211/2018 NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

211/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban (1074 Budapest, Dohány utca 76.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett mandátumot az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 130.) listáján soron következő Balogh István Csaba részére kiadja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

 1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés d) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, méltatlanság megállapításával. E rendelkezéssel összefüggésben a Nektv. 102. § (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnését a közgyűlés határozatban állapítja meg.
 2. A Nektv. 107. § (1) bekezdés c) pontja alapján méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A Nektv. 107. § (2) bekezdése alapján a képviselő köteles az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt.
 3. Balogh János az Országos Roma Önkormányzat elnöke 2018. február 20-án írásban arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Dógi János nemzetiségi képviselő megbízatása 2018. február 2-án megszűnt, tekintettel a Kúria Kpkf.IV.37.133/2018/2. számú végzésére (a továbbiakban: Végzés).
 4. Az alapul fekvő ügyben a Gyulai Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2015. június 3-án jogerős 9.Bf.58/2015/3. számú ítéletével helybenhagyta a Gyulai Járásbíróság 17.B.304/2013/13. számú ítéletét, amelyben Dógi János nemzetiségi önkormányzati képviselőt önbíráskodás bűntettének kísérlete, illetve zaklatás vétségének elkövetése miatt 3 év próbaidőre felfüggesztett 1 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélte. 
 5. Fentiekre tekintettel Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2017. július 27-én törvényességi felhívást bocsátott ki, amelyben felszólította az Országos Roma Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy 30 napon belül tárgyalja meg Dógi János megbízatásának megszűnését és ennek elmaradása miatti jogsértést e határidőn belül szüntesse meg. Az Önkormányzat a felhívásnak nem tett eleget, ezért a Kormányhivatal indítványozta a Fővárosi Törvényszéknél, hogy állapítsa meg Dógi János önkormányzati képviselő méltatlanságát és a képviselői megbízatás megszűnését. A Fővárosi Törvényszék 2017. november 29-én 1.Kpk.670.451/2017/5. számú végzésével eleget tett a Kormányhivatal kérésének.
 6. Az Önkormányzat a rendelkezésre álló jogorvoslati határidőben fellebbezést terjesztett elő a Törvényszék végzése ellen a képviselő utólagos mentesítésére hivatkozással. A Kúria a Fővárosi Törvényszék 1.Kpk.670.451/2017/5. számú végzését 2018. február 2-án Végzésével helyben hagyta. Megállapította, hogy a Fővárosi Törvényszék végzésében jogszerűen szüntette meg Dógi János nemzetiségi képviselői megbízatását méltatlanság miatt, továbbá rögzítette, hogy a Nektv. 107. § (1) bekezdés c) pontja kategorikus szabályt fogalmaz meg, amely alapján méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete, közgyűlése köteles megszüntetni az önkormányzati képviselő megbízatását, ha azt szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték. A Kúria a döntés elvi tartalmát az alábbiak szerint összegezte: „a nemzetiségi önkormányzati képviselő méltatlanná válik tisztségére, ha szándékos bűncselekmény miatt jogerős szabadságvesztésre ítélik. A méltatlanság jogkövetkezménye a képviselői megbízatás megszüntetése. Az utólagos bírósági mentesítés csak a jövőre nézve vehető figyelembe”.
 7. Dógi János a Nemzeti Választási Bizottság 1432/2014. számú határozatával szerzett nemzetiségi mandátumot. Az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma által – a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán – állított országos listáját 1319/2014. számú határozatával vette nyilvántartásba a Bizottság 2014. szeptember 12-én.
 8. A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
 9. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
 10. A listát állító jelölő szervezet, az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül nem nevezett meg mandátumot szerző jelöltet, így a Nemzeti Választási Bizottság a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján a mandátumot a listán soron következő Balogh István Csaba részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (2) bekezdés, a 107. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 7.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke