22/2013. OVB határozat - H. K. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
22/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. május 15-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva H. K. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. április 17-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a listás (lajstromos) választás alapján megválasztott országgyűlési képviselők elveszítsék mandátumukat abban az esetben, ha már nem a pártlistáról megszerzett mandátumuknak megfelelően megalakult országgyűlési képviselőcsoport vagy a listás mandátumunkat kijelölő párt tagjai?”
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) módosítására csak az Alaptörvényben előírt eljárási rendben, az Alaptörvény által feljogosított alkotmányozó hatalom által – Alaptörvény S) cikk (1)-(2) bekezdés – kerülhet sor. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra kerülő országos népszavazás – azzal, hogy a képviselői mandátum megszűnésének eseteit kívánja kiegészíteni – az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdésének módosítását célozza, amely viszont az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
 
Az Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdése deklarálja az országgyűlési képviselők egyenlőségét, vagyis jogaik és kötelezettségeik egyenlők. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezés az országgyűlési képviselő között a mandátumuk elvesztésének módja szerint tenne indokolatlan megkülönböztetést, mely alaptörvény-ellenes.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye azt is jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek pontosnak kell lennie, az nem tartalmazhat félrevezető fogalmakat. A „párttagság” megszűnésére utalás azért megtévesztő, mert azt sugallja, mintha a listára való felkerüléshez illetve az onnan történő mandátumszerzéshez feltétel lenne a jelölt párttagsága, azonban ilyen előírást a hatályos jogszabályok nem tartalmaznak, így eleve lehetnek olyan képviselők, akik nem a listát állító párt tagjai.
 
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontjai alapján, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani és a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény S) cikk (1)-(2) bekezdésén, 4. cikk (1) és (3) bekezdésein, a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) és c) pontjain és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke