204/2011. OVB határozat - S. M. R. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
204/2011. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2011. december 21-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. M. R. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143).
 
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2011. december 2-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Egyetért Ön azzal, hogy Magyarországon külföldi minta alapján, a rendes rendvédelmi szervektől különálló Állatvédő Rendőrséget hozzanak létre?”
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)-(5) bekezdései alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete határozza meg. A törvényben meghatározott adattartalomnak való megfeleléshez – többek között – szükséges, hogy az aláírásgyűjtő ív a Rendelet mellékletében meghatározott szöveget tartalmazza. Ez a feltétel utólag nem teljesíthető, hiszen a kezdeményezőnek az aláírásgyűjtést a hitelesített ív másolataival kell lefolytatnia.
 
Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben” tagmondat helyett az „Alulírottak országos népszavazásra bocsátjuk az alábbi kérdést” tagmondatot tartalmazza.
 
Fentiek alapján az Nsztv. 10. § e) pontja szerint az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, mivel az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek. Mindezek alapján a testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
 
II.
 
A határozat a Ve. 118. §-ának (3)-(5) bekezdésén, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendeleten és annak mellékletén, az Nsztv. 2. §-án, 10. § e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke