20/2020. NVB határozat - a Törökné Juhász Ilona országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

20/2020. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Törökné Juhász Ilona (a továbbiakban: Beadványozó) országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 13/2020. (II. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. február 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1]           Beadványozó 2020. február 13-án 16 óra 30 perckor a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához benyújtott, az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 14. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: E1 jelű formanyomtatvány) lemondott jelöltségéről. Az E1 jelű formanyomtatvány mellé egy nyilatkozatot csatolt, amelyben rögzítette, hogy Borbély József, a Tiszta Energiával Magyarországért Párt jelöltje javára mond le „a kiegyensúlyozatlan tömegtájékoztatás miatt”.

[2]           A Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2020. február 14-én meghozott 13/2020. (II. 14.) számú határozatával tudomásul vette Beadványozó lemondását és rendelkezett a jelöltnek a jelöltek nyilvántartásából való törléséről.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]           Beadványozó 2020. február 16-án 16 óra 43 és 49 perckor egyező tartalommal elektronikus úton kifogásnak nevezett jogorvoslati kérelmet nyújtott be az OEVB 13/2020. (II. 14.) számú határozatával szemben.

[4]           Kifejtette, hogy támadott határozat nem tartalmazza a visszalépésével egy időben benyújtott nyilatkozatában foglaltakat, vagyis, hogy Borbély József, a TEMPO Párt jelöltje javára lépett vissza a kiegyensúlyozatlan tömegtájékoztatás miatt.

[5]           Fentiekre tekintettel kérte, hogy a nyilatkozat hiányolt tartalmát „tegyék a sérelmezett határozat részévé”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]           A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[7]           A Nemzeti Választási Bizottság elsőként megállapította, hogy a kifogásnak nevezett jogorvoslati kérelem az OEVB 13/2020. (II. 14.) számú határozatának tartalmát, ennél fogva jogszerűségét vitatja, ezért az nem bírálható el kifogásként, mivel a választási bizottság elsőfokú döntésével szemben – a Nemzeti Választási Bizottság határozatától eltekintve – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján kizárólag fellebbezés nyújtható be. Az erre vonatkozó tájékoztatást az OEVB határozatának jogorvoslati kioktatásról szóló része is tartalmazza.

[8]           A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[9]           A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címe,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[10]        A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[11]        A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata során megállapítja, hogy a jelöltségről való lemondás tudomásul vételéről, és a jelöltnek a jelöltek nyilvántartásából való törléséről rendelkező határozat nem mérlegelési jogkörben hozott döntés. Ennek alapján az azt támadó jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell annak a jogszabályhelynek a megjelölését – a jogforrás és a szakaszám megjelölésével – amelybe a sérelmezett határozat ütközik, valamint az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a megjelölt jogszabályhelyet milyen oknál fogva sérti a határozat.

[12]        A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelme nélkülözi annak a választásra irányadó jogszabálynak a megjelölését, amelyet a határozat sért, valamint a jogsértéssel kapcsolatos okfejtést sem tartalmaz, amely alapján megállapítható, hogy hiányzik a fellebbezés Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja az érdemi vizsgálat nélkül elutasítás következményét fűzi ahhoz, ha a fellebbezés nem tartalmazza a jogszabálysértésre hivatkozást.

[13]        Megjegyzi a Bizottság, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és a fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok 2019. február hónapban közzétételre kerültek. Ezek alkalmazása nagyban elősegítheti a formai feltételeknek megfelelő kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14]        A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a 232. §-án, a 243. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. február 18.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke