213/2022. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt, mint közös pártlistát állító jelölő szervezetek által – a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására – megbízott, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

213/2022. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (1066 Budapest, Teréz körút 46.), a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1034 Budapest, Bécsi út 120.), a Momentum Mozgalom (1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.), a Magyar Szocialista Párt (1114 Budapest, Villányi út 11-13.), az LMP – Magyarország Zöld Pártja (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5.) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1015 Budapest, Batthyány utca 62.), mint közös pártlistát állító jelölő szervezetek által – a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására – megbízott, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt, mint közös pártlistát állító jelölő szervezetek által a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására bejelentett

  • Dr. Balogh Évát,
  • Bankovics Veronika Júliát és
  • Dr. Wiener György Józsefet

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 20. § (1) bekezdése, 27. § (2) és 245. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság hét, Országgyűlés által választott tagja mellé, az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően további egy-egy tagot az országos listát állító jelölő szervezetek bízhatnak meg. A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet, ide nem értve az országos nemzetiségi önkormányzatot, az országgyűlési képviselők választása alkalmával a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.
  2. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-a szerint a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2022. március 24-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
  3. Ezen jogszabályi rendelkezések alapján a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett, közös pártlistát állító jelölő szervezetek a Ve. 245. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva – a törvényes határidőn belül – 2022. március 24-én 9:57-kor megküldött bejelentésükben 3 fő megfigyelőt bíztak meg a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.
  4. A Ve. 245. § (3) bekezdése szerint megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, a választási bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tett választópolgár lehet. A megfigyelőre egyebekben a Ve. 5. § (3) bekezdésének, (4) bekezdés a), b) és d) pontjának, valamint (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
  5. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy dr. Balogh Évának, Bankovics Veronika Júliának és dr. Wiener György Józsefnek a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként történő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján valamennyien rendelkeznek választójoggal, így nyilvántartásba vételüknek nincs akadálya.
  6. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 5. § (3) bekezdésén, a (4) bekezdés a), b) és d) pontján és az (5) bekezdésén, a 20. § (1) bekezdésén, a 27. § (2) bekezdésén, a 245. § (2)-(3) bekezdésein, az IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 25.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke