189/2022. NVB határozat - az Offdoor Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

189/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Offdoor Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Bojtár utca 27, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 28/2022. (III.10.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Gy. Á. (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 8-án 14 óra 56 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).

[2] Kifogásában előadta, hogy a választókerület területén 2022. március 7-én ismeretlen személyek több társasház liftjében kihelyeztek olyan, a kiadó nevét és egyéb adatait nem tartalmazó plakátokat, amelyeken Bús Balázs képviselőjelöltről bizonyíthatóan hamis tényállítások szerepelnek.

[3] Állításának igazolására bizonyítékként csatolta a Lajos utca 131. szám alatt kihelyezett plakátról készült fotót.

[4] Kifogástevő e körben hivatkozott és idézte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 140. §-át, álláspontja szerint annak értelmében kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen – többek között a plakát.

[5] Kifogástevő rögzíti, hogy a Ve. 144. §-a szerint plakátnak minősül a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül; ezen paragrafus (2) bekezdése értelmében pedig a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és kiadásért felelős személy nevét.

[6] Kifejtette továbbá, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. §-ának (9) bekezdése is hasonlóképen rendelkezik. Hozzáfűzte, hogy véleménye szerint a plakátok az Mttv. 203. §-a szerint egyéb nyomtatott anyagnak minősülnek.

[7]  Előadta továbbá azt is, hogy tekintettel arra, hogy a fent említett plakátokon nem szerepel a kiadó neve, a székhelye, valamint a kiadásért felelős személy, ezért meglátása szerint a plakát nem felel meg a törvényi rendelkezéseknek.

[8] Kifogástevő nyilatkozata szerint a kifogást a Ve. 209. §-ának (1) bekezdése alapján, a törvény szerinti határidőben nyújtotta be, valamint álláspontja szerint a Ve. 209. §-ának (2) bekezdése szerinti folyamatos jogsértés állapota is fennáll.

[9] Kifogástevő kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. §-a alapján állapítsa meg a jogszabálysértést, egyúttal kötelezze az ismeretlen jogsértő(ke)t a tevékenység abbahagyására, valamint a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását. Kifogástevő továbbá azt is kérte az OEVB-től, hogy kötelezze a plakátfelület kezelőjét a kifogással érintett plakátok eltávolítására.

[10] Az OEVB a 28/2022. (III.10.) számú határozatával a jogsértő plakátok tárgyában benyújtott kifogásnak részben helyt adott és megállapította a jogszabálysértés tényét abban a tekintetben, hogy a liftben elhelyezett kiadvány jogszabály sértő módon nem tartalmaz impresszumot, valamint az ismeretlen elkövetőt eltiltotta a további jogsértéstől. A kifogást a hatáskörrel rendelkező szerv eljárásának kezdeményezésére vonatkozó részében azonban elutasította.

[11] Az OEVB határozatában továbbá felhívta az Offdoor Média Kft-t mint a liftreklámot üzemeltető céget, hogy a Budapest 10. számú országgyűlési egyéni választókerület területéről az impresszum nélküli jogszabálysértő plakátokat a határozat közlésétől számított 8 napon belül távolítsa el. Ennek elmulasztása esetére a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján bírság kiszabásának lehetőségét is kilátásba helyezte.

[12] Az OEVB emellett nyomatékosan felhívta az Offdoor Média Kft. figyelmét arra is, hogy impresszum nélküli választási plakát további kihelyezésétől tartózkodjon.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[13] Beadványozó 2022. március 17-én 17 óra 51 perckor dr. Szabó Éva ügyvéd által eljárva elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 28/2022.(III.10.) számú határozatával szemben.

[14] Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB határozatában arra tekintettel adott részben helyt Kifogástevő által a jogsértő plakátok ügyében benyújtott kifogásnak, hogy a liftben elhelyezett kiadvány jogsértő módon nem tartalmazott impresszumot.

[15] Beadványozó e körben hivatkozott és idézte a Ve. 144. §- ának (2) bekezdését, valamint az Mttv. 46. §-ának (9) bekezdését is.

[16] Beadványozó rögzítette, hogy csatolta a Nemzeti Választási Bizottság részére a kifogásolt választókerület területén elhelyezett liftekben megjelent plakátnak, a gyártás céljából nyomdába küldött PDF formátumát, amelynek jobb alsó sarkában feltüntetésre kerültek a hivatkozott jogszabályokban kért adatok, így a kiadó neve, annak székhelye, valamint a kiadásért és szerkesztésért felelős személy neve is.

[17] Beadványozó álláspontja szerint a megküldött plakát bizonyítja, hogy a sérelmezett kiadványon a jogszabályban foglaltak szerint a kért adatok feltüntetésre kerültek.

[18] Beadványozó fellebbezésében azt is kifogásolta, hogy a határozat mellékleteként nem került megküldésre részére a kifogással érintett plakátról készült fotó.

[19] A továbbiakban a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidővel kapcsolatban kifejtette, hogy mivel az OEVB határozatát 2022. március 17-én vette át és szerzett erről elsőként tudomást, ezért a határozatban rögzített, számára nyitva álló fellebbezési határidő, azaz a 2022. március 13-a 16.00 óra így nem volt teljesíthető.

[20] Mindezekre figyelemmel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát annak jogszabálysértő volta miatt változtassa meg és a fellebbezésnek adjon helyt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[21] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[22] A Bizottság rámutat, hogy a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[23] A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)  a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[24] Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. A Ve. 10. § (2) bekezdése szerint továbbá a határidőket naptári napokban kell számítani. A Ve. 10. § (3) bekezdése pedig rögzíti, hogy határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le. A Ve. 10. § (4) bekezdése értelmében a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[25] A Bizottság rögzíti továbbá, hogy a Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.

[26] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmével sérelmezett – 2022. március 10. napján kelt – OEVB határozat a Ve. fent hivatkozott szabályaival összhangban tartalmazza, hogy a határozat ellen fellebbezés nyújtható be, amelyet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik nap – azaz 2022. március 13. napján – 16.00 óráig megérkezzen.

[27] A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó azt a Ve. 10. § (4) bekezdése, valamint a Ve. 224. § (2) bekezdése szerinti törvényes határidő lejárta után, 2022. március 17-én nyújtotta be, így az a fentiek alapján elkésett. A fellebbezést legkésőbb 2022. március 13. napján 16.00 óráig lehetett volna joghatályosan benyújtani.

[28] A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó maga is tisztában volt azzal, hogy az OEVB határozat jogorvoslati tájékoztatása alapján elkésett a fellebbezéssel, emiatt igazolási kérelmet is előterjesztett a fellebbezésében, amelyben közölte, hogy a számára kizárólag postai úton kézbesített határozatot csak a jogorvoslati határidő leteltét követően vette át, így nem állt módjában határidőben benyújtani fellebbezését.

[29] A Nemzeti Választási Bizottság e körben szükségesnek tartja megjegyezni az alábbiakat. A Ve. 48. §-ának (1) bekezdése alapján a határozatot - ha jelen van, vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme rendelkezésre áll - a meghozatala napján haladéktalanul, ha ez nem lehetséges, a meghozatalát követő napon haladéktalanul, rövid úton kell közölni a kérelmezővel, valamint azzal, akire a határozat jogot vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat. A határozat rövid úton való közlése

a) a jelenlévők részére a határozat átadásával,

b) telefaxon,

c) elektronikus dokumentum formájában (e-mail) vagy

d) a kézbesítési megbízott részére az a)-c)pontban meghatározott módon

történhet. A határozat rövid úton való közlésének módját (módjait) a kérelmező jelöli meg.

[30] A Ve. 48. §-ának (2) bekezdése szerint a határozat (1) bekezdés szerinti közlésének tényét és módját az iratra fel kell jegyezni, az azt igazoló dokumentumot az ügyiratban el kell helyezni.

[31] A Ve. 48. §-ának (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a határozatot - ha a közlésre az (1) bekezdés a) pontja szerint nem került sor - a meghozatalát követő munkanapon postai szolgáltató útján meg kell küldeni vagy más módon kézbesíteni kell az érintettnek. Belföldre a határozatot hivatalos iratként kell kézbesíteni. A határozatot - a polgár eltérő rendelkezése hiányában - az érintett központi névjegyzékben szereplő értesítési címére, ennek hiányában lakcímére kell megküldeni.

[32] A Bizottság e körben rögzíti, hogy az OEVB által felterjesztett postai kézbesítési igazolásból egyértelműen megállapítható, hogy Beadványozó részére a határozatot postai úton 2022. március 17-én kézbesítették.

[33] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja – tekintettel arra, hogy a Beadványozó egy gazdasági társaság, amelynek rövid utas elérhetőségei a világhálón is könnyedén fellelhetők – elvárható volt az OEVB-től az, hogy határozatát rövid utas elérhetőségen kézbesítse számára. Ennek elmaradása jelen ügyben azzal a következménnyel járt, hogy Beadványozó a jogorvoslati határidőt követően vette át a szóban forgó határozatot, így elesett attól a lehetőségtől, hogy fellebbezését határidőben nyújtsa be az ügyben. Tekintettel azonban arra, hogy a Ve. az igazolási kérelem lehetőségét nem engedi, a Nemzeti Választási Bizottságnak nincs lehetősége arra, hogy ügyben Beadványozó jogorvoslati kérelmét érdemben elbírálja.

[34] A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az elkésett.

[35] Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés elkésett, így azt a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[36] A határozat a Ve. 10 §-án, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (1)- (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 21.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke