezett határozatában a plakát kapcsán fennálló „impresszum-hiány” miatti jogsértést ismeretlen jogsértővel szemben állapította meg, akit a további jogsértéstől is eltiltott. E megállapításokon felül kötelezte Beadványozót – mint a liftreklámot üzemeltető céget – a választási plakát eltávolítására, illetve vele szemben bírságot is kiszabott a „folyamatosan fennálló jogsértés miatt”. A Nemzeti Választási Bizottságnak ezért abban a kérdésben szükséges állást foglalni, hogy az OEVB jogszerűen kötelezte-e Beadványozót az „impresszumot” nem tartalmazó plakátok eltávolítására, illetve jogszerűen kötelezte-e bírság megfizetésére.

[31] A Ve. 144. § (2) bekezdése alapján a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. A Nemzeti Választási Bizottság korábbi joggyakorlatával (lásd különösen: 162/2022 NVB határozat, Indokolás [17] és 198/2022. NVB határozat, Indokolás [28]) összhangban a közelmúltban meghozott határozatában megállapította, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezés kifejezetten a plakát készítése kapcsán került kodifikálásra, ezért a kiadó nevének, székhelyének és a kiadásért felelős személy nevének feltüntetésére vonatkozó kötelezettség és az elmulasztásból eredő felelősség, kifejezetten a plakát készítőjét, készíttetőjét terheli, így amennyiben a plakát elhelyezője (terjesztője) a plakát kiadójától, kiadásért felelős személytől eltér, nem felel a plakát adattartalmának hiányosságáért (lásd: 208/2022. NVB határozat, Indokolás [43], [45]).

[32] Jelen ügyben nem állapítható meg a szóban forgó plakát(ok) kiadója, de az igen, hogy nem Beadványozó volt a kiadó, éppen emiatt állapította meg – helyesen – az OEVB ismeretlen személy vonatkozásában a jogsértés tényét. Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a plakátot kihelyező Beadványozó a Ve. 142. § (2) bekezdésében előírt adatok hiányáért nem tartozik felelősséggel, így jogsértést sem követett el a plakátok kihelyezésével. Tévedett tehát az OEVB, amikor e körülményt figyelmen kívül hagyta és az említett jogkövetkezményeket alkalmazta Beadványozóval szemben, mert annak nem volt meg a Ve.-ben rögzített jogalapja, azaz a Beadványozónak betudható jogsértés. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja és a 219. §-a is világos rendelkezést tartalmaz, miszerint a jogsértés megállapítása esetén a jogkövetkezmények, így az eltiltás és a bírság kiszabása a jogszabálysértés elkövetőjével szemben alkalmazható. Ezért nem felel meg a Ve. rendelkezéseinek az OEVB azon magatartása, hogy nem a jogsértővel szemben alkalmazza azokat, hanem egy azon kívül álló személlyel/szervezettel szemben. Amennyiben a jogsértő személye nem ismert, értelemszerűen vele szemben jogkövetkezmények sem alkalmazhatók. Olyan személyre/szervezetre hárítani a más által elkövetett jogsértés következményeit, akivel szemben jogsértés megállapítására nem került sor, ellenkezik a Ve. rendelkezéseivel.

[33] A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben kifejtett indokok alapján, az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján akként változtatja meg, hogy az Offdoor Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben alkalmazott – a jogszabálysértő választási plakátok eltávolítására irányuló – felhívást és az Offdoor Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben kiszabott 80.000 Ft összegű bírság megfizetésére kötelezést mellőzi.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[34] A határozat a Ve.142. § (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 28.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke