189/2019. NVB határozat - a Magyar Munkáspárt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

189/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt (1046 Budapest Munkácsy Mihály utca 51/a.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspártot a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő székhellyel veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Magyar Munkáspárt 2019. augusztus 1-jén, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán.

[2] A Magyar Munkáspárt bejelentkezési kérelméhez csatolta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet. 7. számú melléklete (a továbbiakban: P3 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt.

[3] A jelölő szervezet a P3 jelű formanyomtatványon a 1042 Budapest Munkácsy Mihály utca 51/A. címet tüntette fel.

[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi. A nyilvántartás a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése alapján közhiteles.

[5] Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Nemzeti Választási Iroda a bejelentett adatok hitelességét ellenőrizte.

[6] Az ellenőrzés eredményeképp megállapítható, hogy a közhiteles nyilvántartás adatai szerint a jelölő szervezet székhelye 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51/A., vagyis a P3 nyomtatványon szereplő székhelyadatban az irányítószám eltér a civil szervezetek nyilvántartásának adatától. Mivel a P3 nyomtatványon feltüntetett egyéb adatok egyezést mutattak a közhiteles nyilvántartás adataival, a szervezet azonosítása elvégezhető volt.

[7] Figyelemmel arra, hogy az előzőekben jelzett adateltérésen túl a Magyar Munkáspárt nyilvántartásba vétel iránti kérelme megfelelt a jogszabályokban támasztott követelményeknek, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a pártot jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ára kitűzött általános választásán, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő székhelyadatokkal.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Ve. 3. § 3. c) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, 133. §-án, a 301. §-án és a 307/D. §-án, a Civil tv. 86. §-án, a P3 nyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 2.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke