190/2022. NVB határozat - a dr. Sápi Mónika képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

190/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Sápi Mónika (a továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 19/2022. (III. 17.) számú határozatát helyben hagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1] Beadványozó 2022. március 16. napján 8 óra 57 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) mint a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szociális Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös jelöltje a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 144. § (7) bekezdésének megsértése, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, illetve e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek megsértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy az ő, illetve az őt indító hat párt népszerűsítésére szolgáló, a 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 71 szám előtti villanyoszlopra kihelyezett plakátot a Magyarország Kormánya által kihelyezett, „Védjük meg a gyerekeket!”, „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú népszavazási plakátok oly módon takarják, hogy Beadványozó arcképét, a Beadványozót mint jelöltet támogató miniszterelnök-jelölt arcát, valamint a plakáton látható „Legyen Magyarország mindenannyiunké!” szlogent is részben fedik.

[3] Beadványozó meglátása szerint a „Védjük meg a gyerekeket!”, „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú plakátok kihelyezése sérti a Ve. 144. § (7) bekezdését, amelynek értelmében plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját. Álláspontja szerint a Kormány ekként kihelyezett plakátjai által továbbá megsértésre került a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvása, és c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv.

[4] Előadta, hogy a sérelmezett plakátok impresszuma szerint a plakátok Magyarország Kormánya megbízásából készültek, a kiadásért pedig a Miniszterelnöki Kabinetiroda, illetve Dömötör Csaba államtitkár felel.

[5] Kifogásához bizonyítékként mellékelt négy darab fényképet, amelyek tekintetében előadta, hogy a „2. melléklet” elnevezésű kép – amelyen Beadványozó plakátja önmagában látható – 2022. március 6. napján készült, míg az „1. melléklet” elnevezésű kép – amelyen a sérelmezett lengőkaros kampánytáblák is láthatók – 2022. március 13. napján készült. A további két fényképen a sérelmezett plakátokról készült közelebbi felvétel látható. A Beadványozó által mellékelt nyilatkozatban Kovács Attila magánszemély akként nyilatkozik, hogy 2022. március 13. napján 10 óra 29 perckor a 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 71 szám előtti villanyoszlopon a mellékelt kép szerint azt tapasztalta, hogy dr. Sápi Mónika jelölt választási plakátját egyik oldalról a „Védjük meg a gyerekeket!” feliratú, másik oldalról az „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú plakátok takarják oly módon, hogy részben a jelölt arcát, részben a jelöltet támogató miniszterelnök-jelölt arcát elfedi, és a plakáton szereplő „Legyen Magyarország mindannyiunké” szlogen olvashatóságát jelentősen rontja. Nyilatkozatában előadta továbbá, hogy mellékel egy további képet, amely ugyanazon helyszínről készült 2022. március 6. napján, és amelynek alapján látható, hogy dr. Sápi Mónika plakátja előbb került kihelyezésre, mint a sérelmezett plakátok.

[6] Az OEVB a 19/2022. (III. 17.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott, és megállapította, hogy a „Védjük meg a gyerekeket!”, „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú plakátok kihelyezése alkalmas Ve. 144. § (7) bekezdésének megsértésére. A kifogást egyebekben elutasította.

[7] Határozata indokolásában az OEVB rögzítette, hogy Beadványozó kifogása és az abban foglalt állítás alátámasztására csatolt 1. melléklet elnevezésű képmelléklet, mint bizonyíték azt támasztja alá, hogy Tiszaszentmártonban a Damjanich u. 71. szám előtt lévő villanyoszlopon elhelyezett „Védjük meg a gyermekeket!”, „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú, lengőkaros kampánytábla elhelyezési módja azáltal, hogy részben fedi Beadványozó képviselőjelölti plakátját, alkalmas a Ve. 144. § (7) bekezdésének megsértésére.

[8] Az OEVB rögzítette továbbá, hogy a kifogás által rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a lengőkaros plakát kihelyezőjének személye nem állapítható meg, így az OEVB-nek a jogsértés megállapításán túl további jogkövetkezmény alkalmazására nem volt lehetősége, ugyanis az elkövető – aki nem feltétlenül azonos azzal a szervvel, illetve személlyel akinek érdekében a plakát kihelyezésre került – személyének ismerete nélkül a jogszabálysértéstől való eltiltás, illetve a Beadványozó által kért bírság kiszabása nem értelmezhető, illetve nem alkalmazható.

II.

 [A fellebbezés tartalma]

[9] Beadványozó az OEVB határozata ellen 2022. március 19. napján 11 óra 33 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[10] Érintettsége alátámasztására előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán egyéni képviselőjelölt, és a kifogással érintett plakát az ő érdekében elhelyezett, a Ve. 144. §-a szerinti plakát.

[11] Fellebbezésében előadta, hogy kifogásában megjelölte a jogsértés bizonyítékát, valamint a plakátok impresszumát, amely szerint a plakátok Magyarország Kormánya megbízásából készültek, a kiadásért a Miniszterelnöki Kabinetiroda és Dömötör Csaba államtitkár felel. Ennek alapján meglátása szerint beazonosítható az a szervezet, amely a plakátok kihelyezéséért felelős.

[12] Beadványozó véleménye szerint nem a kihelyező pontos személyét, hanem azt a szervezetet lett volna szükséges azonosítania az OEVB-nek, amelynek érdekkörében a jogsértés megtörtént. E körben hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 171/2022. számú határozatára, illetve a Ve. 144. § (7) bekezdésére, amely utóbbi kapcsán előadta, hogy A Ve. rendszerétől nem idegen azon szervezet számára történő kötelezettség megállapítása, amelynek érdekében a plakát kihelyezésre került.

[13] Mindezekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezéssel érintett OEVB határozatot akként változtassa meg, hogy hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint a jogsértés tényét állapítsa meg; b) pontja szerint a jogsértőt tiltsa el további jogsértéstől; valamint d) pontja szerint a jogsértés elkövetőjére szabjon ki bírságot, illetve kötelezze a jogsértő plakátok kifüggesztőjét a plakátok eltávolítására vagy olyan áthelyezésére, hogy azok a kifogástevő plakátját ne takarják.

III.

 [A Nemzeti választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[14] A fellebbezés nem alapos.

[15] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[16] A Bizottság Beadványozó arra alapított érintettségét, miszerint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán egyéni képviselőjelölt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben és a kifogással érintett plakát az ő érdekében elhelyezett, a Ve. 144. §-a szerinti plakát, elfogadta az eljárásban.

[17] A Ve. 43. § (1)-(2) és (4) bekezdéseinek rendelkezései alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az eljárásban a választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A Ve. 43. (5) bekezdése mindezek alapján rögzíti, hogy a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

[18] A Ve. 144. §-ának (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A (7) bekezdés szerinti korlátozás szerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

[19] A Ve. 144. § (7) bekezdése azt az általános magatartási szabályt fogalmazza meg, hogy választási kampányidőszakban mindenki, a választási eljárásban részt nem vevők is, kötelesek tartózkodni olyan magatartástól, amellyel akadályozzák kampányban részt vevőknek azt a jogát, hogy programjaikat, politikai nézeteiket megismertessék a választópolgárokkal, azokat széles körben terjesszék, népszerűsítsék. Mindezt az is alátámasztja, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, melyet az Alaptörvény IX. cikke rögzít, kiterjed a választási kampány során folytatott kampánytevékenységre, amelynek egyik eszköze a plakátok készítése, elhelyezése [Alkotmánybíróság 1/2013.(I.7.) AB határozat].

[20] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogása és az abban foglalt állítás alátámasztására csatolt képmellékletek mint bizonyítékok alapján az OEVB helyesen állapította meg, hogy a 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 71 szám. előtti villanyoszlopra kihelyezett „Védjük meg a gyerekeket!”, „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú, lengőkaros kampánytábla elhelyezési módja azáltal, hogy részben fedi Beadványozó képviselőjelölti plakátját, megsérti a Ve. 144. § (7) bekezdését. E körben a Bizottság rámutat arra, hogy bár a lengőkaros kampánytábla fizikailag nem alkalmas a felülragasztás megvalósítására, azonban más plakát fedésére – ahogyan Beadványozó által mellékelt bizonyíték alapján is megállapítható – egyértelműen alkalmas. A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 144. § (7) bekezdésében található „ne fedje” fordulat alkalmazása során nincs relevanciája annak, hogy a plakát kihelyezésére szolgáló lengőkarra rögzített plakát Beadványozó plakátját nem teljes terjedelmében fedi, ugyanis a részbeni takarás a plakáton található releváns, szöveges információk, valamint a képviselőjelölt fényképének láthatóságát érinti. A Bizottság szükségesnek tartja megjegyezni azt is, hogy – figyelemmel arra, hogy a lengőkaron lévő plakát szélmozgásnak kitett, pozíciója nem teljes mértékben állandó, ezért – az időjárási viszonyoktól függően különböző mértékben takarhatja ki a fixen rögzített plakátot.

[21] Beadványozó fellebbezésében azt sérelmezi, hogy az OEVB határozatában azt rögzítette, hogy a lengőkaros plakát kihelyezőjének személye nem állapítható meg, ennek alapján pedig nem alkalmazta a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, a jogsértő eltiltását a további jogszabálysértéstől, illetve d) pontja szerinti bírság kiszabását.

[22] A Nemzeti Választási Bizottság következetes joggyakorlata alapján – 166/2022., 118/2022., 667/2018., 539/2022., 101/2022. számú NVB határozatok – a jogszabálysértés megállapításán túli szankciók alkalmazása esetén előkérdés, hogy annak elkövetője ismert-e a fellebbezés elbírálásakor, mivel a jogszabálysértéstől való eltiltás nem értelmezhető, illetve nem alkalmazható az elkövető személyének ismerete nélkül. A Nemzeti Választási Bizottság ezen joggyakorlatát a Kúria a Kvk.VII.39.322/2022/3. számú végzésében megerősítette.

[23] Ennek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó által a kifogáshoz mellékelt bizonyítékok alapján csupán az állapítható meg, hogy a sérelmezett plakátok kinek az érdekében kerültek kihelyezésre, azonban az nem állapítható meg, hogy a sérelmezett plakátokat konkrétan ki helyezte a villanyoszlopra úgy, hogy az részben fedi a Beadványozó népszerűsítésére szolgáló plakátot. Ennek megfelelően a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB a határozata meghozatalakor helyesen járt el, amikor rögzítette, hogy az elkövető személyének kétséget kizáró ismerete nélkül nincs lehetősége a jogsértő eltiltására a további jogszabálysértéstől, illetve bírság kiszabására.

[24] Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az OEVB 19/2022. (III. 17.) számú határozatát helybenhagyja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[25] A határozat a Ve. 43. §-án, a 144. § (3)-(7) bekezdésein 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 21.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke