20/2013. OVB határozat - az Országos Roma Önkormányzat megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
20/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. május 15-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 115/P. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Országos Roma Önkormányzat megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Kolompár Orbánnak az Országos Roma Önkormányzatban, az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölő szervezet listájáról szerzett mandátuma 2013. március 8-án megszűnt.
 
Az Országos Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett mandátumot Kovács Béla részére kiadja. Felhatalmazza az Országos Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Kovács Béla részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. május 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Kecskeméti Törvényszék 2013. március 8. napján kihirdetett és egyben jogerőssé váló 1.Bf.402/2012./17. számú végzése alapján Kolompár Orbán három év közügyektől eltiltás büntetésben részesült, ezért a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 62. § (2) bekezdés a) pontja alapján választójoga, illetve az Országos Roma Önkormányzatban, az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölő szervezet listájáról szerzett mandátuma a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés b) pontja alapján megszűnt.
 
A Nektv. 170. § (6) bekezdése és a régi Ve. 115/U. § (1) bekezdése alapján a jelölő szervezet az Országos Választási Bizottsághoz 2013. április 4-én érkezett levelében a megüresedett helyre az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma listájának 29. helyén szereplő jelöltet, Kovács Bélát jelentette be.
 
Az Országos Választási Bizottság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapítja, hogy az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma a jogszabályban előírt módon és határidőn belül megnevezte az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett mandátumot szerző jelöltjét, ezért az Országos Választási Bizottság a mandátumot Kovács Béla részére kiadja.
 
 
II.
 
A határozat a Btk. 62. § (2) bekezdés a) pontján, a Nektv. 102. § (1) bekezdés b) pontján, 170. § (4) és (6) bekezdésein, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés d) pontján, a régi Ve. 115/U. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke