2/2001. (V. 7.) OVB határozat - a Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Szabad Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége nevében L. L. által benyújtott kérelmének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
2/2001. (V. 7.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Szabad Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége nevében L. L. által benyújtott kérelmére - amelyben az Országos Munkaügyi Tanácsba történő delegáláshoz való jogának igazolását kérte - meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az igazolás kiadását hatáskörének hiányában megtagadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Magyar Köztársaság Legfelsőbb bíróságához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2001. május 10-én 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

I.

L. L. úr, a Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Szabad Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége (továbbiakban KOALICIÓ) nevében azzal a kéréssel fordult az Országos Választási Bizottsághoz, hogy bírálja el jelentkezésüket az Országos Munkaügyi Tanácsba. A kérés teljesítésének alapjául az Országos Munkaügyi Tanács Ideiglenes Alapszabályának (továbbiakban OMT Ideiglenes Alapszabálya) 7. és 10. pontjaiban, az Országos Választási Bizottság részére megállapított feladatkör került megjelölésre.

Az Országos Munkaügyi Tanácsról (továbbiakban OMT), mint a foglakoztatási érdekegyeztetés szervezetéről "A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról" szóló 1991. évi IV. törvény II. Fejezete, valamint a "Munka Törvénykönyvéről" szóló 1992. évi XXII. törvény I. Fejezete rendelkezik.

A két jogszabályban nem található olyan rendelkezés, amely az Országos Választási Bizottság számára hatáskört állapít meg.

II.

Az OMT Ideiglenes Alapszabálya szerint az "OMT alapító tagjai azok a munkavállalók, illetve munkaadói érdekképviseletek (jogutódjaik), amelyeket az Országos Választási Bizottság 1997. évi döntése - társadalombiztosítási önkormányzatokba való delegálás feltételeinek bemutatása - országos érdekképviseleti szervezetnek minősít."

Az Országos Választási Bizottság az előbbiekben hivatkozott döntését a társadalombiztosítási önkormányzati igazgatásról szóló 1997. évi XLVIII. törvényben megállapított feladat és hatáskörében eljárva hozta meg. Ezt a jogszabályt az 1998. évi XXXIX. törvény hatályon kívül helyezte.

III.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy törvényi felhatalmazás hiányában nem jogosult arra, hogy a beadványtevő kérelmét érdemben elbírálja.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 34. § (2) bekezdése sorolja fel az Országos Választási Bizottság feladat és hatásköreit.

A Ve. 34. § (2) bekezdés n) pontja alapján "Az Országos Választási Bizottság… eljár mindazokban az ügyekben, melyeket törvény a hatáskörébe utal."

A kérelemben megjelölt OMT Ideiglenes Alapszabálya nem jogforrás, ezért az Országos Választási Bizottság számára feladatot és hatáskört nem állapít meg.

IV.

A határozat a Ve. 34. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. § (3) bekezdésén, a Ve. 78. § (1) és (4) bekezdésein, a Ve. 80. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. május 7.

Dr. Máthé Gábor s.k.
az Országos Választási Bizottság
elnöke