221/2018. NVB határozat - a B. Zs. benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

221/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. Zs. (a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 28/2018. (03.06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018.   12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 28/2018. (03.06.) számú határozatában megállapította, hogy a Szegényekért Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Balogh Zsolt egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 318 érvényes ajánlás szerepelt.

[2]          Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 7-én 10 óra 50 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz            az OEVB 28/2018. (03.06.) számú határozata ellen. Beadványában a Ve. 223. § (3) bekezdés a) és b) pontjára hivatkozással előadta, hogy a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasító határozat indoklása nem felel meg a Ve. 46. § da) és dc) pontjában meghatározott követelményeknek, mivel az OEVB határozatából nem derül ki, hogy a benyújtott ajánlóíveken összesen hány érvényes és érvénytelen ajánlás szerepelt, illetve milyen okból nem fogadták el az érvénytelennek ítélt ajánlásokat.

[4]          Beadványozó álláspontja szerint az OEVB tévesen járt el mérlegelési jogkörében, amikor bizonyos ajánlások érvénytelenségéről döntött, mivel nem határozta meg a mérlegelés alapjául szolgáló szempontokat, így azokat nem is értékelhette megfelelően.

[5]          Mindezek alapján kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát úgy változtassák meg, hogy a határozat indoklásában rögzítésre kerüljenek a mérlegelési szempontok és az azok alapjául szolgáló tények, valamint kéri a mérlegelési jogkörben tévesen értékelt aláírások ismételt ellenőrzés utáni elfogadását. Kéri továbbá az ajánlások tételes, kézzel történő újraszámlálását.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]           A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[7]          A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[8]           A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy a Beadványozó által megadott személyi azonosítóval Beadványozó a központi névjegyzékben nem azonosítható. A Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a fellebbezést az arra jogosult nyújtotta-e be. Ezek hiánya a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Beadványozó személyi azonosítóját, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]       A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                          elnöke