183/2022. NVB határozat - a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

183/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában (1054 Budapest, Vécsey u. 5.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában lemondás miatt megüresedett mandátumot a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács (1098 Budapest, Viola utca 10.) listájának 7. sorszám alatti helyén szereplő Nikolaidisz Nicolaus részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. A lemondó nyilatkozatot a képviselő szóban vagy írásban teheti meg. Az Njtv. 102. § (3) bekezdése szerint, szóbeli lemondás esetén a képviselő a közgyűlés ülésén jelentheti be azt. Ebben az esetben a szóbeli lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint, szóbeli lemondás esetén a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének napján szűnik meg. A Njtv. 102. § (7) bekezdése szerint szóbeli lemondás esetén a közgyűlés az ülését követő munkanapon tájékoztatja a lemondásról az illetékes a választási bizottságot.
  2.  Dr. Topuzidisz Dimitrisz a 2019. évi görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 337/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke 2022. március 07. napján kelt és ugyanaznap kézbesített levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2022. március 03. napján a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának rendkívüli ülésén 15:30 perckor a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésében szerzett mandátumáról lemondott, amelynek tényét írásban is megerősítette.
  4.  Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6.  A listát állító jelölő szervezet, a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben a 2022. március 07. napján kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz ugyanaznap benyújtott írásbeli nyilatkozatában – a lemondott Képviselő helyére – a lista 7. sorszám alatti helyén szereplő Nikolaidisz Nicolaust jelölte.
  7.  Figyelemmel arra, hogy a listát állító jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában lemondás miatt megüresedett mandátumot Nikolaidisz Nicolaus részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján, (3), (6) és (7) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 18.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke