187/2022. NVB határozat - a G. Sz. D. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

187/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a G. Sz. D. magánszemély (továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 8 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 18-án 15:19-kor elektronikus úton kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) jogszabálysértő tevékenysége miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy a sajtóból szerzett értesülései szerint a Szerb Köztársaság területén – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a Szerb Köztársaságból a levélben szavazók névjegyzékében szereplő 68 375 választópolgár kapcsán – a szavazási levélcsomagokat nem a posta vagy más szállítmányozási társaság kézbesítette, hanem azokat a Vajdasági Magyar Szövetség (a továbbiakban: VMSZ) mint politikai párt juttatta el a választópolgárokhoz. Beadványozó bizonyítékként megjelölte egy internetes cikk linkjét.

[3] Beadványozó előadta, hogy tudomása van három olyan konkrét esetről, amely a fentiekben említett sajtóértesülést támasztja alá, az alábbiak szerint.

[4] Beadványozó által elsőként említett esetben egy, a levélszavazók névjegyzékében szereplő állampolgár (a továbbiakban: Nyilatkozattevő1.) úgy nyilatkozott, hogy a szavazási levélcsomag kézbesítését a lakcímére kérte, ennek ellenére 2022. március 15-én a VMSZ egyik aktivistája kereste fel a lakóhelyén, közölte a párthoz való kötődését és azt, hogy ő intézi a szavazási levélcsomagok kiosztását és begyűjtését. Az utca lakóiról névsora volt, amelyen a Nyilatkozattevő1. neve át volt húzva, és az aktivista azt a tájékoztatást adta neki, hogy ő nem rendelkezik választójoggal. Nem sokkal ezt követően a Nyilatkozattevő1. a Facebookon üzenetet küldött a VMSZ-nek, amelyben határozottan kérte, hogy az ő szavazási levélcsomagját is adják át, mert az aktivista csak Nyilatkozattevő1. családtagjai számára kézbesítette a levélcsomagokat. 2022. március 16-án a VMSZ ugyanezen aktivistája kézbesítette Nyilatkozattevő1. számára a szavazási levélcsomagját. A kifogás szerint az aktivista ezen alkalommal is azt közölte, hogy a VMSZ-t képviseli, és hivatkozott a Nyilatkozattevő1. által a Facebookon küldött üzenetre, “közölte, hogy [Nyilatkozattevő1.-nek] felesleges problémázni[a], mivel megkapták a Facebookon írt levele]t.” Az aktivista arra hivatkozott, hogy előző nap tévesen nyilatkozott a Nyilatkozattevő1. választójogának hiányáról, az ő szavazási levélcsomagja “véletlenül elkallódott”. Az aktivista a Nyilatkozattevő1.-et “megkért[e], hogy ne jelentse senkinek az esetet”. Az aktivista politikai kampánytevékenységet is kifejtett, elmondta, hogy “[r]emélem, legalább jól döntesz. Ne hagyjuk, hogy Magyarországon megálljon a gazdasági növekedés és visszatérjen a 2010 előtti korszak. És ne hagyjuk, hogy a kiskorú gyermekeinken nem[i] átalakító műtéteket hajtsanak végre”. Beadványozó bizonyítékként csatolta a Nyilatkozattevő1. írásban tett nyilatkozatáról készült fényképfájlt, az NVI-nek a Nyilatkozattevő1. – mint magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár – a központi névjegyzékbe történő felvételéről való döntését és Nyilatkozattevő1.-nek a VMSZ számára küldött Facebook üzenetről készült képernyőfotót tartalmazó fényképfájlt.

[5] A Beadványozó által másodikként közölt esetben, egy másik választópolgár (a továbbiakban: Nyilatkozattevő2.) azt adta elő, hogy 2022. március 13-án Facebookon üzenetet kapott, amelyben Csantavér falu polgármesterének felesége értesítette arról, hogy a szavazási levélcsomagja megérkezett és jelezte, hogy azt hol veheti át. Az üzenet “szavazási kötelezettséget” említ. A kifogás szerint Nyilatkozattevő2. 2022. március 15-én a VMSZ új, a levélszavazás lebonyolítására megnyitott csantavéri irodájában volt, ahol a neki Facebookon üzenetet küldő személy, valamint a VMSZ tagjának jelenlétében tapasztalta, hogy az “irodában egy nagy asztalon ABC-sorrendbe volt rakva falunk összes választópolgárának szavazási levélcsomagja”. Az irodában a Nyilatkozattevő2.-vel “közölték, hogy ott tölts[e] ki a szavazólapot, és hogy majd ők lezárják a borítékot”. Ezt követően a Nyilatkozattevő2. azon kérdésére, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásához hasonlóan miért nem a posta kézbesítette a szavazási levélcsomagokat, a VMSZ pártaktivistája azt nyilatkozta, hogy [a]zért, mert most ez így van megszervezve”, majd egy másik pártaktivista további indokként hozzátette, hogy [n]agyon egyszerű, a postás nem vinné ki addig, amire vissza kell adni”. Beadványozó bizonyítékként csatolta a Nyilatkozattevő2. írásban tett nyilatkozatát tartalmazó pdf dokumentumot.

[6] Beadványozó által harmadikként hivatkozott esetben egy választópolgár (a továbbiakban: Nyilatkozattevő3.) azt közölte, hogy számára a szavazási levélcsomagot nem postai szolgáltató, hanem két állampolgár szállította ki. Beadványozó bizonyítékként csatolta a Nyilatkozattevő3. írásban tett nyilatkozatáról készült fényképfájlt.

[7] Beadványozó álláspontja szerint a VMSZ a Fidesz-KDNP jelölő szervezetet támogatja az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán és a 2022. április 3-ára kitűzött népszavazás során. Ennek alátámasztásaként Beadványozó a szervezet nyilvános megszólalásait tartalmazó internetes linkeket jelölt meg.

[8] Beadványozó a határidő megtartottsága körében arra hivatkozott, hogy figyelemmel arra, hogy a VMSZ-szel folytatott fenti kommunikáció és a szavazási levélcsomag kézbesítése 2022. március 15-én és 16-án történt, a kifogás benyújtásával a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidő megtartottnak tekintendő.

[9] Beadványozó kifejtette, hogy a választási eljárásban kiemelt jelentősége van a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség érvényre juttatásának [Ve. 2. § (1) bekezdés c) pont] és e kötelezettség magára az államra is vonatkozik, amely a választások lebonyolításának kereteit adja. E körben idézte az Alkotmánybíróságot is: „demokrácia egészséges működése nem képzelhető el politikai pluralizmus és a pártok politikai küzdelemben való esélyegyenlősége nélkül. Ez viszont feltételezi a pártok tevékenységére vonatkozó jogi keret azonosságát. Az államnak ezért semlegesnek kell maradnia a politikai pártok küzdelmében” [63/2008. (IV.30.) AB határozat, IV. 2.2.].

[10] Beadványozó rögzítette, hogy a Ve. 277. § (1) bekezdése szerint a szavazási levélcsomagot az NVI – mint független, csak a törvénynek alárendelt államigazgatási szerv – küldi meg a választópolgároknak.

[11] Beadványozó álláspontja szerint sértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvására, a c) pontja szerinti esélyegyenlőségre vonatkozó és az e) pont szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint az NVI tevékenységére vonatkozó – a Ve. 53. §-ában foglalt – rendelkezéseket az, hogy a szavazási levélcsomagot egy politikai párt képviselője kézbesítette, illetve az, hogy a politikai párt irodájában volt lehetőség azok átvételére. Érvelése szerint az a tény, hogy jelentős számú választási levélcsomag volt megtalálható a politikai párt irodájában, azt bizonyítja, a jogsértés mértéke is jelentős volt.

[12] Beadványozó szerint azzal, hogy a szavazási levélcsomagot a VMSZ kezelte, illetve a választópolgárokról listát is készített, a VMSZ megismerte a levélben szavazók névjegyzékében szereplő adatainak egy részét és ez az adattovábbítás sérti a Ve. rendelkezéseit.

[13] Beadványozó hangsúlyozta, hogy a Ve. szigorúan védi a névjegyzékben szereplő adatokat. A választáson induló jelölő szervezet kizárólag a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait ismerheti meg, azonban ezen adatokat kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni, egyéb célú felhasználásuk – például választási iratok kézbesítése céljából történő felhasználás – tilos [Ve. 155. § (1) bekezdés]. Beadványozó hangsúlyozta, hogy a Ve. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerint az NVI csak államigazgatási szerv vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet adatfeldolgozót bízhat meg a levélben szavazók névjegyzékével kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával, kivéve, ha egyedi felmentést kap ebben a körben. Beadványozó érvelése szerint nem ismert olyan, a feltételeknek megfelelő egyedi döntés, amely lehetőséget biztosít a névjegyzéki adatok VMSZ általi kezelésére. Beadványozó szerint a Ve. nem ad lehetőséget arra, hogy politikai párt más célból, különösen a szavazási levélcsomag kézbesítése céljából a levélben szavazók névjegyzékében szereplő adatokat kezeljen.

[14] Beadványozó hivatkozott arra, hogy a Ve. 277. § (1) bekezdése szerint a szavazási levélcsomag kézbesítése az NVI feladata. Erre a kézbesítésre két módon kerülhet sor: vagy a választópolgár számára történő haladéktalan megküldéssel, vagy – a kettős állampolgárságot tiltó országba történő kézbesítés esetén – a külképviselet közreműködésével. A Szerb Köztársaság nem tiltja a kettős állampolgárságot, ezért a külképviselet útján történő kézbesítés nem merülhet fel.

[15] Beadványozó közölte, hogy az általa elsőként megjelölt, a fentiekben ismertetett esetben Nyilatkozattevő1. kifejezetten a saját címére történő kézbesítést kért, ezért az NVI megsértette a Ve. 277. § (1) bekezdését, amikor nem közvetlenül neki, hanem a VMSZ számára kézbesítette a szavazási levélcsomagot. Beadványozó előadta továbbá, hogy Nyilatkozattevő2. és Nyilatkozattevő3. esetében pedig a választópolgárok számára nem postai szolgáltató kézbesítette a szavazási levélcsomagot, amivel az NVI megsértette a Ve. 277. § (1) bekezdését.

[16] Beadványozó érvelése szerint a fenti jogsértés veszélyére mutat rá és súlyosbítja is azt, hogy az általa ismertetett esetben a szavazási levélcsomagot kézbesítő VMSZ aktivistája politikai kampánytevékenységet is kifejtett a jelenlegi kormánypártok érdekében, illetve a Kormány által kezdeményezett népszavazás kapcsán (“Ne hagyjuk, hogy Magyarországon megálljon a gazdasági növekedés és visszatérjen a 2010 előtti korszak. És ne hagyjuk, hogy a kiskorú gyermekeinken nem[i] átalakító műtéteket hajtsanak végre”).

[17] Beadványozó álláspontja szerint az ismertettek szerint az NVI a szavazási levélcsomagok kézbesítésének megszervezésével elmulasztotta a Ve.-ben foglalt kötelezettségek megtartását és ezzel megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti alapelvet, a Ve. 53. § (2) bekezdésében foglalt követelményeket, a 76. § (3) bekezdés b) pontját és a 277. § (1) bekezdését.

[18] Beadványozó a fentiek alapján azt kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint a jogsértés tényét állapítsa meg; b) pontja szerint a jogsértőt tiltsa el további jogsértéstől; valamint d) pontja szerint a jogsértés elkövetőjére szabjon ki bírságot. Beadványozó a további jogsértéstől való eltiltás körében azt is kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tiltsa el az NVI-t a szavazási levélcsomagoknak a VMSZ-en keresztüli kézbesítésétől, kivéve azon állampolgárok esetében, akik a szavazási levélcsomag kézbesítését kifejezetten a VMSZ címére kérték. A bírság kiszabása körében Beadványozó hivatkozott még arra, hogy az NVI a választások lebonyolítása körében kiemelt jelentőséggel bíró szervezet, ezért az általa elkövetett jogsértés különös súllyal esik latba. Megjegyezte azt is, hogy a jogsértés több választópolgárt érintett és utalt arra is, hogy számos további választópolgár névjegyzéki adata és szavazási levélcsomagja volt érintett.

II.

[A Nemzeti Választási Iroda feljegyzése]

[19]  Az NVI elnöke a kifogásban írtakra vonatkozó észrevételeit a Nemzeti Választási Bizottság részére 2022. március 21. napján megküldött feljegyzésben foglalta össze.

[20] E szerint a Ve. 277. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár számára – annak kivételével, aki a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte – az NVI a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot.

[21] A Ve. hivatkozott rendelkezésével kapcsolatos végrehajtási szabályt az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) számú IM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza, amelynek 22. § (1) bekezdés s) pontja szerint az NVI a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre; a szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés nélkül feladható.

[22] A Nemzeti Választási Bizottság a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazáson használt szavazólapok adattartaltamát a 70/2022. számú határozatával 2022. február 14-én, az országgyűlési képviselők általános választásán használt országos pártlistás szavazólap adattartalmát a 128/2022. számú határozatával 2022. március 3-án hagyta jóvá.

[23] Az NVI a jóváhagyott szavazólapok nyomtatását és a szavazási levélcsomagok előkészítését és gyártását az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közreműködésével végezte el.

[24] A szavazási levélcsomagok postai úton történő kézbesítéséről az NVI valamennyi belföldi és külföldi cím tekintetében, így Szerbia esetében is - a Magyar Posta Zrt.-vel 2020. július 20-án kötött, 201335081/KÜÉI számú Partneri Szerződés és A Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei című dokumentumban foglaltak szerint - a Magyar Posta Zrt. közreműködésével gondoskodik.

[25] A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatörvény) 1. § (2) bekezdése szerint a postai küldeményekkel kapcsolatos, nemzetközi viszonylatú postai szolgáltatásra e törvény rendelkezéseit annyiban kell alkalmazni, amennyiben nemzetközi közjogi szerződés, különösen az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján Bécsben aláírt Alapokmányának kihirdetéséről szóló 1967. évi 26. törvényerejű rendelet alapján kötött nemzetközi közjogi szerződés, vagy ezek rendelkezése szerint megkötött külön megállapodás eltérően nem rendelkezik. Szerbia és Magyarország is tagja a nemzetközi postaegyesületnek (https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Member-Countries). A Magyar Posta Zrt. ennek megfelelően gondoskodik a külföldi címekre a szavazási levélcsomagok kézbesítéséről.

[26] Fentiekkel összhangban azon magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára, akik szerbiai címre kérték a szavazási levélcsomag kézbesítését, a szavazási levélcsomagokat a Magyar Posta Zrt. egyetemes postai szolgáltatás keretében 2022. március 9-én és március 18-án elsőbbségi küldeményként átadta az állami Szerb Posta részére. A küldemények címzettekhez való kézbesítéséről ezt követően az állami Szerb Posta gondoskodik.

[27] Az NVI a Ve. és a Vhr. rendelkezéseinek megfelelően, Szerbiába is, postai kézbesítés útján küldte meg a szavazási levélcsomagokat azon választópolgárok részére, akik nem a személyes átvételt kérték.

[28] A Postatörvény 2. § 20. pontja szerint a kézbesítés azon tevékenység, amely során a postai küldemény a postai szolgáltató hálózatából, illetve személyes felügyelet alól az átvételre jogosult személy részére történő átadással vagy levélszekrénybe, továbbá egyéb, a küldemény kézbesítésére alkalmas eszközbe történő elhelyezéssel kikerül.

[29] A szavazási levélcsomagok kézbesítését nem maga az NVI, hanem a Ve. és Vhr fordulata (lásd.: „postai úton megküldi”) alapján egyetemes postai szolgáltató végzi, a Magyar Posta Zrt.-n kívül az NVI más személy vagy szervezet közreműködését nem vette igénybe a kézbesítési feladatok ellátására.

[30] A szavazási levélcsomag feladója az NVI, címzettje a választópolgár. Fontos hangsúlyozni, hogy a Ve. tárgyi szakasza alapján választójogi és adatkezelői jogviszony a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár és a NVI között áll fenn, minden más szereplő részvétele kizárt, így az az eset sem fordulhat elő, hogy szavazási levélcsomag címzettje ne választópolgár legyen.

[31] A feljegyzésben az NVI elnöke összefoglalóan megállapította, hogy az NVI a szavazási levélcsomag feladás során a Ve. és a Vhr. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően járt és jár el, és ezt valamennyi közreműködő partnerétől is elvárja.

[32] Az NVI elnöke feljegyzéséhez mellékletként csatolta a Magyar Posta Zrt. és az NVI között fennálló partneri szerződést, a Szerb Köztársaságba feladott szavazási levélcsomagok szállítólevelét, feladójegyzékeit és levél jegyzékét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[33] A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogás az NVI-t érintően egyfelől azt sérelmezi, hogy az NVI több esetben nem közvetlenül a választópolgárok számára, hanem a VMSZ számára kézbesítette a szavazási levélcsomagot, másfelől azt rója fel az NVI terhére, hogy jogalap hiányában lehetőséget biztosított arra, hogy a VMSZ választópolgári névjegyzéki adatokkal kapcsolatosan adatfeldolgozást végezzen.

[34] A Nemzeti Választási Bizottság elsőként a kifogásnak a szavazási levélcsomag kézbesítését érintő részét vizsgálta. A Ve. e körben azt a kötelezettséget rója az NVI-re, hogy a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár számára – annak kivételével, aki a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte – a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul küldje meg a szavazási levélcsomagot [Ve. 277. § (1) bekezdés]. A részletszabályokat tartalmazó Vhr. pedig úgy rendelkezik, hogy az NVI-nek a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton szükséges megküldenie a szavazási levélcsomagot, vagy azt a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre juttatja el [Vhr. 22. § (1) bekezdés s) pont].

[35] A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vétele iránti kérelmének – egyéb adatokon túl – tartalmaznia kell azt a postacímet, ahova a szavazási levélcsomag eljuttatását kéri, vagy annak a településnek, illetve külképviseletnek a megjelölését, ahol a szavazási levélcsomagot át kívánja venni [Ve. 92. § (2) bekezdés]. Ennek megfelelően a központi névjegyzék a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében tartalmazza azt a postacímet, ahova a választópolgár a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte; illetve az átvételre megjelölt települést, ha a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte [Ve. 2. melléklet pa) és pb) pontok].

[36]  A Nemzeti Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy az NVI-nek – abban az esetben, ha a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár úgy nyilatkozott, hogy az általa megjelölt postai címre kéri a levélcsomag kézbesítését, akkor – postai úton szükséges megküldenie a szavazási levélcsomagot.

[37] A Nemzeti Választási Bizottságnak abban szükséges döntést hoznia, hogy az NVI a Ve.-ben, illetve a Vhr.-ben foglaltaknak megfelelően teljesítette-e a Szerb Köztársaságban élő, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok részére a szavazási levélcsomag postai úton való megküldését.

[38] Az NVI észrevételeit tartalmazó feljegyzés és mellékletei alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az NVI oly módon tett eleget a postai úton való megküldésnek, hogy ennek végrehajtására, azaz a levélcsomagok kézbesítésére – a köztük fennálló szerződés alapján – a Magyar Posta Zrt-t bízta meg. Ennek során – az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közreműködésével – a szerződésben vállaltaknak megfelelően a Magyar Posta Zrt. rendelkezésére bocsátotta a levélcsomagokat tartalmazó és – a központi névjegyzékben szereplő – címmel ellátott borítékokat, amellyel kapcsolatban a Magyar Posta Zrt. a Postatörvény 2. § 13. és 20. pontja, a 3. § (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése alapján a szerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy azokat a borítékokon feltüntetett szerbiai címekre eljuttatja. Megállapítható továbbá, hogy a Magyar Posta Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségének az állami Szerb Posta közreműködésével tett eleget, mert 2022. március 9. és 18. napjain elsőbbségi küldeményként adta át a szavazási levélcsomagokat a Szerb Posta számára.

[39] Az NVI-nek a Ve.-ben a levélcsomag megküldése tekintetében rögzített kötelezettsége egyrészt abban áll, hogy az általa kézbesítésre szánt és a Magyar Posta Zrt-nek átadott szavazási levélcsomagokon feltüntetett kézbesítési cím a – magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok kérelme folytán – a központi névjegyzékben szereplő postai címnek feleljen meg. Másrészt az NVI-nek megfelelő gondossággal szükséges kiválasztania azt az egyetemes postai szolgáltatást végző társaságot, amely gondoskodik a levélküldemények kézbesítéséről. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az ügyben arra vonatkozóan nem merült fel semmilyen adat, hogy a levélcsomagok címzése eltért volna a központi névjegyzékben szereplő postai címektől, illetve ne megfelelő gondossággal járt volna el az NVI a postai szolgáltató kiválasztásával is, hiszen kizárólag a Magyar Posta Zrt-vel, azaz a Magyarországon az egyetemes posta szolgáltatói feladatokat egyedüliként ellátó társasággal kötött szerződést [lásd: Postatv. 18. § (1) bekezdése]. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy az NVI a szavazási levélcsomagok megküldésével kapcsolatban kizárólag a Magyar Posta Zrt-vel állt szerződéses kapcsolatban, amelynek során a választópolgárok postacímére történő postai kézbesítés iránt tett intézkedést, így tehát – a kifogásban írtakkal szemben – nem a VMSZ számára küldte meg a levélcsomagokat, illetve nyilvánvalóan nem a VMSZ-t bízta meg azok kézbesítésével. Megállapítható tehát, hogy az NVI a Ve-ben foglalt kötelezettségének eleget téve – az elvárható módon – intézkedett a levélcsomagok postai úton való megküldéséről. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy Beadványozó arra vonatkozó bizonyítékot nem csatolt – és a fenti levezetésből adódóan nem is csatolhatott – hogy az NVI címzettként a VMSZ-t tüntette volna fel, így Beadványozó azon állítása, hogy az NVI „a VMSZ számára kézbesítette a szavazási levélcsomagot” alaptalan.

[40] A Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálta a kifogás azon állítását is, amely szerint az NVI jogalap (egyedi felmentés) hiányában biztosított lehetőséget arra, hogy a VMSZ választópolgári névjegyzéki adatokkal kapcsolatosan adatfeldolgozást végezzen. Beadványozó e körben tételes rendelkezésként a Ve. 76. § (3) bekezdés b) pontjának a sérelmét jelölte meg.

[41]  A Nemzeti Választási Bizottság e körben – visszautalva a fentiekben kifejtettekre – megjegyzi, hogy egyfelől az ügyben az állapítható meg, hogy az NVI semmilyen módon nem állt kapcsolatban a VMSZ-szel, így tehát semmilyen formában nem szolgáltatott adatokat a VMSZ számára az érintett választópolgárok központi névjegyzékben szereplő adatairól. Ezzel kapcsolatban Beadványozó sem utal semmilyen, az NVI-t érintő konkrétumra, csak arra hivatkozik, hogy azáltal, hogy „a szavazási levélcsomagot a VMSZ kezelte, illetve a választópolgárokról listát is készített, VMSZ megismerte a levélben szavazók névjegyzékében szereplő adatainak egy részét”. Másrészt a Beadványozó által körülírt magatartás és az általa felhívott Ve. rendelkezésben foglaltak között nincs összefüggés, ugyanis a Ve. 76. § (3) bekezdés b) pontjában írt korlátozó rendelkezés kifejezetten a nyilvántartásban végrehajtott adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos rendelkezés.

[42] A fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az NVI nem sértette meg a Beadványozó által megjelölt Ve. rendelkezések egyikét sem, ezért a Bizottság a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[43] A határozat a Ve. 92. § (2) bekezdésén, 208. §-án, a 220. §-án, 277. § (1) bekezdésén, Ve. 2. mellékletének pa) és pb) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 21.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke