193/2014. NVB határozat - N. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
      193/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság N. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 8/2014. (II. 25.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. február 24-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy a Nyíregyházi Napló folyóirat 2014. február 21-i száma a 4. oldalon közölte Petneházy Attila „Fideszes jelölt” óriásplakátját, a 11. oldala pedig egy egyoladalas hirdetést tartalmaz, amit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelt meg, amely azonban mind megjelenésének minőségével (színvilág), mind időzítésével a „Fidesz illetve jelöltjének kampányát erősíti”. Beadványozó álláspontja szerint a fent megjelöltek sértik a választási eljárásról szóló 2013. évi. XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § c) és e) pontjában rögzített esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket, illetve a Ve. 148. §-ában rögzített, a sajtótermékekben megjelenő politikai hirdetésekre vonatkozó rendelkezéseket.
Az OEVB 2014. február 25-én tartott ülésén 8/2014. (II. 25.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az OEVB álláspontja szerint a kifogás nem tartalmazta a jogszabálysértést alátámasztó bizonyítékokat, amelyek szerinte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése alapján a benyújtott kifogás kötelező tartalmi elemei, és azok hiánya a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után.
II.
Beadványozó 2014. február 28-án az OEVB fent hivatkozott határozata ellen fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja felül az OEVB 8/2014. (II. 25.) számú határozatát annak jogszabálysértő voltára hivatkozva. Fellebbezéséhez csatolta a Nyíregyházi Napló 2014. február 21-i számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a hivatkozott jogszabálysértés bizonyítékait. Az OEVB helyesen állapította meg, hogy a beadványozó a kifogáshoz nem mellékelt bizonyítékokat, és ezen ok miatt döntött a Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról. Beadványozó fellebbezéséhez már csatolta bizonyítékként a Nyíregyházi Napló érintett számát. Bár a Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ez nem mentesíti beadványozót, hogy az elsőfokú eljárásban az akkor már rendelkezésre álló bizonyítékokat benyújtsa az első fokon eljáró választási bizottsághoz. Az új bizonyítékok benyújtásának lehetősége nem illeti meg beadványozót különösen abban az esetben, ha az első fokú eljárásban benyújtott beadványában foglaltak alátámasztására egyáltalán nem bocsátott a választási bizottság rendelkezésére bizonyítékot. Jelen esetben megállapítható, hogy az érintett folyóirat 2014. február 21-i számát már az OEVB eljárása során is lehetőség lett volna bizonyítékként csatolni, tekintettel a megjelenés napjára. Ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az elsőfokú eljárásban benyújtani elmulasztott bizonyíték pótlására a másodfokú eljárás során nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a hivatkozott hirdetések nem minősülnek műsorszámnak, mivel azok csak médiaszolgáltató esetében értelmezhetők, az érintett folyóirat azonban nem minősül annak, ennélfogva az eljáró választási bizottságot nem terheli a Ve. 151. § (2) bekezdésében foglalt, a bizonyítékok hivatalból történő beszerzésének kötelezettsége.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy beadványozó fellebbezését 2014. február 28-án nyújtotta be, emiatt a fellebbezés elbírálására rendelkezésre álló határidő 2014. március 3-án járt le. A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés tényéről azonban először 2014. március 6-án értesült, amikor az OEVB által postai úton küldött iratanyagot kézhez vette. A fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül bírálta el.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 151. § (2) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés b) pontján, 215. § c) pontján, 225. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke