200/2014. NVB határozat - Kovács Attila, a Magyarországi Cigánypárt országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
   200/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kovács Attila, a Magyarországi Cigánypárt országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 14/2014. (III. 3.) számú határozatát megváltoztatja, Kovács Attilát, mint a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet országgyűlési egyéni képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 14/2014. (III. 3.) számú határozatában megállapította, hogy a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Kovács Attila egyéni képviselőjelölt által benyújtott ajánlóívek nem tartalmaznak legalább 500 érvényes ajánlást, az alábbi indokokra hivatkozva.
Az OEVB az ajánlások ellenőrzése során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § (6) bekezdése alapján 31 darab ajánlóívet érvénytelenített, mivel azokon az aláírást gyűjtő személy aláírása nem folyóírással, hanem nyomtatott nagybetűvel szerepel. Érvénytelenített továbbá 29 ajánlást, hivatkozva a Ve. 122. § (2) bekezdésére, mivel a választópolgárok neve nyomtatott nagybetűvel és folyóírással is szerepelt aláírásként.
Mindezek alapján – hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ára – Kovács Attila képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán visszautasította.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kifejtette, hogy – álláspontja szerint – a benyújtott ajánlások megfeleltek a Ve. 122. § (2) bekezdésében és (6) bekezdésében foglalt követelményeknek, mivel azok az ajánlások aláírására vonatkozóan nem határoznak meg formai követelményeket. Mindezek alapján kéri az OEVB határozata jogsértő voltának megállapítását, hatályon kívül helyezését, valamint a leadott ajánlóívek újravizsgálását.
II.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azon tény, hogy az ajánlást gyűjtő választópolgár aláírása nem folyóírással, hanem nyomtatott nagybetűvel szerepel az ajánlóíveken, nem eredményezi azok érvénytelenségét, mivel a Ve. az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánlást adó választópolgár aláírására vonatkozóan ilyen jellegű formai követelményt nem támaszt, kizárólag azok hitelességét követeli meg. A Bizottság véleménye szerint a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akarat tiszteletben tartása érdekében érvényesnek kell elfogadni az ilyen íveken adott ajánlásokat, kizárólag az ajánlást gyűjtő választópolgár aláírásának írásmódja miatt azok elutasítása nem indokolt.
Ennek megfelelően az elsőfokú eljárás vizsgálata során a Nemzeti Választási Iroda az elsőfokú bizottság által érvénytelennek minősített 31 darab – a Ve. 125. § (2) bekezdése szerint kitöltött és a Ve. 122. § (6) bekezdése alapján aláírásgyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó – ajánlóívet feldolgozta és ennek alapján arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Kovács Attila egyéni képviselőjelölt által leadott ajánlóíveken 500 érvényes ajánlás szerepel, így azok száma a Vjt. 6. §-ában meghatározott – nyilvántartásba vételhez szükséges – mértéket eléri. A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését tovább nem folytatta.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125-127. §-án, a 132. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke