184/2014. NVB határozat - a Zöldek Pártja által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
184/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Zöldek Pártja (1134 Budapest, Váci út 39.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Zöldek Pártja jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán – állított pártlistát 21 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Zöldek Pártja jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
Indokolás
I.
A Zöldek Pártja jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistáját 2014. március 4-én 44 fő jelölttel bejelentette.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 254. § (1) bekezdés szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Zöldek Pártja jelölő szervezet 13 megyében és a fővárosban összesen 33 egyéni választókerületi jelöltet állított.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
A Ve. 82. § (1) és (2) bekezdései szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás, mely tartalmazza a törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait.
A Vjt. 2. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.
A Ve. 137. §-a alapján a jelölt kiesik, ha a központi névjegyzékből törlésre kerül.
A Ve. 130. § (2) bekezdése szerint, ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a pártlista 11. helyén szereplő jelölt nem szerepel a központi névjegyzékben, mely alapján az országgyűlési képviselők választásán aktív és passzív választójoggal nem rendelkezik. Mindezek alapján jelölése a törvényes feltételeknek nem felel meg, így a Nemzeti Választási Bizottság nem veszi nyilvántartásba, helyére a listán soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorrendje ennek megfelelően változik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a lista azon jelöltjeit, akiknek az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 26. számú melléklete (a továbbiakban: SZ 1) szerinti formanyomtatványon tett nyilatkoztuk nem tartalmazza, hogy mely jelölő szervezet listáján fogadják el jelölésüket, nem veszi nyilvántartásba (16, 17, 19, 20, 21, 23 ,24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43. és 44. sorszám alatti jelöltek), és megállapítja, hogy helyükre a Ve. 130. § (2) bekezdése alapján, a pártlistán soron következő jelöltek lépnek és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
Nem veszi továbbá nyilvántartásba a Bizottság a pártlista 37. helyén szereplő jelöltet sem, tekintettel arra, hogy a SZ 1 jelű formanyomtatványon tett nyilatkozata a Ve. 129. § (1) bekezdésében foglaltakkal ellentétben nem tartalmazza lakcímét. A Ve. 130. § (2) bekezdése alapján a kiesett jelölt helyére a listán soron következő lép és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
A Ve. 3. § 9. pontja szerint a törvény vonatkozásban a név a házassági családi és utónév, ennek hiányában, valamint az anyja neve esetén a születési családi és utónév.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártlista 34. helyén szereplő jelöltjet, akinek vezetékneve a központi névjegyzék adataitól eltérően került feltüntetésre, a központi névjegyzék adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártlista azon jelöltjeit, akinek a bejelentett pártlistán a központi névjegyzékben szereplő egyik utónevük a névjegyzék adataitól eltérően elhagyásra került, a központi névjegyzék adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba (2. és 35. sorszám alatti jelöltek).
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Zöldek Pártja jelölő szervezet pártlistájának bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
II.
A Kktv. 3 §-ának rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt az egyéni választókerületekben állított jelöltek számának függvényében a központi költségvetésből – az 5. § szerinti összegnek az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában meghatározott mértékű – támogatásra jogosult.
A Kktv. 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a pártlista nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatában megállapítja a 3. § szerinti támogatásra vonatkozó jogosultságot.
A Kktv. 6. § (4) bekezdése szerint a 3. § szerinti támogatás első részletét a pártnak a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedése napján jogerősen nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelöltjeinek a száma alapján a 3. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.
III.
A határozat a Vjt. 2. § (2) bekezdésén, a 8. § (1) és (2) bekezdésein, a Ve. 3. § 9. pontján, a 82. §-án, a 129. § (1) bekezdésén, a 130. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. §-án, a 137. §-án, a 253. § (1)-(2) bekezdésein, a 254. § (1) bekezdésén, a KIM rendeleten, a Kktv. 3. §-án és a 6. § (2) és (4) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke