199/2022. NVB határozat - a dr. Dorosz Dávid egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

199/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Dorosz Dávid (a továbbiakban: Beadványozó) egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 19/2022. (III.18.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] N. A. (a továbbiakban: Kifogástevő) magánszemély 2022. március 15-én 14 óra 46 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).

[2] Kifogásában előadta, hogy 2022. év február és március hónapokban Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. adta ki „Dunakeszi Város közszolgálati havilapját”, a Dunakeszi Polgár városi magazint. A kiadó a lap szerkesztéséért és kiadásáért lapszámonként több mint félmillió forint közpénzt kap Dunakeszi Város Önkormányzatától. A Dunakeszi Polgár városi magazin a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 148. §-a alapján az országgyűlési választás vonatkozásában nem jelentkezett be a választási hirdetést közzétenni kívánó sajtótermékek közé.

[3] Kifogástevő álláspontja szerint a februári lapszámot a kampányidőszak kezdete, azaz 2022. február 12-e után adta ki a kiadó, melyet az is igazol, hogy 12. oldalán egy február 10-i eseményről múlt időben, oly módon tudósít, mint ami még a lap nyomdába kerülését megelőzően történt. („Lapunk nyomdába adása előtt a városi főkertész asszony arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a fentiekben jelzett munkálatokkal február 10-ig végeztek”). Megítélése alapján a lap legkorábban február 11-én kerülhetett nyomdába, terjesztése 2022. február 12-én kezdődhetett meg, így az a kampányidőszakra esett.

[4] A februári lapszámban az országgyűlési választási kampánnyal kapcsolatos írás nem szerepel. Ugyanakkor Tuzson Bence, hivatalban lévő országgyűlési képviselő, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje több cikkben szerepel vagy említésre kerül, míg más képviselőjelölt tevékenysége, munkája a lapszámban nem került bemutatásra, egyetlen más képviselőjelölt neve sem szerepel leírva, semmilyen összefüggésben.

[5] A lap 2022. év márciusi számának címlapján fényképpel szerepel Tuzson Bence hivatalban lévő országgyűlési képviselő, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje. A címlapon szerepel utalás az országgyűlési választásra („Hét országgyűlési képviselő-jelölt közül választhatunk”), valamint egy a Fidesz-KDNP-kormány külügyminiszterével, Szijjártó Péterrel készült interjúra is.

[6] A lapszám 2. oldalán a Fidesz-KDNP kormány kormányzati hirdetése, 3. oldalán a Fidesz-KDNP-kormány külügyminiszterének, Szijjártó Péternek a képe látható, 4. oldalon az úgynevezett „Dunakeszi Diáknegyed” alapkő-letételéről szóló ünnepség beszámolója olvasható, képes illusztrációval, melyen gyermekek mellett Tuzson Bence és Dióssi Csaba szerepelnek. Az írásban háromszor szerepel Tuzson Bence. A lapszám 5. oldalán a városi sportcsarnok felavatásáról szóló beszámolóban háromszor szerepel Tuzson Bence, akitől az írás idéz is, valamint újfent képen is látható a képviselőjelölt. A 6. oldalon újfent a Fidesz-KDNP kormány kormányzati hirdetése szerepel. A hetedik oldalon egy rövid tájékoztatásban szerepel valamennyi, az országgyűlési választáson nyilvántartásba vett jelölt, képpel. A 8-9. oldalakon a Fidesz-KDNP-kormány külügyminiszterével, Szijjártó Péterrel készült interjú olvasható. A 10-15. oldalakon található, „körzeti képviselőink jelentik” rovatban a 10. oldalon Pethő Krisztián Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő, a 13. oldalon Seltenreich József Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő, a 14. oldalon Sipos Dávid Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő, valamint a 15. oldalon Benkő Tamás Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő kétszer említi Tuzson Bencét, megköszönve tevékenységét. A 16. oldalon reklám látható. A 17. oldalon az ukrajnai háborúval összefüggő, segítségnyújtással kapcsolatban említi a cikk háromszor a hivatalban lévő országgyűlési képviselőt – miközben ilyen tevékenységet dokumentáltan más képviselőjelölt is végzett a választókerületben. A cikket a Fidesz-KDNP jelöltjének képével illusztrálták. A 18. oldalon „Virággal köszöntötték a hölgyeket!” című írásban szerepel a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, mely írást a képviselő két különböző képével is illusztrálták. A 19. oldalon a „Csárdáskirálynőtől a Táncdalfesztiválig” című írásban olvasható kétszer is a képviselőjelölt neve, mint a nőnapi köszöntőt elmondó személyé. A 28. oldalon a „Sportolva ünnepeltek a VSD szakosztályai” című írás is említi a képviselőjelöltet, mely írást több más mellett az ő képével illusztráltak.

[7] Kifogástevő kiemelte, hogy a lap további oldalain egyetlen képviselőjelöltre sem történik utalás, azon javarészt reklámok, illetve egyéb cikkek találhatóak. Havi újságról lévén szó a márciusi lapszám kiadását követően, az április 3-i országgyűlési választásig több lapszám megjelenni nem fog.

[8] Kifogástevő állápontja szerint a „Dunakeszi Város közszolgálati havilapja” – a Ve. 152. § (4) bekezdését is figyelembe véve – két egymást követő számában összességében kizárólag az egyik jelölő szervezet, illetve képviselőjelölt javára adott lehetőséget tevékenységének, munkájának bemutatására, miközben az összes többi jelölő szervezet, illetve jelölt semmilyen formában nem szerepelhetett egyik lapszámban sem Ez pedig megítélése alapján súlyosan sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség választási alapelvét.

[9] Kifogástevő hivatkozott a Ve. 152. § (4) bekezdésére, amely szerint a 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése időszaki kiadvány esetén akkor állapítható meg, ha az legalább két egymást követő lapszám együttes vizsgálata alapján fennállt a megjelölt bizonyítékok alapján. Kifogástevő szerint a szabályozás nem írja tehát, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértéshez mind a két lapszámban külön-külön aránytalanul kell privilegizálni valamely jelölő szervezetet, pusztán annyit, hogy a két lapszámban együttesen kell fennállnia az aránytalanságnak. Így tehát ha az első szám nagyjából arányosnak tekinthető azáltal, hogy tulajdonképpen egyik oldal megjelenését sem biztosítja – bár az egyik jelölt itt is szerepel, azonban nem kirívó túlsúllyal –, a második szám viszont megvalósítja az aránytalanságot, úgy a két lapszám együttesen („átlagosan”) már megvalósítja a fenti választási alapelv megsértését.

[10] Kifogástevő azzal is érvelt, hogy a Ve. 152. § (4) bekezdését egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény iktatta be a jogszabályba 2018. szeptember 1-jén. A szabályozás célja nyilvánvalóan az, hogy amennyiben egy adott lapszámban nem érvényesül a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, úgy a következő számban a megbomlott egyensúly visszaállítására lehetőség legyen. Álláspontja szerint csak ezzel a céllal indokolható a jogszabály ezen új rendelkezése, hisz bármilyen ettől eltérő értelmezés esetén a rendelkezés éppen arra adna lehetőséget, hogy amennyiben az esélyegyenlőség megsértése „csak egy” lapszámot érint, addig törvényi szinten engedélyezze jogszabálysértést.

[11] Kifogástevő fentiekre tekintettel kérte a választási bizottságot, hogy döntésének meghozatalakor vegye figyelembe, hogy bár a Dunakeszi Polgár kifogás tárgyává tett két lapszámából csak az egyik volt egyértelműen jogsértő azzal, hogy az egyik jelölő szervezetet indokolatlan előnyben részesítette, de mivel a másik – korábbi – szám ezt nem tette meg a többi jelölő szervezettel, hogy ezzel kiegyenlített legyen a megjelenések lehetősége, így összességében az egész kampányidőszakra vonatkozó tevékenységével a városi újság megsértette a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét. Továbbá kérte annak figyelembevételét, hogy a választási kampány hátralévő időszakában a jogsértés reparálására objektív módon már nem is kerülhet sor, tekintve, hogy a havilap következő száma már csak a kampányidőszakot, illetve a választást követően fog megjelenni.

[12] A kifogás hivatkozik arra a tényre, hogy az említett sajtóterméket és kiadóját, a Keszi-Press Kft-t kifejezetten a Dunakeszi Polgár magazin tartalmával összefüggésben a korábbi választási eljárásokban már többször – és sorozatosan – marasztalták el választási jogsértésekért.

[13] Kifogástevő álláspontja szerint a közhatalmat megjelenítő sajtótermék egyértelműen megvalósította a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt választási alapelveket. Mindezekre tekintettel kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjai alapján a jogsértést állapítsa meg, a Dunakeszi Polgár városi magazin kiadóját a további jogsértéstől tiltsa el, továbbá kérte, hogy a Ve. 152. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezze a kiadót a következő lapszámban határozata rendelkező részének közlésére. Indítványozta a Ve. 152. § (2) bekezdése szerinti bírság kiszabásának mérlegelését is.

[14] Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a kifogás a Dunakeszi Polgár kiadvány 2022. márciusi nyomtatott lapszámával kapcsolatos, melyben hivatkoznak egy 2022. március 11-i eseményre, így annak megjelenése a kifogásoló szerint 2022. március 12-re tehető. A kifogás 2022. március 15-én érkezett az OEVB-hez.

[15] Az OEVB álláspontja szerint Kifogástevő nem igazolta a sajtótermékek megjelenésének időpontját, feltételesen jelöli meg azt. Ugyanakkor az Állami Számvevőszék honlapján elérhető megjelenési ütemtervben február 11. és március 11. az egyes számok megjelenésének dátuma, illetve az OEVB elnöke rövid úton telefonon megkereste a szolgáltatót, akinek nyilatkozata megerősítette, hogy 2022. február 11-én és március 11-én jelent meg az újság.

[16] Mindezek alapján az OEVB megítélése szerint nincs két olyan lapszám, mely a kampányidőszakban megjelent és eleget tesz a Ve. 152. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek. A 2022. február 11-én megjelent lapszám a kampányidőszak kezdete előtt jelent meg, így nem vehető figyelembe, a 2022. március 15. napján előterjesztett kifogás pedig elkésett.

[17] Az OEVB a Kifogástevő valószínűsíthető időpontjával szemben az Állami Számvevőszék honlapján meghatározott időpontot vette figyelembe, mivel a Beadványozó nem igazolta egyértelműen a sérelmezett lapszámok megjelenésének dátumát és 19/2022. (III.18.) számú döntésében a kifogást elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[18] Beadványozó 2022. március 21-én 14 óra 58 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 19/2022. (III.18.) számú határozatával szemben.

[19] Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB a kifogást elkésettség miatt, továbbá azért utasította el, mert arra az álláspontra helyezkedett, hogy a sérelmezett Dunakeszi Polgár elnevezésű kiadvány februári számának 2022. február 11. napja volt a megjelenési ideje, emiatt az nem érintette a választási kampányidőszakot. Az elkésettség körében arra hivatkozott, hogy a márciusi szám megjelenési ideje 2022. március 11-e volt, így a március 15. napján benyújtott kifogás elkésett volt.

[20] Álláspontja szerint az OEVB a körülmények téves mérlegelésével helyezkedett a fenti álláspontra. Megítélése szerint Kifogástevő ugyan teljesen konkrétan nem tudja megjelölni a lapszámok megjelenésének időpontját, azonban teljesen egyértelműen és erre irányuló bizonyítás megjelölésével meghatározta azt a legkorábbi időpontot, amikor a megjelenés bekövetkezhetett. Miután ugyanis mind a februári, mind a márciusi lapszám múlt időben hivatkozik egy február 11-i és egy március 11-i eseményre, a Beadványozó okkal tételezi fel, hogy a megjelenés ezt követő időpontban, azaz február 12-én, illetve március 12-én következett be.

[21] A Kúria gyakorlatára is hivatkozva kiemelte, hogy Kúria sem a nyomdába kerülés, hanem a terjesztés megkezdésének napját teszi meg kezdőidőpontnak.

[22] Beadványozó álláspontja az, hogy az OEVB-nek a Ve. 218. §-a szerint a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján kellett volna az ügyben döntenie. Az OEVB túlterjeszkedett a hatáskörén azzal, hogy saját maga végezte el egyes számára bizonyítéknak tekintett információk beszerzését, így bekérte a kiadó nyilatkozatát a megjelenésről és az Állami Számvevőszék weboldalán megtekintette a kiadó által leadott árlistát, mely tartalmazza a megjelenési időpontokat is.

[23] Beadványozó kiemelte, hogy egyrészt a Kúria egyértelmű gyakorlata (Kvk.IV.38.228/2019/2., Kvk.IV.37.531/2018/2., Kvk.III.37.656/2019/3., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kvk.IV.37.316/2014., Kvk.I.38.024/2014.) szerint a választási bizottság bizonyítást nem folytathatott volna, amely miatt az OEVB határozata sérti a Ve. 218. §-nak a rendelkezéseit, másrészt az általa mégis megszerzett bizonyítékokat tévesen is mérlegelte, a kiadó semmivel alá nem támasztott telefonos nyilatkozatának adott helyt a Kifogástevő által tényszerűen szolgáltatott bizonyítékokkal szemben.

[24] Hangsúlyozta, hogy a szolgáltatott bizonyíték ugyanakkor egyértelműen igazolja, hogy a lap terjesztése életszerűen is február 12-én, illetve március 12-én kezdődhetett csak. A benyújtott kifogásból egyértelmű, hogy mindkét lapszám az adott hónap 11-i eseményről múlt időben számolt be, melyből nyilvánvalóan következik, hogy az újság adott hónap 11. napjain legjobb esetben is csak a nyomdába kerülhetett.

[25] A márciusi lapszámmal összefüggésben Beadványozó link megjelölésével hivatkozott továbbá a www.dunakeszipost.hu weboldalon elérhető cikkre, melynek első mondta így fogalmaz: „Bár hivatalosan már pár napja elkezdődött az építkezés, pénteken dél körül tették le a 46 milliárdos dunakeszi dupla gimnázium alapkövét.” Álláspontja szerint ebből is egyértelmű, hogy a márciusi lapszám 4. oldalán olvasható tudósítás egy 11-én délben még javában tartó rendezvényről szól. A délben még tartó rendezvényről készülő szóló írás megfogalmazása, szerkesztése, tördelése után, vélhetően az esti órákban kerülhetett csak a lap a nyomdába.

[26] Fentieken túlmenően Beadványozó a kifogásban kifejtett indokokra, illetve a Fővárosi Választási Bizottság12/2019. (IV. 23.) számú határozatára hivatkozva megjegyezte, hogy a Ve. 152. § (4) bekezdésének sérelmét egy lapszám tekintetében is meg lehet állapítani, ha csak a március lapszám számítana kampányidőszakban megjelentnek. A következő lapszám ugyanis a kampányidőszak lezárultát követően fog megjelenni, így abban a számban a megbomlott egyensúly már nem állítható vissza.

[27] Összefoglalva Beadványozó álláspontja szerint az OEVB támadott határozata meghozatalakor hibásan mérlegelte a körülményeket és értékelte a bizonyítékokat, egy nem bizonyított telefonos nyilatkozatot helyezett a kifogáshoz csatolt és tényszerűen bizonyított adatok elé, továbbá a támadott határozat sérti a Ve. 218. §-nak a rendelkezéseit is, mert nem a becsatolt bizonyítékok alapján hozta meg döntését. Mindezek alapján hibásan helyezkedett arra az álláspontra, hogy a kifogás elkésett, mely miatt a kifogást érdemben meg sem vizsgálta.

[28] Mindezekre figyelemmel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg, az eredeti kifogást érdemben bírálja el és a kifogásban foglaltak szerint annak adjon helyt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[29] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem alapos.

[30] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[31] Eljárása során a Nemzeti Választási Bizottságnak azt kellett vizsgálnia, hogy a sérelmezett kiadványok tekintetében helytálló-e Beadványozó álláspontja, mely szerint a sajtótermékek legkorábban február 12., illetve március 12. napján jelenhettek meg.

[32] A megjelenés időpontja azért releváns, mert ha a márciusi kiadvány március 11-napján jelent meg – miként azt az Állami Számvevőszék honlapján található ütemterv tartalmazza, illetve az OEVB elnökének a szolgáltatóval történt telefonbeszélgetése alátámasztotta –, akkor a kifogás március 15. napi benyújtása elkésettnek minősül.

[33] Beadványozó álláspontja ugyanakkor az, hogy bár Kifogástevő teljesen konkrétan nem tudja megjelölni a lapszámok megjelenésének időpontját, azonban teljesen egyértelműen és erre irányuló bizonyítás megjelölésével meghatározta azt a legkorábbi időpontot, amikor a megjelenés bekövetkezhetett. Mind a februári, mind a márciusi lapszám múlt időben hivatkozik egy február 11-i és egy március 11-i eseményre, és okkal tételezi fel, hogy a megjelenés ezt követő időpontban, azaz február 12-én, illetve március 12-én következett be.

[34] A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja ugyanakkor az, hogy ezt az okfejtést nem lehet bizonyítékul elfogadni. A kiadványban megjelenő cikkek írói számolhatnak a jövőbeni megjelenéssel, így a publikációk megszövegezésénél tudatosan használhatnak múlt időt a megírás napján még jövőbeli események bemutatására is, ún. bekészített cikket is megjelentethetnek.

[35] Beadványozó arra is hivatkozott, hogy az OEVB-nek a Ve. 218. §-a szerint a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján kellett volna az ügyben döntenie. Az OEVB túlterjeszkedett a hatáskörén azzal, hogy saját maga végezte el egyesek számára bizonyítéknak tekintett információk beszerzését, így telefonon bekérte a kiadó nyilatkozatát a megjelenésről és az Állami Számvevőszék weboldalán megtekintette a kiadó által leadott árlistát, mely tartalmazza a megjelenési időpontokat is. Beadványozó ezzel kapcsolatban utalt a Kúria több döntésére, amelyek értelmezése szerint azt támasztják alá, hogy a választási bizottság bizonyítást nem folytathatott volna.

[36] Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy sem a Ve. 218. §-a, sem a Kúria gyakorlata nem zárja ki a köztudomású vagy hivatalból ismert tények, adatok eljárás során bizonyítékul történő felhasználását. Illetve a Ve. 218. §-át maga a Ve. is áttöri például a 151. § (4) bekezdésével. Ez ugyanis a jogsértő internetes médiatartalom miatti kifogás kapcsán úgy fogalmaz, hogy nem utasítható el elkésettség miatt a kifogás, ha a kifogást a jogsértés észlelésétől számított három napon belül nyújtották be, és a választási bizottság felhívására a tartalomszolgáltató a médiatartalom közzétételének időpontját nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani.

[37] A Beadványozó által felhívott kúriai jogesetek valójában arra mutatnak rá, hogy a választási eljárás sommás jellege és a Ve. által a bírósági jogorvoslatra előírt rövid határidők kizárják annak a lehetőségét, hogy a Kúria bizonyítási eljárást folytasson le, és ennek keretében hiánypótlási felhívást bocsásson ki, ennélfogva a Kúria a felülvizsgálati kérelemmel együtt elé tárt bizonyítékok, dokumentumok alapján hozta meg döntését. [Kvk.III.37.656/2019/3., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kúria Kvk.IV.37.316/2014., Kúria Kvk.I.38.024/2014.]

[38] Mindezek alapján a választási bizottságoktól, illetve Kúriától a sommás jellegű választási eljárásban nem várható el bizonyítási eljárás lefolytatása, de ez nem egyenlő azzal, hogy törvénysértő lenne az egyébként könnyen, online lekérdezéssel elérhető adatok felhasználása. Az OEVB-nek pedig arról, hogy ezek az adatok az Állami Számvevőszék honlapján elérhetőek, hivatalos tudomása van.

[39] A Kúriának a Nemzeti Választási Bizottság által is követett joggyakorlata szerint – Kvk.I.37.470/2018/2., Kvk.I.37.525/2018/3, Kvk.VI.39.231/2022/2. számú végzések – a Ve. szabályrendszere alapján a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokat a kérelmezőnek kell előtárnia és a sikertelen bizonyítás következménye is őt terheli, a bizonyítási eszköznek pedig alkalmasnak kell lennie a kérelemben előadottak bizonyítására.

[40] A Nemzeti Választási Bizottság fentiek alapján megállapította, hogy Beadványozó a megjelenési időpontok tekintetében a Ve. 225. §-a alapján élhetett volna új bizonyítékokkal – például beszerezhette volna a kiadó írásbeli nyilatkozatát – de ilyen új bizonyítékot nem szolgáltatott, csak következtetni próbált a megjelenés időpontjára. A cikkek szövegéből levont következtetéseivel pedig csak feltételezésekbe tudott bocsátkozni, az OEVB határozatában foglaltakat érdemben nem tudta cáfolni.

[41] A Nemzeti Választási Bizottság a megjelenés tekintetében az OEVB-vel ért egyet, és nem tartja bizonyítottnak, hogy a február 11-i, illetve március 11-i időpontoknál később került volna sor a kiadványok megjelenésére.

[42] A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.

[43] Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helyesen jutott arra a megállapításra, hogy a kifogás elkésett, viszont az elkésettség okán érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak, nem pedig elutasításnak lett volna helye. Ebből kifolyólag a Nemzeti Választási Bizottság a határozatot oly módon változtatta meg, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[44] A határozat a Ve. 215. § b) pontján és 231. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 23.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke