197/2022. NVB határozat - a dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz egyéni választókerületi jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

197/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz (a továbbiakban: Beadványozó) egyéni választókerületi jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 37/2022. (III.17.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Beadványozó 2022. március 12-én 23 óra 40 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Bács-Kiskun Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).

[2] Kifogásában előadta, hogy az OEVB 2022. március 12. napján 16 órakor kezdődő ülésére Beadványozó 16 óra 3 perckor érkezett, az ülésteremben négy választási bizottsági tag, a jegyző, illetve az aljegyző tartózkodott, akik felszólították Beadványozót, hogy hagyja el az üléstermet. Előadás szerint 15 perc elteltével behívták őt az ülésterembe, ahol megkezdődött az OEVB ülése, és ő „végignézte a lepróbált jelenetek előadását.”

[3] Előadta továbbá, hogy nem ismer a Ve.-nek olyan rendelkezését, amely arra vonatkozna, hogy az OEVB a meghirdetett időpontban konzultál és előzetes döntéshozatali eljárást végez titkos tanácskozásban.

[4] Beadványozó meglátása szerint, mivel a nevezett személyek hivatali helyiségben tartózkodtak, ott informális beszélgetést nem folytathattak, ha pedig még nem kezdődött el az OEVB ülése, akkor Beadványozó jogszerűen tartózkodhatott volna az ülésteremben.

[5] Mindezek alapján Beadványozó álláspontja szerint az OEVB tagjainak ezen eljárása sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, és f) pontjában foglalt, a választási eljárás nyilvánossága alapelveket. Rögzítette továbbá, hogy kifogásának elbírálásakor jelen kíván lenni az OEVB ülésén.

[6] Az OEVB a 37/2022. (III. 17.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[7] Határozata indokolásában rögzítette, hogy a nyilvánosság a bizottsági ülésre vonatkozik, az előzetes technikai előkészítésre és az ülés vezetésére vonatkozó megbeszélés nem az ülés része, így az nem is nyilvános, illetve nem tiltja jogszabály, hogy a választási bizottsági tagok akár ülésen kívül is egyeztessenek egymással.

[8] Az OEVB rögzítette továbbá, hogy Beadványozó kifogását a 33/2022. számú jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel felterjesztette a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A Nemzeti Választási Bizottság 2022. március 16. napján jegyzőkönyvi döntést hozott, és a kifogást visszautalta az OEVB hatáskörébe, mert a Ve. 213. § (1) bekezdésében foglalt egy napos határidőn túl került áttételre a kifogás.

[9] Az OEVB továbbá megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékait, ami a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a kifogás benyújtásának kötelező tartalmi eleme, így a Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[10] Beadványozó 2022. március 20-án 14 óra 53 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 37/2022.(III.17.) számú határozatával szemben, amely fellebbezést az OEVB ugyanezen napon 15 óra 27 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[11] Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB határozata nem világos, nem érthető, és abból nem derül ki, hogy az OEVB tagjai mit csináltak az ülés kezdetének meghirdetett időpontban, ami miatt az OEVB kizárta a nyilvánosságot. Előadta, hogy semmifajta jogszabályt nem ismer, amely alapján az OEVB elnöke jogosult lett volna Beadványozót kizárni.

[12] Előadta továbbá, mindezek megtörténtére bizonyíték az előadása, illetve az is, hogy az előadásával szemben az OEVB nem állított ellent, sőt, elismerte a tényállást. Ennek fényében előadta, hogy ha adott a tényállás, akkor annak megfelelően kellett volna elbírálnia az OEVB-nek a kifogását. Meglátása szerint az OEVB mindig Beadványozóval kapcsolatban hibázik, más jelöltek kapcsán nem.

[13] Beadványozó álláspontja szerint mindezek alapján az OEVB határozata sérti a Ve. 2. §-át.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[14] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[15] A Bizottság rámutat, hogy a Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

a kérelem benyújtójának nevét, lakcíme (székhelye) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címe,

a kérelem benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[16] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[17] A Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata során rögzíti, hogy Beadványozó a fellebbezésben a jogorvoslati kérelmének jogalapjaként a Ve. 2. §-t jelölte meg, anélkül, hogy konkrétan hivatkozott volna arra, hogy az egyébként több bekezdésből álló szakasznak pontosan melyik rendelkezését sérti a támadott határozat.

[18] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem függetlenül attól, hogy Beadványozó jogi képviselettel, vagy anélkül jár el, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[19] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés egyik eleme (így az OEVB tevékenysége és a 37/2022. OEVB határozat okszerűsége) tekintetében sem tartalmazza értelmezhető módon, hogy a konkrét, megsérteni vélt jogszabályhelyhez kapcsolódóan milyen oknál fogva eredményez jogsértést az idézett OEVB határozat.

[20] Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezésében nem jelölte meg annak Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, ezért a Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[21] A határozat a Ve. 221. §-án, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 23.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke