182/2022. NVB határozat - a Bús Balázs képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

182/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Bús Balázs (a továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 29/2022. (III. 14.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1] Beadványozó 2022. március 12. napján 15 óra 22 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választasi eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, illetve e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek megsértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy az Óbuda című, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzati lapjának (kiadó: Key Price Kft., felelős kiadó: Kulcsár János Levente ügyvezető, a továbbiakban: Sajtótermék) 2022. február 18. napján, valamint 2022. március 4. napján keltezett, azóta is folyamatosan terjesztett számában a Sajtótermék egy - egy egész oldalas közleményt közölt Szabó Tímea képviselőjelöltről. Ezen cikkek megismerését követően Beadványozó előadása szerint megkereste Sajtótermék szerkesztőségét a tárgyban, hogy Beadványozó is be kíván egyoldal terjedelemben mutatkozni és népszerűsíteni magát az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kapcsán, azonban e megkeresését Sajtótermék szerkesztősége 2022. március 11. napján visszautasította.

[3] Beadványozó meglátása szerint azáltal, hogy „az önkormányzat és annak lapja következetesen igyekszik előnyben részesíteni Szabó Tímeát más jelöltekkel szemben, közpénzből népszerűsíti az ő munkásságát”, sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása alapelvet. Meglátása szerint a helyi közhatalom közpénzzel gazdálkodva próbálja az egyik, számára tetsző jelöltet kiemelni és népszerűsíteni, amely Beadványozó álláspontja szerint a választás és a választási kampány tisztaságát veszélyezteti és felveti a tiltott kampányfinanszírozás kérdéskörét is, e körben felhívta a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzését.

[4] Előadta továbbá, hogy azáltal, hogy Sajtótermék szerkesztősége visszautasította Beadványozónak azon kérelmét, hogy Szabó Tímea jelölthöz hasonlóan vele is készüljön egy véleménycikk, megsérti a Ve 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelvét, ugyanis véleménye szerint az önkormányzat, illetve annak a kifogással sérelmezett lapja diszkriminál más jelölteket Szabó Tímeával szemben. E körben idézte a Kúria Kvk.I.37.394/2014/2. számú, a Kvk.IV.37.423/2018/2. számú, a Kvk.IV.37.359/2014/2., számú végzését, valamint az Alkotmánybíróság 3096/2014. (IV. 11.) számú határozatát, kiemelve, hogy mindezen kúriai, illetve alkotmánybírósági joggyakorlat alapján az időszaki kiadvány felelősséget visel a közölt tartalomért abban az esetben is, amikor választási kampány idején tesz közzé politikai, közéleti tartalmakat.

[5] Beadványozó meglátása szerint a Sajtótermék szerkesztősége megsértette továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvet azzal, hogy az általa közölt cikk okán Szabó Tímea képviselőjelölt kampányának részéve vált a Sajtótermék. E körben idézte a Kúria Kvk.I.37/394/2014/2. számú végzését, illetve idézte Sajtótermékben megjelent Szabó Tímea véleménycikkének egy részét, amely véleménye szerint Szabó Tímea választási ígéreteit tartalmazza, ezáltal pedig választási kampánytevékenységet tartalmaz a sajtócikk.

[6] Beadványozó előadta, hogy kifogását a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján határidőben nyújtotta be, tekintettel arra, hogy Sajtótermék szerkesztősége Beadványozó kérelmét 2022. március 11. napján utasította el, illetve, mivel folyamatosan terjesztett sajtótermék a sérelmezett önkormányzati lap, ezért álláspontja szerint a jogsértés folyamatos.

[7] Kifogásához mellékelte Sajtótermék 2022. február 18. és március 4. napján megjelent lapszámait, az önkormányzati lap főszerkesztőjével folytatott levelezését, valamint a Kúria Kvk.IV.37.423/2018/2., Kvk.I.37.394/2014/2., Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzéseit.

[8] Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. §-a alapján állapítsa meg a tényállást, tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, „szólítsa fel az önkormányzati lapot, hogy biztosítson hasonló megjelenési lehetőséget minden jelölt számára”, illetve a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint fennáll a tiltott kampányfinanszírozás lehetősége is.

[9] Az OEVB a 29/2022. (III. 14.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Határozata indokolásában megállapította, hogy Beadványozó nem hivatkozott arra, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös képviselőjelöltje, így magánszemélyként nyújtotta be kifogását, azonban Sajtóterméktől kizárólag képviselőjelöltként kérheti a véleménycikkének megjelenését, magánszemélyként nem. Rögzítette továbbá, hogy Beadványozó nem csatolta a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a jogszabálysértés bizonyítékát, azaz a megjelentetni kívánt, a 2022. március 11-én 10 óra 12 perckor küldött elektronikus levelében hivatkozott bemutatkozó anyagot, ennek alapján pedig a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[10] Az OEVB megállapította továbbá, hogy sajtótermék esetében a kifogás benyújtásának határideje minden esetben a megjelenés időpontjához kötődik, és mivel Sajtótermék 2022. március 4. napján jelent meg, a kifogás benyújtására pedig 2022. március 12-én 15 óra 22 perckor került sor, így az elkésett, amelyre tekintettel a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[11] Beadványozó az OEVB határozatával szemben személyesen eljárva 2022. március 17-én 15 óra 22 perckor fellebbezést nyújtott be.

[12] Fellebbezésében előadta, hogy álláspontja szerint az OEVB a kifogás elbírálása során a kifogásban előterjesztett jogi kérdést érdemi vizsgálat nélkül hagyta és ezzel jogszabálysértést követett el.

[13] Ezt követően részletesen kifejtette erre vonatkozó álláspontját és előadta, hogy az OEVB határozatának indokolásában azt állapította meg, hogy kifogásában nem hivatkozott arra, hogy azt a FIDESZ- KDNP jelölő szervezetek képviselőjelöltjeként nyújtotta be, illetve arra sem, hogy Sajtótermékben történő megjelenését nem mint képviselőjelölt, hanem mint magánszemély kérte.

[14] E körben megjegyezte továbbá, hogy meglátása szerint ezzel az OEVB elismerte, hogy képviselőjelöltként kérheti a megjelenését az adott lapban és véleménye szerint az OEVB egyúttal jogszabálysértést is elkövetett azzal, hogy figyelmen kívül hagyta a képviselőjelölti minőségét és őt a kifogás elbírálása során magánszemélyként kezelte.

[15] Álláspontja szerint ez az eljárás jogszabálysértő. E körben hivatkozott és idézte a Ve. 43. § (4) bekezdését is.

[16] Beadványozó a továbbiakban részletesen kifejtette, hogy véleménye szerint köztudomású tény, hogy ő a FUDESZ- KDNP jelölő szervezetek képviselőjelöltje, hiszen plakátjai és szórólapjai a választókerület teljes területén megtalálhatóak.

[17] Álláspontja szerint az OEVB hivatalból tudomással bírt képviselőjelölti minőségéről, hiszen 1/2022. (II. 16.) BP10OEVB számú határozatával őt 2022. február 16-án nyilvántartásba vette, amely döntés 2022. február 19-én jogerőssé vált.

[18] Beadványozó hivatkozott arra is, hogy képviselőjelöltségének ténye a valasztas.hu honlapon megtalálható nyilvános és közhiteles nyilvántartásban is bármikor ellenőrizhető.

[19] Véleménye szerint a kifogásból az is egyértelműen kiderült, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásokon történő indulásához kapcsolódóan kérte a megjelenését Sajtótermékben.

[20] Rögzítette, hogy meglátása szerint a kifogáshoz csatolt levelezésből egyértelműen megállapítható, hogy Sajtótermék főszerkesztője képviselőjelölti minőségére tekintettel folytatott levelezést vele, hiszen a levélbeli megszólítása is „Tisztelt Képviselőjelölt Úr” volt.

[21] A fent kifejtettekre hivatkozva álláspontja szerint megállapítható a képviselőjelöltségének ténye, valamint az is, hogy a kifogással érintett Sajtótermékben képviselőjelöltként kérte a megjelenését.

[22] Érintettsége okán előadta, hogy egyrészt Sajtótermék főszerkesztője a lapban történő sajtócikk közlési lehetőséget képviselőjelölti minőségére tekintettel biztosította számára, másrészt az elutasító levelében az elutasításának oka nem a személyének minősége, hanem a sajtócikk terjedelme és részletei voltak.

[23] E körben hivatkozott és idézte a Ve. 208. §-át. Ezzel kapcsolatban álláspontja szerint „nem releváns az, hogy egy kifogást az ügyben érintett képviselőjelölt, vagy egy egyéb választópolgár nyújt-e be, hiszen minden, a jogszabályban erre feljogosított személy által benyújtott kifogás megfelel a törvényi rendelkezéseknek, így már pusztán ezen okból is jogszabálysértő a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása.” Hozzáfűzte, hogy az OEVB-nek minden, a törvény által meghatározott személyi kör tagja által benyújtott, és a jogszabályi feltételeknek megfelelő kifogást vizsgálnia kell, meglátása szerint az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs jogszerű helye.

[24] Beadványozó az OEVB azon megállapítására is reagált, amely szerint a jogszabálysértés tényének bizonyítékát nem csatolta. Kihangsúlyozta, hogy kifogásában azon választási törvénybe ütköző jogszabálysértésre hívta fel a figyelmet, hogy képviselőjelöltként azonos megjelenési lehetőséget kért az érintett Sajtóterméktől, mint amelyet Szabó Tímea képviselőjelölt is kapott és ezen kérését a Sajtótermék elutasította. Előadta, hogy az erről szóló levelezés a jogszabálysértés bizonyítéka, amelyet kifogásához is csatolt.

[25] Beadványozó az OEVB elkésettségre vonatkozó megállapítását is vitatta. E körben kiemelte, hogy kifogásában nem a megjelent cikket mint sajtóközleményt támadta, hanem a Sajtótermék azon diszkriminatív, a választási törvényt több ponton sértő eljárását, amely során a számára preferált képviselőjelöltet igyekszik előnyben részesíteni.

[26] Hozzáfűzte, hogy Sajtótermék a Szabó Tímea képviselő asszonyéhoz hasonló mértékű megjelenésének lehetőségét 2022. március 11-én utasította el. Álláspontja szerint ez az elutasító levél volt a jogszabálysértés időpillanata, ezért meglátása szerint ezen időponttól kezdődően kell számítani a Ve. 209. § (1) bekezdése szerinti benyújtási határidőt, amely arra tekintettel, hogy a kifogását 2022. március 12-én nyújtotta be, megtartottnak tekintendő.

[27] Kihangsúlyozta, hogy mivel Sajtótermék elutasító levelét 2022. március 11-én kapta kézhez, ezért kifogását lehetetlen lett volna a kifogás benyújtására az OEVB álláspontja szerint nyitva álló határidőig, 2022. március 7-ig előterjesztenie.

[28] Beadványozó érintettsége igazolása kapcsán hivatkozott és idézte az Alkotmánybíróság 3081/2014. (IV.1.) számú, a 3082/2014. (IV.1.) számú, valamint a 3097/2014. (IV.11.) számú határozatait is.

[29] Mindezekre figyelemmel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésének adjon helyt és a sérelmezett határozatot változtassa meg és a Ve. 218. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértést, valamint tiltsa el Sajtóterméket a további jogszabálysértéstől és szólítsa fel arra, hogy biztosítson a Szabó Tímea képviselő asszonyéhoz hasonló megjelenési lehetőséget valamennyi képviselőjelölt számára.

[30] Beadványozó továbbá arra is kérte a Bizottságot, hogy a Ve. 44. §-ának (2) bekezdése alapján kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását arra tekintettel is, hogy fennáll a tiltott kampányfinanszírozás lehetősége is.

III.

[A Nemzeti választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[31] A fellebbezés nem alapos.

[32] A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján az alábbi tényszerű megállapításokat teszi:

Sajtótermék főszerkesztője 2022. március 8. napján 8 óra 25 perckor elektronikus úton (a továbbiakban: 1. e-mail) megkereste Beadványozót mint képviselőjelöltet azzal, hogy a 2022. március 18-ai lapszámban be kívánja mutatni a választókerületben induló képviselőjelölteket (a továbbiakban: Alapmegjelenés). A bemutatkozó megjelenéshez kapcsolódó formális paramétereket a főszerkesztő megadta.

Beadványozó reagálva Sajtótermék megkeresésére 2022. március 11. napján 10 óra 12 perckor megküldte a bemutatkozó anyagát (értsd alatta Alapmegjelenés), majd ezen túlmenően további igényt fogalmazott meg Sajtótermék felé, nevezetesen, hogy „Szabó Tímea képviselőjelölt”-tel azonos módon, azaz 1 oldalas terjedelemben (a továbbiakban: Többletmegjelenés) is meg kíván jelenni Sajtótermékben.

Erre reagálva Sajtótermék főszerkesztője 2022. március 11. napján 16 óra 20 perckor tájékoztatta Beadványozót, hogy az általa megküldött Alapmegjelenés formai feltételei nem felelnek meg a megküldött paramétereknek, továbbá arról is informálta Beadványozót, hogy az „(…) újság szerkesztési politikája során az elmúlt években mindig biztosított felületet a kerületben megválasztott országgyűlési képviselő számára. A legutóbbi országgyűlési képviselőválasztáson, Budapest 10. számú egyéni választókerületében Szabó Tímeát választották meg 48,15%-os eredménnyel (…)”.

[33] A Bizottság kiemelt jelentőséggel értékeli, hogy Beadványozó fellebbezésében hangsúlyozza, hogy kifogása nem a megjelent cikket mint sajtóközleményt támadja, hanem „a sajtószerv azon diszkriminatív, a választási törvényt több ponton sértő eljárását”, amely során a számára preferált képviselőjelöltet igyekszik előnyben részesíteni.

[34] A Bizottság rávilágít, hogy Beadványozó által kifogásolt tevékenység idő előtti, ennélfogva kétséget kizáróan nem is lehet bizonyított, tekintettel arra, hogy az 1. e-mailből egyértelműen megállapítható, hogy Sajtótermék a 2022. március 18-án megjelenő számában biztosít megjelenési lehetőséget valamennyi képviselőjelölt számára. Beadványozó mind a kifogását, mind a fellebbezését 2022. március 18-a előtt, azaz olyan időpontban nyújtotta be, amikor Sajtótermék még nem jelent meg.

[35] A Bizottság rámutat arra is, hogy Beadványozó által benyújtott fellebbezés akkor lett volna sikeres, ha azt bizonyítja, hogy a valamennyi képviselőjelöltet bemutató lapszámban, részére annak ellenére nem, vagy nem a többi képviselőjelölttel azonos módon biztosítottak megjelenést, ahogy ő a megadott paramétereknek megfelelő bemutatkozó anyagát határidőben eljuttatta Sajtótermék részére.

[36] A Bizottság megjegyzi, hogy az OEVB határozat indokolás 1. pontjában kifejtett érvelés okszerűtlen, figyelemmel arra, hogy Sajtótermék főszerkesztője 1. e-mailje tárgya („Képviselőjelölti bemutatkozás az Óbuda Újságban”), megszólítása („Tisztelt Képviselőjelölt Úr!”), valamint fent idézett tartalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy az képviselőjelölteknek szól, így Beadványozó részére az nem került volna megküldésre, ha a Sajtótermék Beadványozó képviselőjelölti minőségét vitatta volna, vagy Beadványozó képviselőjelölti bemutatkozását nem kívánta volna közzétenni. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 208. §-a szerint magánszemélyi minőségben kifogást bárki benyújthat.

[37] A Bizottság megállapítja azt is, hogy az OEVB határozat indokolás 2. pontjában felhívott, Beadványozó által megküldött Alapmegjelenés vizsgálata a jelen ügy eldöntése szempontjából irreleváns, annak tartalmi vizsgálata nem szükséges, tekintettel arra, hogy Beadványozó nem Sajtótermékben megjelent cikk tartalmát, hanem Sajtótermék tevékenységét tette kifogás tárgyává, hiszen kifogásában maga is úgy fogalmaz, hogy az „önkormányzati lap ezen tevékenységével álláspontom szerint…”.

[38] A Bizottság szükségesnek tartja kitérni arra is, hogy Sajtótermék 2022. március 11-én 16 óra 20 perckor megküldött tájékoztatójából az állapítható meg, hogy Szabó Tímea Sajtótermékben történő megjelenései, nevezett regnáló képviselői minőségéhez kötődnek. A főszerkesztő ezen Többletmegjelenés kapcsán tájékoztatta Beadványozót arról, hogy ez a lehetőség – Sajtótermék több éves szerkesztési gyakorlata alapján – a megválasztott képviselők számára nyitott. Anélkül, hogy a Bizottság Szabó Tímeát bemutató Sajtótermékben megjelent írásokat tartalmi szempontból vizsgálata tárgyává tenné, hivatkozni kíván arra, hogy Beadványozó által kifogásában megjelölttel ellentétben Szabó Tímea a Sajtótermékben képviselőjelöltként (lásd [35] pontbank kifejtett érvrendszer) nem jelent meg, a 2022. március 4-ei lapszám 9. oldalán képviselőként, a 2022. február 18-ai lapszám 9. oldalán szintén képviselőként kerül megjelenésre.

[39] Amennyiben Beadványozó ezen Többletmegjelenések tartalma miatt kívánt volna kifogással élni, úgy helyt foghatott volna az OEVB határozat indokolásának 3. pontja, hiszen ez esetben a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő valóban nem megtartott, tekintettel arra, hogy Sajtótermék 2022. március 4-ei megjelenése vonatkozásában a kifogás benyújtására nyitva álló határidő – a Ve. 209. § (3) bekezdése alapján – 2022. március 7-én 16.00 órakor lejárt. Ezzel ellentétben Beadványozó egyértelmű célja, kifogásának és fellebbezésének iránya Sajtótermék tevékenységének bírálata, amely esetben a jogorvoslati határidő megtartottnak tekinthető.

[40] Összegezve a fent kifejtett érvelést, a Bizottság megállapítja, hogy a jelen ügy két össze nem mosható, jól elkülönülő pilléren nyugszik. Az első pillér az Alapmegjelenés vizsgálata és Sajtótermék kifogás tárgyává tett tevékenysége, a második pillér pedig a Többletmegjelenés.

[41] A második pillért tekintettel arra, hogy azt sem a kifogás, sem a fellebbezés nem érintette, a kérelemhez kötöttség elve mentén a Bizottság sem vizsgálta.

[42] Az első pillér kapcsán a Bizottság álláspontja, hogy az idő előtt került benyújtásra, hiszen Sajtótermék tevékenysége eredményeként megjelenő, általa testet öltő és ezáltal a választópolgárokhoz eljutó lapszám még meg sem jelent, ennélfogva a Beadványozó által felhívott alapelvi jogsérelmek sem következhettek be.

[43] Mindezek alapján a Bizottság az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján oly módon változtatja meg, hogy a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.

IV.

[44] [A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[45] A határozat a Ve. 209. § (3) bekezdésén, a 220. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 18.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke