210/2019. számú NVB határozat - a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete roma nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

210/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete (3521 Miskolc, Koromházi utca 28.) roma nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezetét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő hivatalos néven veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete, roma nemzetiségi szervezet 2019. augusztus 2-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán.

[2] A Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete bejelentkezési kérelméhez csatolta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 8. számú melléklete (a továbbiakban: P4 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt.

[3] A jelölő szervezet a P4 jelű formanyomtatványon a „Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezte” nevet tüntette fel.

[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi. A nyilvántartás a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése alapján közhiteles.

[5] Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Nemzeti Választási Iroda a bejelentett adatok hitelességét ellenőrizte.

[6] Az ellenőrzés eredményeképp megállapítható, hogy a közhiteles nyilvántartás adatai szerint a jelölő szervezet hivatalos neve Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete, vagyis a P4 jelű formanyomtatványon feltüntetett név kis mértékben eltér a civil szervezetek nyilvántartásában szereplőtől. Mivel a P4 jelű formanyomtatványon feltüntetett egyéb adatok egyezést mutattak a közhiteles nyilvántartás adataival, a szervezet azonosítása elvégezhető volt.

[7] Figyelemmel arra, hogy az előzőekben jelzett adateltérésen túl a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete nyilvántartásba vétel iránti kérelme megfelelt a jogszabályokban támasztott követelményeknek, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a szervezetet jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő adatokkal.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontján, a Ve. 3. § 3. d) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 307/D. §-án és a 308. §-án, a Civil Tv. 86. § (1) bekezdésén, a P4 jelű formanyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 6.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke