19/2020. NVB határozat - a Léopoldine Charbonneaux, Olga Kikou, Malgorzata Szadkowska, Mahi Klosterhalfen, Geert Laugs, Annamaria Pisapia, Romana Sonkova által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

19/2020. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Léopoldine Charbonneaux, Olga Kikou, Malgorzata Szadkowska, Mahi Klosterhalfen, Geert Laugs, Annamaria Pisapia, Romana Sonkova (a továbbiakban: Szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az End the Cage Age című, az Európai Bizottság által ECI(2018)000004 számon, 2018. szeptember 11-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogatására 2019. szeptember  11-ig gyűjtött 3094 támogató nyilatkozat közül 2550 érvényes.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet – tekintettel arra, hogy annak benyújtási határideje nem munkanapra esik – úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. február 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]          Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat 2020. január 1-jéig az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: 211/2011/EU rendelet) rögzítette, amely közvetlenül volt alkalmazandó minden uniós tagállamban. 2020. január 1-jével a 211/2011/EU rendeletet az európai polgári kezdeményezésről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26. cikke hatályon kívül helyezte, azonban az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó 27. cikk előírja, hogy a 211/2011/EU rendelet 5-9. cikkét 2020. január 1-jét követően továbbra is alkalmazni kell azokra az európai polgári kezdeményezésekre, amelyeket 2020. január 1. előtt nyilvántartásba vettek.

[2]          Mivel a jelen eljárásban tárgyalt End the Cage Age című polgári kezdeményezést 2018. szeptember 11-én vette nyilvántartásba az Európai Bizottság, így a támogató nyilatkozatok gyűjtésére és ellenőrzésére a 211/2011/EU rendelet szabályait kellett alkalmazni.

[3]          Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos hazai végrehajtási szabályokat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) tartalmazza.

[4]          Szervezők a 211/2011/EU rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használva 2019. december 13-án elektronikus úton benyújtották az End the Cage Age című európai polgári kezdeményezés támogatására elektronikusan gyűjtött nyilatkozatokat a Nemzeti Választási Irodához.

[5]          A 211/2011/EU rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóságok a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.

[6]          A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az Európai Bizottság által ECI(2018)000004 számon 2018. szeptember 11-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatai aláírásainak tételes ellenőrzését az Nsztv.-nek a támogató nyilatkozatok gyűjtésekor hatályos 64. §-ában írt rendelkezése alapján. E szerint az aláírások ellenőrzése során meg kellett vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag elfogadható-e, azonosítani kellett a támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kellett állapítani, hogy nagykorú uniós állampolgár-e, valamint azt, hogy az Európai Parlament tagjai választására az állampolgársága szerinti tagállamban jogosító korhatárt a támogató nyilatkozat aláírásakor elérte-e, továbbá meg kellett állapítani az érvényes támogató nyilatkozatok számát. A támogató nyilatkozatot aláíró polgár azonosítását az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint szükség esetén az úti okmány nyilvántartás vagy a személyazonosító igazolvány nyilvántartás adataival való összevetésével kell elvégezni.

[7]          A Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről készített tájékoztatása alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Szervezők által 2018. szeptember 11. és 2019. szeptember 11. között gyűjtött 3094 támogató nyilatkozat közül 2550 volt érvényes.

[8]          A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]          A határozat a Rendelet 26-27. cikkén, a 211/2011/EU rendelet 5. cikk (5) bekezdésén, a 8. cikkén, az Nsztv. 62-64. §-án, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § (2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a 28 §-án és 62. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. február 18.        

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke

 

Igazolás