218/2018. NVB határozat - a NET Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

218/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a NET Párt [képviseli: Nagy Gábor,  (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 48/2018. (III.05.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018.   12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 48/2018. (III.05.) számú határozatában megállapította, hogy miután a NET Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Szabó Ildikó egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételét az OEVB március 2-án elutasította, a jelölt második alkalommal, 2018. március 5-én benyújtott ajánlóívein összesen 250 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. március 7-én 15 óra 19 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 48/2018. (III.05.) számú határozata ellen. Beadványában előadta, hogy az egyéni választókerületi jelölt ajánlásai ellenőrzése során a Helyi Választási Bizottság által adott tájékoztatás alapján nem úgy jártak el, ahogyan az a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatásában (a továbbiakban: Iránymutatás), és az aláírást gyűjtő személy adatainak ellenőrzése tárgyában hozott 3/2018. NVB iránymutatásban rögzítve van.
 2. Beadványozó a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontjára hivatkozással előadja, hogy a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasító határozatot úgy hozták meg, hogy a választási bizottság nem volt figyelemmel a hivatkozott iránymutatásokban megfogalmazott követelményekre. Álláspontja szerint az iránymutatásokból az a következtetés vonható le, hogy minden olyan ajánlást el kell fogadni, amely tükrözi a választók szándékát, függetlenül attól, ha az ajánlásokban különféle adathiány szerepel, illetve a hiányos, de „egyértelműen” megadott címadatokkal rendelkező ajánlást is érvényesnek kell elfogadni.
 3. Mindezek alapján kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát helyezzék hatályon kívül, valamint végezzék el a hibásnak, illetve hiányosnak ítélt ajánlások ellenőrzését a jelölő szervezet képviselőjelöltje jelenlétében.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezés kötelező tartalmi eleme a 223. § (3) bekezdése szerinti jogalap. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 2. A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ajánlások ellenőrzése során a választási iroda nem mérlegelési jogkörében jár el, mivel a Ve. 126. §-a egyértelműen rögzíti, hogy mely ajánlások fogadhatók el érvényesnek. Beadványozó fellebbezésében a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontjára hivatkozik, a mérlegelési jogra való hivatkozás önmagában azonban nem alapozza meg a fellebbezéssel támadott határozat  választási eljárás jogszabályaiba való ütközését.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezésben hivatkozott jogszabályhelyre, amely az ajánlásra, illetve az ajánlások ellenőrzésére, érvényességére vonatkozik, de nem fejtette ki, hogy a fellebbezéssel támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, a megjelölt jogszabályhelyekhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. Beadványozó jogorvoslati kérelmében nem jelölte meg (az ajánlóív sorszáma és ezen belül az ajánlás sorszámának a feltüntetésével) azt sem, hogy melyek azok a konkrét ajánlások, amelyek esetében sérelmesnek találta azok érvénytelenné nyilvánítását, illetve, hogy ezeket mi oknál fogva kellett volna érvényesként elfogadni.
 4. Mivel Beadványozó fellebbezésében foglaltak kizárólag az általánosság szintjén vitatják az OEVB határozatában foglalt döntést, az nem elegendő a fellebbezés érdemi vizsgálatához, és az ajánlások további vizsgálatához sem.
 5. A nem megfelelő számú ajánlás hiányára alapítottan a jelölt nyilvántartásba vételének visszautasításáról döntő határozatnak nem része az egyes ajánlások érvénytelenségi okának megjelölése, mert erről a Ve. 127. § (3) bekezdése szerint külön tájékoztatás készül, amely alapján az egyes ajánlások érvénytelenségi okairól tájékoztatás kérhető. A Bizottság indokoltnak tartja megjegyezni, hogy az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás 2. pontja biztosítja az egyéni jelöltként induló választópolgár és az őt indítani kívánt jelölő szervezet számára annak lehetőségét, hogy az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától tájékoztatást kérjenek az ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról. Az így kapott tájékoztatás segítheti a fellebbezés benyújtóját a jogszabálysértés konkrét megjelölésében, illetve a jogsértés mibenlétének kifejtésében.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben kifejtett jogi álláspont kialakítása során figyelemmel volt a Kúriának az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának eljárásában, hasonló tényállás mellett hozott Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzéseiben foglaltakra is.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke