219/2022. NVB határozat - a Mi Hazánk Mozgalom által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

219/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom (1141 Budapest, Komócsy utca 5.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy nem tette közzé a Mi Hazánk Mozgalom politikai hirdetését a jelölő szervezet által 2022. március 24-én kért tartalommal.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 25-én 13 óra 36 perckor elektronikus úton nyújtott be kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) a Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) jogszabálysértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy mint az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezet, a kampányidőszakában azzal a megkereséssel fordult a Mediaworks Hungary Zrt. értékesítési csoportjához, hogy az biztosítson Beadványozó politikai hirdetései számára megjelenési lehetőséget. A Mediaworks Hungary Zrt. képviselője ugyanakkor folyamatosan és ismételten megtagadta Beadványozó politikai hirdetéseinek megjelentetését.

[3] Fentiekre tekintettel Beadványozó a Mediaworks Hungary Zrt-vel szemben jogszabálysértés miatt kifogást terjesztett elő. Az NVB 2022. március 23-án kelt, 193/2022. számú határozatával a kifogásának részben helyt adott, megállapította, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontját és eltiltotta a további jogsértéstől.

[4] Beadványozó képviselője 2022. március 24-én, tekintettel az NVB hivatkozott határozatára, ismételten kérte a Mediaworks Hungary Zrt. értékesítőjét, hogy ezúttal az impresszumot is tartalmazó, újabb hirdetését jelentesse meg.  A médiatartalom-szolgáltató 2022. március 24-én adott válaszában azonban arra hivatkozva, hogy a 193/2022. számú NVB határozat ellen jogorvoslati eljárást kíván kezdeményezni, a kérésnek ismételten nem tett eleget.

[5] Beadványozó álláspontja szerint a hirdetést egyrészt az NVB-határozat jogerősségétől függetlenül is közölnie kellene a médiatartalom-szolgáltatónak a hatályos jogszabályok alapján, másrészt egy új tartalmú hirdetés benyújtására került sor, tehát új ügyről van szó.

[6] Beadványozó kifogásában hangsúlyozta, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a továbbiakban is szándékosan akadályozni törekszik Beadványozó hirdetéseinek megjelentetését, ezzel a cselekményével pedig szándékosan és ismételten megsérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját.

[7] Mindezek alapján Beadványozó kérte, hogy az NVB a kifogásnak adjon helyt, azaz a Ve. 218. § (2) bekezdésének megfelelően állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől, továbbá a jogsértés folyamatos és ismétlődő jellegére tekintettel a médiatartalom-szolgáltatóval szemben szabjon ki bírságot.

[8] Beadványozó kifogásához csatolta a Mediaworks Hungary Zrt. képviselőivel 2022. március 24. és március 25. napján váltott levelek szövegét Word dokumentumba másolva. A hivatkozott dokumentum tartalmazta Beadványozó közzétenni kért politikai hirdetését is, amelyet a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazáshoz kapcsolódóan kívánt megjelentetni.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9] A jelen ügyben a jogvita tárgya a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás kapcsán közzétenni kívánt politikai hirdetés. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján az Nsztv. hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - alkalmazni kell.

[10] Az országos népszavazási kampányidőszakban közzé tehető politikai hirdetésekre vonatkozó szabályokat az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján a Ve. VIII. Fejezetének 71. Politikai reklám és politikai hirdetés című alcíme tartalmazza.

[11] A politikai hirdetés fogalmára vonatkozóan az Nsztv. nem határoz meg a Ve.-től eltérő definíciót, így a népszavazási eljárásban is ebből a fogalom-meghatározásból kell kiindulni.

[12] A Ve. 146. § b) pontja szerint politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.

[13] A népszavazás tekintetében e fogalmat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy egyrészt ebben az eljárásban nem értelmezhető a jelölő szervezet és független jelölt fogalma, mivel itt gyakorlatilag bárki végezhet kampánytevékenységét. Ezzel egyező álláspontot fogalmazott meg a Kúria a Kvk.V.37.849/2016/3. számú végzésében, amelyben rögzítette, hogy „a politikai reklám körébe nem tartozó más kampány tevékenységet bárki folytathat, így magánszemélyek, civil szervezetek, parlamenten kívüli pártok stb., figyelemmel arra, hogy a Ve. jelölő szervezetekre, jelöltekre vonatkozó esetleges szűkítő szabályai népszavazási kampányban, ahol nem jelölő szervezetek versengenek nem értelmezhetőek.” {Indokolás [13]} Másrészt országos népszavazás esetén a politikai hirdetés a kampánytevékenységet végzőnek a népszavazásra feltett kérdésre adandó válasza („igen” - „nem” - „érvénytelen”) tekintetében kívánja befolyásolni a választópolgárokat.

[14] A Ve. 148. §-a szerint népszavazási kampányidőszakban politikai hirdetést csak a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 60. pontjában meghatározott sajtótermék tehet közzé, feltéve, hogy a népszavazás kitűzését követő 5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez (a továbbiakban: ÁSZ) eljuttatta hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét és az ÁSZ azt nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető.

[15] Az ÁSZ honlapján (asz.hu/valasztasok) közzétett nyilvántartás szerint az országos népszavazáson a Mediaworks Hungary Zrt. a nyomtatott és az elektronikus sajtótermékeiben is biztosítja politikai hirdetés közzétételét. A hirdetési árjegyzék a Ve. 148. § (3) bekezdésének megfelelően, a Mediaworks Hungary Zrt. honlapján is közzétételre került. (mediaworks.hu/wp-content/uploads/2022/01/2603714ArjegyzekMediaworksNepszavazas2022.pdf)

[16] Az NVB a 193/2022. számú határozatában megállapította, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy a Beadványozó által 2022. március 14-én kért politikai hirdetést nem tette közzé. Az NVB döntésében a Mediaworks Hungary Zrt.-t a további jogsértéstől eltiltotta.

[17] Az NVB-nek hivatalos tudomása van arról, hogy fenti határozattal szemben a Mediaworks Hungary Zrt.-t jogi képviselője útján 2022. március 26. napján 9 óra 51 perckor bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Beadványozó által csatolt dokumentumokból pedig kiderül, hogy a politikai hirdetés megjelentetésére irányuló újabb kérelmét a médiatartalom-szolgáltató azért nem teljesítette, mert a megjelentetéssel kapcsolatos döntését a jogorvoslati eljárás végeredményétől teszi függővé.

[18] Az NVB a közzétenni kívánt politikai hirdetés vonatkozásában megállapította, hogy az lényegi tartalmában és megjelenésében egyezik az előző ügyben benyújtott (2022. március 14-én kért, a könyvre vonatkozó hirdetés nélküli) politikai hirdetéssel.

[19] Az NVB megállapította azt is, hogy 193/2022. számú határozatának megszületése óta nem változott sem a jogszabályi környezet, sem a kúriai gyakorlat.

[20] A Kúria a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével összefüggésben, szintén a 2016-os országos népszavazás során hozott Kvk.V.37.849/2016/3. számú végzésében, fizetett politikai hirdetéssel kapcsolatos ügyben fejtette ki, hogy a jog által biztosított eszközöket, így a fizetett politikai hirdetést is, csak a törvényi rendelkezésekkel összhangban állóan lehet használni. A jogintézményekkel céljuk és tartalmuk szerint élhetnek ennek címzettjei. A kampány célja a szavazók döntésének befolyásolása, amelyben a résztvevőkre azonos törvényi követelmények vonatkoznak. [18/2008. (III. 12.) AB határozat, Kfv.IV.37.359/2014/2.].

[21] A Kúria hivatkozott döntése a Bizottság megítélése szerint nemcsak a fizetett politikai hirdetést, mint kampányeszközt igénybe venni kívánó aktorok, hanem az annak közzétételére önként kötelezettséget vállaló médiatartalom-szolgáltatók által is figyelembe veendő megállapításokat tartalmaz. Vagyis a politikai hirdetés közzétételét vállalók sem akadályozhatják tevékenységükkel a népszavazási kampányban részt venni kívánókat, ha azok a hirdetési árjegyzékükben foglaltaknak megfelelően kívánják igénybe szolgáltatásaikat. Azáltal, hogy a Ve. 148. §-a alapján vállalták a politikai hirdetés közzétételét, beléptek az Nsztv. és a Ve. által szabályozott népszavazási eljárás keretei közzé, amely okán számukra is kötelezettséget jelent magatartásuknak a hivatkozott jogszabályokhoz való igazítása.

[22] A kifogás tekintetében az NVB döntési lehetősége a Ve. rendelkezései alapján az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás, az elutasítás és a helyt adás közötti választásra terjed ki. Az eljárás felfüggesztésére akkor sincs lehetősége, ha a kifogásban érintett felek közötti, azonos tárgyú ügyben jogorvoslati eljárás van folyamatban.

[23] Az NVB álláspontja szerint az, hogy jogorvoslati eljárás van folyamatban az 193/2022. számú NVB ügyben, nem hat ki annak megítélésére, hogy a politikai hirdetés közzétételét illetően várakozó álláspontra helyezkedő Mediaworks Hungary Zrt. magatartása törvénysértő-e vagy sem. Az NVB-nek a kifogásról a kifogáshoz szolgáltatott bizonyítékok, valamint az ügy kapcsán figyelembe vehető, a kifogástevő részéről bizonyítást nem igénylő köztudomású tények és hivatalosanismert tények alapján, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően kell döntenie.

[24] Az NVB megjegyzi azt is, hogy az idő múlásának a választási eljárás során komoly jelentősége van, a médiatartalom-szolgáltató által a jogorvoslati eljárásra hivatkozva késleltetett megjelentetés adott esetben – a kampányidőszak lezárulása miatt – Beadványozó jogainak kiüresítéséhez vezethet.

[25] Fentiekre tekintettel az NVB megállapította, hogy azzal, hogy Mediaworks Hungary Zrt. Beadványozó 2022. március 24-i kérelmére sem tette közzé Beadványozó politikai hirdetését megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

[26] Mindezek alapján a Bizottság a kifogásnak a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján részben helyt ad és a Mediaworks Hungary Zrt.-t a további jogsértéstől eltiltja.

[27]  A folyamatban lévő bírósági felülvizsgálati eljárás ugyanakkor a tekintetben jelentőséggel bír, hogy Beadványozó kifogásában a Ve. 219. § (1) bekezdése alapján bírság kiszabását is kérte. Tekintettel arra, hogy az NVB 193/2022. számú határozatában foglalt kötelezés még nem emelkedett jogerőre, a Bizottság bírság kiszabására nem látott lehetőséget.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[28] A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 146. § b) pontján, a 148. §-án, 208. §-án, 209. § (2) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdésén, a 218. § (2) bekezdésén, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 79. §-án, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 28.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke