197/2019. NVB határozat - a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete roma nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

197/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (1103 Budapest, Gergely utca 68.) roma nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 9 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületét, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete, roma nemzetiségi szervezet 2019. augusztus 1-jén, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[3] A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. d) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 307/D. §-án és a 308. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 2.

 

Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                    elnöke