222/2018. NVB határozat - dr. H. V. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

222/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. V. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 29/2018. (III. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdése alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt.
 2. Beadványozó 2018. február 22-én 155 db ajánlóívet igényelt és vett át a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától, az íveket 2018. március 5-én hiánytalanul leadta. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 29/2018. (III. 5.) számú határozatában megállapította, hogy a független jelöltjeként indulni szándékozó egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott 150 db ajánlóíven 441 érvényes ajánlás szerepelt.
 3. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 7-én 13 óra 55 perckor a Ve. 208. §-ára hivatkozással, „kifogás” megjelölésű fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy „nem kapott módot kérelme ellenére az 5/2014-es NVB irányelv érvényesítésére”. Az ajánlások ellenőrzésekor típushibákat ismertettek vele, amely tartalmát tekintve az alábbiakban merült ki: „560 leadott ajánlásból 441 érvényes, 116 hibás és 59 hiányzik a Vjt. 6. §-ában foglaltak szerinti jelöléshez szükséges 500 érvényes választópolgári ajánláshoz”. Beadványozó álláspontja szerint azzal, hogy az OEVB nem tette lehetővé részére az ajánlásoknak az NVB fenti irányelvében foglaltak szerinti ellenőrzését megsértette a Ve. 12. § a), c) és e) pontjait. Ezt követően személyesen eljárva, 2018. március 8-án 10 óra 05 perckor kifogását az alábbiakkal egészítette ki: „[k]érem a tisztelt Nemzeti Választási Bizottságot, helyezze hatályon kívül a 29/2018. (III. 5.) OEVB határozatot, a 116 hibásnak minősített ajánlás tekintetében tegye lehetővé az 5/2014-es irányelv szerinti ellenőrzést, vegyen független jelöltként nyilvántartásba a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 01-es számú egyéni választási körzetben”.

 

II.

 

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó jogorvoslat iránti kérelmét a Ve. 208. §-ra hivatkozással nyújtotta be, amely jogszabályi rendelkezés a kifogás benyújtásának szabályait tartalmazza. A választási bizottság első fokú határozata ellen a Ve. 221. §-a alapján azonban fellebbezésnek van helye. A Bizottság ennek ellenére rögzíti, hogy a „kifogás” megjelölésű beadványt annak tartalmára tekintettel fellebbezésként bírálta el.
 2. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján megállapítja, hogy az nem tartalmazza a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást. Beadványozó fellebbezését a Ve. 12. § a), c) és e) pontjainak OEVB általi megsértésére alapozza. A Ve. 12. §-ának azonban nincsen alpontja, illetve a 12. §-ra való hivatkozás jelen beadvány kapcsán nem értékelhető.
 2. A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]
 3. A Ve. 51. § (1) és (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése érdekében a választási szervek számára iránymutatást adhat ki. Az iránymutatás kötelező jogi hatással nem rendelkezik, kizárólag iránymutató jellegű.
 4. A Ve. hatályos rendelkezései továbbá nem teszik lehetővé a benyújtott jogorvoslat kiegészítését, a Ve. 230. §-a a választási bizottság határozatának meghozataláig kizárólag annak visszavonására biztosít jogi lehetőséget.
 5. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 6. Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, ezért azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 51. § (1) és (2) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 230. §-án, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke