196/2022. NVB határozat - a dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz egyéni választókerületi jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

196/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz (a továbbiakban: Beadványozó) egyéni választókerületi jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 38/2022. (III.17.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária képviselőjelölt (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 14-én 13 óra 21 perckor elektronikus úton kifogást terjesztett elő Bács-Kiskun Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vett Beadványozó tevékenységével szemben.

[2] Kifogástevő előadta, hogy Beadványozó a valós tények elferdítésével megtéveszti vagy megkísérli megtéveszteni a választópolgárokat, amikor nyilvántartásba vett jelölő szervezetét, a Megoldás Mozgalmat a kampányeszközként használt dr. Kudron Nándor elnevezésű Facebook oldalon, saját személyes oldalán, valamint más, nagy számú taggal rendelkező Facebook csoportokban saját oldalán aktivistája bejegyzését megosztott bejegyzésekben, sem az oldal névjegyében továbbra sem tünteti fel, és olyan utalásokat tesz, amely alapján a választók Beadványozót valótlanul független jelöltnek gondolhatják.

[3] Beadványozó a független jelölti státuszt Kifogástevő álláspontja szerint rendszeresen előnyként pozícionálja a jelölő szervezeti jelölti státusszal szemben.

[4] Kifogástevő előadta, hogy Beadványozó az adományain feltüntetett matricát továbbra is használja, amelynek jogsértő voltát korábban már az OEVB és a Nemzeti Választási Bizottság is megállapította.

[5] Kifogástevő előadta, hogy Beadványozó saját és politikai jelölti oldalán, valamint a kifogásban hivatkozott közösségi oldali csoportokban megosztott bejegyzésekben “független jelölt”-nek nevezi magát.

[6] Kifogástevő hivatkozott arra, hogy Beadványozó jogsértő magatartását annak ellenére folytatja, hogy az OEVB 22/2022. (III. 1.) számú határozatában ugyanezen tevékenysége miatt elmarasztalta és a további jogsértéstől pedig eltiltotta, majd a Nemzeti Választási Bizottság 2022. március 7-én kelt 150/2022. számú határozatával az OEVB korábbi döntését helybenhagyta, a további jogsértéstől pedig jogerőre emelkedett határozatában eltiltotta.

[7] Előadta továbbá, hogy mivel a “dr.Kudron Nándor” elnevezésű Facebook oldalon Beadványozó az oldal névjegyében szereplő nyitóképen jelenleg, a jogerős elmarasztaló határozatot követően is az “Én az embereket képviselem, nem a pártokat” szlogen szerepel, Kifogástevő álláspontja szerint Beadványozó tevékenysége a Ve. 209. § (2) bekezdése értelmében folyamatosnak tekintendő, ezért „a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.” Mindezek alapján álláspontja szerint a előterjesztett bizonyítékok közül azok sem minősültek elkésettnek, amelyek a kifogás benyújtását megelőzően 3 napnál korábbiak voltak.

[8] Kifogástevő véleménye szerint Beadványozó ezen gyakorlatával és kijelentéseivel továbbra is azt a valótlan tényt sugallja a választópolgárok felé, hogy független képviselőjelöltként indul a 2022. évi országgyűlési választáson.

[9] A kifogástevő bizonyítékként hivatkozott Dr Kudron-Tonigold Nándor nevű facebook fiókban lévő Kónya János által 2022. március 11. napján 17 óra 58 perckor eszközölt bejegyzésre, és az azon lévő fényképre, amelyen látható és adomány keretében juttatott boros üvegen elhelyezett matricán „Dr.Kudron független jelölt SZAVAZZON RÁM” felirat látható.

[10] Kifogástevő kifogásában továbbá azt is sérelmezte, hogy Dr. Kudron-Tonigold Nándor nevű facebook fiókban Máténé Szöllősi Andrea 2022. március 5. napján kelt bejegyzésében – egyebek mellett – az látható, hogy „Itt Bács 3-ban nagy esély van a változásra, Dr Kudron-Tonigold Nándor független jelölt személyében, aki a térségünk érdekeit tartja szemelőt!”

[11] Bizonyítékként hivatkozott Dr Kudron-Tonigold Nándor facebook fiókjának linkjére.

[12] Álláspontja szerint Beadványozó a kifogásolt magatartásával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása, a c) pont szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint az e) pont szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, mivel megakadályozza az ezen pontokban foglalt választási alapelvek érvényre jutását. Mindezek alapján kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a hivatkozott jogszabályhelyek megsértését, Beadványozót tiltsa el a további jogsértéstől és az ismétlődő jogsértés miatt szabjon ki bírásgot.

[13] Kifogástevő ugyanazon a napon, 2022. március 14-én elektronikus úton 15 óra 37 perckor újabb kifogást nyújtott be Beadványozóval szemben.

[14] Ebben előadta, hogy Beadványozó a valós tények elferdítésével megtéveszti vagy megkísérli megtéveszteni a választópolgárokat, amikor személyéről, jelölő szervezetéről, valamint az őt segítő aktivistákról valótlan állításokat eszközöl.

[15] Kifejtette továbbá, hogy Beadványozó azon állításai, amely szerint kifogást nyújtott be az OEVB-hez Beadványozó adományozási tevékenysége tárgyában, továbbá azon állítása, hogy „facebook posztokban gyalázza” őt, valamint az a kijelentése is, hogy Baján 400.000 Ft/hó fizetésért cserébe ad tanácsokat, teljességgel valótlanok.

[16] Kifogástevő azt is hozzáfűzte, hogy Beadványozó által kezelt Facebook oldalon saját maga és mások által tett bejegyzések, videofelvételek alatti kommenteket Beadványozó nem vagy csak részben moderálja, valamint a személyével kapcsolatban tett sérelmezett kommenteket az oldalról pedig nem távolítja el.

[17] Részletesen ismertette, hogy az egyik róla szóló komment “Magóné miért nem arról beszél milyen csalást csinált elő választás alatt?” tartalommal látható.

[18] Kifogástevő továbbá azt is sérelmezte, hogy őt rendszeresen - többnyire kisbetűvel írva - “magóné”-ként említi. Álláspontja szerint az ember neve identitásának hordozója, a névjog pedig nevesített személyiségi jog, amely az emberi méltóságból ered, emberi jognak minősül.

[19] A kifogástevő bizonyítékként hivatkozott a https://fb.watch/bKMJOG5zOr/ https://fb.watch/bKN25WZfFH/ és https://fb.watch/bKNssOOIf3/ linkekre, továbbá az OEVB 32/2022 számú határozatára.

[20] Álláspontja szerint Beadványozó a kifogásolt magatartásával megsértette a Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása, a c) pont szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint az e) pont szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, mivel megakadályozza az ezen pontokban foglalt választási alapelvek érvényre jutását.

[21] Kifogástevő 2022. március 16-án 15 óra 48 perckor ismételten kifogást terjesztett elő Beadványozóval szemben.

[22] Kifogásában ismét előadta, hogy Beadványozó őt a közösségi oldalán elhelyezett posztokban, videofelvételeken valamint a OEVB-hez benyújtott kifogásaiban is rendszeresen - többnyire kisbetűvel írva - “magóné”-ként említi.

[23] E körben hivatkozott és idézte az OEVB 32/2022. számú határozatát: „Másrészről, magone jelölti plakátját Kiskőrösön több helyen eltüntették. Amennyiben ez magóné engedélye nélkül történt akkor kérem tiltsák el az elkövetőket a cselekmény folytatásától, mert én nagyon szeretem magoné mosolyát a képeken, és kedvelem, ha reggel úgy autózhatok, hogy mindig rám mosolyog. Attól jobban érzem magam.”

[24] Kifogástevő kifejtette, hogy erről a tényről akkor szerzett elsőként tudomást, amikor a határozat felkerült az OEVB internetes oldalára.

[25] Részletesen ismertette, hogy meglátása szerint az ember neve identitásának hordozója, a névjog pedig nevesített személyiségi jog, amely az emberi méltóságból ered, emberi jognak minősül. Hozzáfűzte, hogy panaszos kifogása véleménye szerint emberi méltóságot sértő hangnemben került megfogalmazásra, annak hangneme is „gunyoros”.

[26] Álláspontja szerint Beadványozó a kifogásolt magatartásával megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása, a c) pont szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint az e) pont szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, mivel megakadályozza az ezen pontokban foglalt választási alapelvek érvényre jutását. Mindezek alapján kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a hivatkozott jogszabályhelyek megsértését, Beadványozót tiltsa el a további jogsértéstől és az ismétlődő jogsértés miatt szabjon ki bírásgot.

[27] Az OEVB a fent ismertetett, tárgyukban egymással összefüggő kifogásokat a Ve. 217. §-ának (1) bekezdésére tekintettel együttes vizsgálat és elbírálás céljából egyesítette.

[28] Az OEVB a 38/2022. (III.17.) számú határozatában Kifogástevő kifogásainak a Beadványozó által 2022. március 11-én adományként juttatott borosüveg címkéjén önmagát független jelöltként történő feltüntetése vonatkozásában, valamint a Kifogástevőt kampányanyagaiban csupa kisbetűvel „magóné”-ként történő megnevezésének vonatkozásában helyt adott és megállapította, hogy Beadványozó megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, amiért az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jogellenes névhasználat miatt megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján pedig eltiltotta a további jogszabálysértéstől. Az OEVB a kifogásokat egyebekben elutasította.

[29] Határozata indokolásában rögzítette, hogy az NVB 150/2022. számú határozata, amellyel az OEVB 22/2022. számú határozatát helybenhagyta, 2022. március 10-én emelkedett jogerőre. Hozzáfűzte továbbá, hogy Beadványozó facebook oldalát megvizsgálva megállapítható volt, hogy arról a független jelölti megjelölést törölte és önmagát a Megoldás Mozgalom párton kívüli jelöltjeként tüntette fel.

[30] Az OEVB azonban azt is megállapította, hogy a 2022. március 11. napján Dunapatajon történt adományosztáson átadott borosüvegen Beadványozó változatlanul független jelöltként volt feltüntetve. E magatartásával megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezését, megtévesztő magatartásával sértette a választás tisztatásága megóvásának elvét, amely miatt az OEVB e tekintetben a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján megállapította a jogsértés tényét és a kifogásnak helyt adott, és ugyanezen § (2) bekezdés b) pontja alapján Beadványozót a további jogsértéstől eltiltotta. Azonban arra figyelemmel, hogy a független jelölti státuszra utalást egyéb kampányanyagaiban törölte, az OEVB birság kiszabását nem tartotta indokoltnak.

[31] Az OEVB Máténé Szöllősi Andrea facebook bejegyzése kapcsán megállapította, hogy az 2022. március 5. napján, az OEVB 22/2022 számú határozatának jogerőre emelkedése előtt keletkezett. Tekintettel arra, hogy a facebook bejegyzés magánszemélytől származik, így az az OEVB álláspontja szerint tartalmától és formájától függetlenül nem minősül kampánytevékenységnek. Erre figyelemmel az OEVB a kifogást ebben a tekintetben a Ve. 220. § alapján elutasította.

[32] Az OEVB határozatában azt is rögzítette, hogy Beadványozó ténybeli állításai valóságának vizsgálata nem tartozik a választási bizottság hatáskörébe. E körben hivatkozott és idézte az Alkotmánybíróság 36/1994.(VI.24.) AB határozatát is, és megállapította, hogy mindezekre figyelemmel nem tudja megállapítani azt, hogy a tényállítások egyértelműen jogsértőek voltak, ezért a kifogást e tekintetben a Ve. 220. § alapján szintén elutasította.

[33] Az OEVB tényként állapította meg, hogy Beadványozó facebook oldalán Kifogástevőt több alkalommal „Magóné”-ként, néhány helyen, így az OEVB 32/2022 számú határozatával elbírált kifogásában is konzekvensen csupa kisbetűvel „magóné”-ként nevezi meg. E körben hivatkozott és idézte a Polgári Törvénykönyv 2:34 § f) pontját, valamint az Alkotmánybíróság 27/2015. (VII.21.) számú határozatát is. Mindezekre figyelemmel az OEVB rögzítette, hogy a csupa kisbetűvel „magóné” formátum szerinti névhasználat, lealacsonyító, megvetést sugalló, becsületcsorbító kifejezés, amely az OEVB véleménye alapján a Ptk. 2:34 § f) pontja szerint a személyiségi jog sérelmét jelenti, de alkalmas lehet az Szabs tv. 180.§ szerinti becsületsértés szabálysértésének, de akár a Btk. 227.§ szerinti becsületsértés vétségének megállapítására is.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[34] Beadványozó 2022. március 20-án 8 óra 55 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 38/2022.(III.17.) számú határozatával szemben.

[35] Fellebbezésében előadta, hogy Kifogástevő kifogást nyújtott be vele szemben amiatt, hogy nevét kisbetűvel írta. Hozzáfűzte, hogy elektronikus leveleiben a saját nevét is mindig kisbetűvel írja, valamint azt is ismertette, hogy az érettségi vizsgán megbukott helyesírásból, mert nagyon rossz helyesíró.

[36] A továbbiakban kifogásolta, hogy miként lehet választási szabálysértés tárgya az, hogy ő nem tud helyesen írni. Kihangsúlyozta, hogy a személyére vonatkozó fent ismertetett információk bizalmas, különösen védett személyes adatok. Erre tekintettel kérte azok bizalmasan történő kezelését. Hozzáfűzte, hogy ezek nyilvánossága hozatala nem célja, valamint ezek nyilvánosságra hozatala esetére eljárás kezdeményezését helyezte kilátásba az adatokat nyilvánosságra hozó személlyel szemben.

[37] Előadta, hogy az OEVB egy tagja célzást tett az elmeállapotára is, így meglátása szerint az sem biztos, hogy beszámítható-e egyáltalán. E körben megjegyezte, hogy az is lehetséges, hogy a döntés meghozatala előtt elmeorvosi szakértőre is szükség lesz.

[38] Sérelmezte azt is, hogy a döntés meghozatalakor bár személyesen jelen volt és szót kért, de a szóbeli nyilatkozattételre mégsem kapott lehetőséget, továbbá azt is sérelmezte, hogy sem az ügy iratanyagait, sem az ellen felhozott bizonyítékokat nem állt módjában megtekinteni.

[39] Kifejtette, hogy álláspontja szerint ez egy inkvizitórius eljárás, viszont tudomása szerint a XXI. században akkuzatórius eljárás felel meg a jogállami követelményeknek.

[40] Fellebbezésében kifejtette továbbá, hogy az OEVB határozata megsértette a személyes integritáshoz fűződő jogát, mert a határozatában a neve elől lehagyta a doktor megjelölést, míg Kifogástevő esetében ez feltüntetésre került.

[41] Kifogásolta, hogy az OEVB határozatának indokolásában nem található meg, hogy a Ve. melyik rendelkezését sértette meg. Erre figyelemmel álláspontja szerint „az OEVB határozata sérti a Ve. 2. § foglalt alapelveket és az Alaptörvény XXIV. cikket (1) bekezdését.”

[42] Fellebbezésében vitatta továbbá azt a tényt is, hogy a szóban forgó OEVB határozat jogerőre emelkedését követően „független jelölt” címkével ellátott boros palackot ajándékozott volna. Kijelentette, hogy a cselekmény elkövetését nem ismeri el, valamint a számára megadott helyen erre vonatkozó bejegyzés nem található.

[43] Részletesen ismertette továbbá, hogy a benyújtott kifogásokat szerette volna személyesen is megtekinteni, de az OEVB erre nem biztosított számára lehetőséget. Továbbá azt is előadta, hogy „az ülésen való megjelenésem is csak a hangos kiabálásomnak és ajtózörgetésének köszönhető. Egyébként nem tudtam volna a nyilvános ülésre bejutni, mivel az polgármesteri hivatal főbejárata zárva volt. Több perces kiabálás után engedtek csak be. Non sense.” Állítása szerint erről is videó felvétellelt is készített, de a bizottság az ajtó zárva tartását nem vitatta.

[44] Fellebbezésében kijelentette, hogy a privát közösségi oldalán, amelynek internetes elérhetőségét is mellékelte, nem szokott választással kapcsolatos témában posztolni, mivel ez a magánoldala.

[45] A Ve. XII. fejezetében biztosított jogára hivatkozással előadta, hogy az általa sérelmezett OEVB határozat tartalma álláspontja szerint a Ve. 2. § és a Ve. XII. fejezetébe „ütköztethető”. Továbbá azt is hozzáfűzte, hogy meglátása szerint „alkalmas arra, hogy a választók irányában őt rossz színben tüntessen fel, ezzel a választási bizottság befolyásolhatja a választók akaratát, ezáltal a választás tisztaságát sérti.

[46] Kifejtette, hogy a választási eljárás azon rendelkezéseinek a hiánya, hogy nem ismerhette meg az ellene benyújtott kifogás bizonyítékait, valamint személyes megjelenése ellenére sem élhetett a szóbeli nyilatkozattételi jogával, továbbá az, hogy kizárták az épületből, álláspontja szerint súlyosan és visszatérően sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát.

[47] A továbbiakban előadta, hogy „A fenitek alapján kérem a Tisztelt OEVB-t, hogy kifogásom bírálja el, és alkalmazzon minden alkalmazható jogkövetkezményt, ezen véleményem szerint súlyos szabálysértések miatt.”

[48] Fellebbezésében továbbá azt is előadta, hogy „Kérem az NVB-t, hogy döntést változtassa meg akként, hogy vagy új eljárásra kötelezi az „első fokú hatóságot” vagy megváltoztatja a döntését akként, hogy kifogásaimnak helyt ad, és, vagy kizárja a választási eljárásból Dr. Magóné Tóth Gyöngyit. (megengedő „vagy” kapcsolat a két kérés között)”

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[49] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[50] A Bizottság rámutat, hogy a Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcíme (székhelye) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címe,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[51] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[52] A Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata során rögzíti, hogy Beadványozó a fellebbezésben a jogorvoslati kérelmének jogalapjaként a Ve. 2. §-t, valamint annak XII. fejezetét jelölte meg, azonban arra vonatkozó okszerű és tényszerű kapcsolatot, hogy az OEVB 38/2022. számú határozata mi okból sérti a Ve. 2. – egyébként több bekezdést tartalmazó – §-át, illetve a Ve. – több paragrafusból álló – XII. fejezetét, Beadványozó nem tudott kimutatni.

[53] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[54] A Bizottság továbbá rögzíti, hogy Beadványozó fellebbezésében „kifogásnak” célzott [24]-es pontról megállapítható, hogy az tartalma alapján nem kifogásnak, hanem a fellebbezés szerves részének tekinthető, tekintettel arra, hogy Beadványozó abban kizárólag az OEVB-nek a támadott határozat meghozatalára irányuló eljárását vitatta.

[55] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés egyik eleme (értsd alatta OEVB eljárása és a 38/2022. OEVB határozat okszerűsége) tekintetében sem tartalmazza értelmezhető módon, hogy a konkrét, megsérteni vélt jogszabályhelyhez kapcsolódóan milyen oknál fogva eredményez jogsértést az idézett OEVB határozat.

[56] Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezésében nem jelölte meg annak Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, ezért a Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[57] A határozat a Ve. 221. §-án, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 23.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke