182/2014. NVB határozat - a Magyarországi Cigánypárt által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
182/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Cigánypárt (3528 Miskolc, Temes u. 32/4.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán – állított pártlistát 50 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistáját 2014. március 4-én 72 fő jelölttel bejelentette.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 254. § (1) bekezdés szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet 18 megyében és a fővárosban összesen 61 egyéni választókerületi jelöltet állított.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
A Ve. 82. § (1) és (2) bekezdései szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás, mely tartalmazza a törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait.
A Vjt. 2. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.
A Ve. 137. §-a alapján a jelölt kiesik, ha a központi névjegyzékből törlésre kerül.
A Ve. 130. § (2) bekezdése szerint, ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a pártlista 41. helyén szereplő jelölt nem szerepel a központi névjegyzékben, mely alapján az országgyűlési képviselők választásán aktív és passzív választójoggal nem rendelkezik. Mindezek alapján jelölése a törvényes feltételeknek nem felel meg, így a Nemzeti Választási Bizottság nem veszi nyilvántartásba, helyére a listán soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorrendje ennek megfelelően változik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a lista 10., 37. és 59. helyén szereplő jelöltek személyazonosító jelüket a központi névjegyzék adataitól eltérően adták meg, mely alapján a jelöltek egyértelmű és kétséget kizáróan történő beazonosítása nem végezhető el.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kívánt joghatás kiváltására nem alkalmas a jelölteknek a Ve. 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 26. számú melléklete (a továbbiakban: SZ 1) szerinti formanyomtatványon tett azon nyilatkozatuk, mely szerint a Magyarországi Cigánypárt pártlistáján való jelölésüket elfogadják. Mindezek alapján a Bizottság a lista 10., 37. és 59. helyén szereplő jelölteket nem veszi nyilvántartásba, és megállapítja, hogy helyükre a Ve. 130. § (2) bekezdése alapján, a pártlistán soron következő jelöltek lépnek és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a lista azon jelöltjeit, akik az SZ1 jelű formanyomtatványon nem nyilatkoztak arról, hogy mely jelölő szervezet listáján fogadják el jelölésüket, nem veszi nyilvántartásba (27., 43, 44., 45., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72. sorszám alatti jelöltek), valamint azt a jelöltet sem, aki az SZ1 jelű formanyomtatványon tett nyilatkozatát nem látta el saját kezű aláírásával (30. sorszám alatti jelölt). A kiesett jelöltek helyére a Ve. 130. § (2) bekezdése alapján a listán soron következő jelöltek lépnek.
A Ve. 3. § 9. pontja szerint a törvény vonatkozásban a név a házassági családi és utónév, ennek hiányában, valamint az anyja neve esetén a születési családi és utónév.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártlista azon jelöltjét, akinek a bejelentett pártlistán a központi névjegyzékben szereplő egyik utóneve a névjegyzék adataitól eltérően elhagyásra került, illetve akinek az első utóneve nem a névjegyzékben foglaltak szerint került feltüntetésre, a központi névjegyzék adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba (28. és 34. sorszám alatti jelöltek).
A pártlista 5. helyén szereplő jelöltet, aki esetében a „dr.” megjelölés anélkül került feltüntetésre, hogy az szerepelne a központi névjegyzékben, a Nemzeti Választási Bizottság a „dr.” megjelölés nélkül, a központi névjegyzék adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet pártlistájának bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
 
II.
A Kktv. 3 §-ának rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt az egyéni választókerületekben állított jelöltek számának függvényében a központi költségvetésből – az 5. § szerinti összegnek az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában meghatározott mértékű – támogatásra jogosult.
A Kktv. 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a pártlista nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatában megállapítja a 3. § szerinti támogatásra vonatkozó jogosultságot.
A Kktv. 6. § (4) bekezdése szerint a 3. § szerinti támogatás első részletét a pártnak a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedése napján jogerősen nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelöltjeinek a száma alapján a 3. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.
III.
A határozat a Vjt. 2. § (2) bekezdésén, a 8. § (1) és (2) bekezdésein, a Ve. 3. § 9. pontján, a 82. §-án, a 129. § (1) bekezdésén, a 130. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. §-án, a 137. §-án, a 253. § (1)-(2) bekezdésein, a 254. § (1) bekezdésén, a KIM rendeleten, a Kktv. 3. §-án és a 6. § (2) és (4) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke