19/2012. OVB határozat - B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
19/2012. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. január 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2012. január 19-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a történelem érettségi tételeknek minden esetben legyen részea Molotov-Ribbentrop paktum, ugyanis ezáltal tudatosulna a diákokban az, hogy az ötvenmillió áldozattal járó II. világháború kirobbantása nem csak a nácik, hanem a kommunisták bűne is?”
 
Magyarország Alaptörvényének (továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
Mivel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-ának (1) bekezdés h) pontja értelmében, az oktatásért felelős miniszter rendeletben szabályozza az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek kiadását, az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének sem felel meg. Az egyértelműség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelműségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés — az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint — el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles.
A népszavazásra feltenni kívánt kérdés megtévesztő, mivel a választópolgárok számára azt a téves látszatot kelti, mintha a jelenlegi szabályozás szerint a kérdésben említett „Molotov-Ribbentrop paktum“ nem képezné részét a gimnáziumi és a szakközépiskolai érettségi vizsgakövetelményeknek, ugyanakkor az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet mellékletében található, a történelem vizsgatárgyhoz tartozó részletes érettségivizsga-követelmények alapján, a II. Világháború előzményeinek ismerete az érettségi vizsga részét képezi.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy nem egyértelmű továbbá a népszavazásra feltenni kívánt kérdés azért sem, mert az tulajdonképpen több kérdést, feltételt von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók. Így a választópolgárnak nincs lehetősége megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésről. Ennek alapján a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni.
 
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyűlés feladat és hatáskörébe és a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.
 
A határozat az Alaptörvény 8. cikkének (2) bekezdésén, 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-ának (1) bekezdés h) pontján, 40/2002. (V. 24.) OM rendelet mellékletén, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § a) és c) pontján és 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke