204/2014. NVB határozat - Lévai György, a Nemzeti Értékelvű Párt által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                 204/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság Lévai György, a Nemzeti Értékelvű Párt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A kérelmező 2014. március 4-én kifogást nyújtott a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben előadta, hogy a Nemzeti Értékelvű Párt jelölő szervezet a beadványozó – civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő – „NÉP” rövidített nevét használja a nepnemzeti.hu és facebook.com honlapokon. Álláspontja szerint a hivatkozott név használata alkalmas a választópolgárok megtévesztésére, így sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket. A beadványozó kérelméhez csatolta a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.148/2011/4. számú végzését, a hivatkozott honlapokról készített képeket, valamint a domain nyilvántartás Nemzeti Érdekért Pártra vonatkozó adatait.
Mindezek alapján a beadványozó kéri a rövidítést tartalmazó emblémák, képek és egyéb utalások eltávolítását a hivatkozott honlapokról és egyéb, politikai kampányeszköznek minősülő kiadványról. Kéri továbbá a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet eltiltását további jogszabálysértéstől.
 
II.
A Ve. 134. §-a szerint „A jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.” A Ve. 158. § (2) bekezdése alapján „A szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a szavazólap adattartalmának jóváhagyását megelőzően kéri.”
A Nemzeti Választási Bizottság a fent idézett törvényi rendelkezések alapján megállapítja, hogy a rövidített név és embléma két különböző, jelölő szervezetre vonatkozó adat. A Ve. kizárólag a bejegyzett, illetve rövidített névre tartalmaz olyan kitételt, mely szerint az nem lehet azonos más jelölő szervezetek már bejegyzett vagy rövidített nevével, míg a rövidített név és embléma viszonyában ilyen jellegű kitételről nem rendelkezik.
A Nemzeti Érdekért Pártra, mint domain-felhasználóra vonatkozó, jogorvoslati kérelemhez csatolt melléklet kizárólag arra nézve tartalmaz információt, hogy a nepnemzeti.hu honlap tulajdonosa a Nemzeti Érdekért Párt, az rövidített nevet nem tartalmaz. A Bizottság megtekintette továbbá a hivatkozott honlapokról készített képeket és megállapította, hogy azokon a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet Bizottság által nyilvántartásba vett emblémája szerepel, egyébként a „NÉP” rövidített nevet nem használja.
A fenti indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 134. §-ában foglalt, névkizárólagosságra vonatkozó követelmény sérelme nem valósult meg.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 134. §-án, a 158. § (2) bekezdésén, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke