2/2022. NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

2/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban (1074 Budapest, Dohány utca 76.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban lemondás okán megüresedett mandátumot a Fiatal Romák Országos Szövetsége (5235 Tiszabura, Ady Endre út 4.) listájának 31. sorszám alatti helyén szereplő Kozák Dávid részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. január 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. Az Njtv. 102. § (6) bekezdése alapján írásbeli nyilatkozattal történő lemondás esetén a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.
  2.  Kozák János Máté a 2019. évi roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Fiatal Romák Országos Szövetsége listás jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság a 348/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3.  Az Országos Roma Önkormányzat Hivatalának helyettesítő hivatalvezetője 2021. december 29-én kelt, elektronikusan megküldött levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2021. december 20. napján kelt és 2021. december 29. napján átvett írásbeli nyilatkozatában lemondott az Országos Roma Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról.
  4.  Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.
  5.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6.  A listát állító jelölő szervezet, a Fiatal Romák Országos Szövetsége törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben – elektronikus úton 2022. január 10-én megküldött, írásbeli nyilatkozatában – a lemondott Képviselő helyére a lista 31. sorszám alatti helyén szereplő Kozák Dávidot jelölte.
  7.  Figyelemmel arra, hogy a jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban lemondás okán megüresedett mandátumot Kozák Dávid részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján és (6) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. január 14.

 

 

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke