214/2018. NVB határozat - dr. L. P. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
214/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. L. P. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

 1. Beadványozó postai úton 2018. március 6-án kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben előadta, hogy az Országos Örmény Önkormányzat írásbeli kérése ellenére nem jelölte szószólónak a 2018. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos testületi ülésen hozott önkormányzati döntésében.
 2. Fentiekre tekintettel Beadványozó óvással kíván élni az Országos Örmény Önkormányzat szószólói jelölési határozatában az őt megelőző három személy jelölésével szemben, továbbá kérelmezte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja meg „személyével és szószólói jelölésével kapcsolatos tevékenységét”, valamint a szószóló jelöléssel kapcsolatban hozott önkormányzati döntést nyilvánítsa érvénytelennek.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Ve. 208. §-a alapján, a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 2. A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján, a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.
 3. A Ve. 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, amelyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele. A Ve 212. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a vélelmezett jogszabálysértés megjelölését és annak bizonyítékait.
 4. A Ve. 43. §-a szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A Ve. 214. § (1) bekezdése alapján, a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.
 5. A Ve. 215. §-a alapján, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 1. A Ve. 14. § (1) bekezdése szerint „[a] választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.” A választási eljárás során tapasztalt, a választásra vonatkozó jogszabálysértések elleni jogorvoslat körében a Ve. a kifogás lehetőségét biztosítja, amelyet a választási bizottságok bírálnak el. A Ve. 208. §-a szerint „[k]ifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással” lehet benyújtani.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárás időszakában, a választásokon való részvétel során felmerülő jogszabálysértések nem mindegyike minősül választási ügynek, csak azok, amelyek választásra irányadó jogszabály, illetve alapelv sérelmét jelentik. Az alapelvi sérelem sem értelmezhető olyan kiterjesztő módon, hogy azt a választási eljárás során, a választás szereplői által elkövetett bármilyen jogszabálysértés megalapozza.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogása nem tartalmazza, hogy mely választásra irányadó jogszabály vagy választási alapelv sérelmére történt a kifogásban megjelölt magatartás, valamint nem tartalmazza a jogszabálysértés időpontjának megjelölését és annak bizonyítékait sem. Továbbá Beadványozó által csak általánosságban (konkrét megnevezés és megjelölés nélkül) hivatkozott önkormányzati döntés nem minősül a választásra irányadó jogszabálynak, így a kifogásban vélelmezett jogsérelem elbírálására a választási bizottság hatáskörrel és illetékességgel nem rendelkezik.
 4. A Ve 218. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
 5. Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező jogorvoslati kérelem kapcsán megállapítja, hogy a Ve. 215. § c) és d) pontja alapján az nem tartalmazza a vélelmezett jogszabálysértés megjelölését és annak bizonyítékait, valamint elbírálása nem tartozik a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe, így a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 14. §-án, a 43. §-án, a 208. §-án, a 209. § (1) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdésén, a 214. § (1) bekezdésén, a 215. § c) és d) pontján, a 218. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke