18/2015. NVB határozat - Gaskó István, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája elnöke és Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége ügyvezető elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
18/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Gaskó István, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.) elnöke és Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.) ügyvezető elnöke (a továbbiakban: Szervezők) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e azzal, hogy a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalma megszüntetésre kerüljön?”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő – 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Szervezők 2015. január 20-án 28 támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.
Szervezők az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltételek meglétének igazolására az aláírásgyűjtő ívek mellé csatolták a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. január 19-én és 2015. január 20-án kelt határozatait. A Hatóság a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségét, mint adatkezelőket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint nyilvántartásba vette.
II.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke előzetes formai vizsgálat alapján a 2015. január 23-án kelt, 3/2015. NSz. határozatában az Nsztv. 10. § (1) bekezdés alapján – mivel az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek nem felelt meg – a kezdeményezést elutasította és nem terjesztette a Nemzeti Választási Bizottság elé hitelesítésre.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke a kezdeményezés formai vizsgálata során figyelemmel volt arra a tényre, hogy 2015. január 7-én az Összefogás Párt elnöke, Szepessy Zsolt az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet zárva legyen?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be – ismételten – hitelesítés céljából a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
Fenti határozatában a Nemzeti Választási Iroda elnöke a Szervezők által – 2015. január 20-án benyújtott – a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmának megszüntetésére vonatkozó kérdése kapcsán megállapította, hogy a kérdés – az Nsztv. 8. § (3) bekezdése alapján – az Országgyűlésre azonos tárgykörben róna jogalkotási kötelezettséget, mint Szepessy Zsolt 2015. január 7-én ismételten benyújtott, minden üzlet vasárnapi zárva tartására irányuló kezdeményezése.
Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Iroda elnöke a 3/2015. NSz. határozatában megállapította, hogy a két népszavazási kezdeményezés azonos tárgyúnak tekinthető, ezért a Szervezők kezdeményezését az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján elutasította és nem terjesztette a Nemzeti Választási Bizottság elé.
III.
Szervezők – az Nsztv. 10. § (3) bekezdésében foglalt, az ismételt benyújtásra előírt határidőben – 2015. január 28. napján az Nsztv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ismételten benyújtották az „Egyetért-e azzal, hogy a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalma megszüntetésre kerüljön?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet és 24 támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő íveket a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából.
Az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján – az ismételt benyújtásra tekintettel – a kérdés hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság napirendjére tűzi.
Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül dönt. A Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
IV.
Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt elnöke által 2015. január 7-én benyújtott az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet zárva legyen?” kérdést tartalmazó kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottság 2015. január 23-i ülésén napirendjére tűzte és megtárgyalta.
A Nemzeti Választási Bizottság 9/2015. számú határozattal a kérdés hitelesítését megtagadta és megállapította, hogy Szepessy Zsolt által benyújtott kezdeményezés az Alaptörvényben meghatározott vállalkozáshoz való jog és a méltó emberi élethez való alapjog lényeges tartalmát is érintené, így a kérdés az Alaptörvény és a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény egyidejű módosítását tenné szükségessé. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése alapján tiltott tárgykörbe ütközik. A Bizottság kimondta továbbá azt is, hogy álláspontja szerint Szepessy Zsolt kezdeményezése az Nsztv. 9. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének sem felel meg.
V.
Az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés annak hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig.
Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése szerint két kérdés abban az esetben tekinthető azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Nsztv. 8. § (3) bekezdésében foglalt, vagyis az azonos tárgykörre vonatkozó törvényi feltételt Szepessy Zsolt által benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet zárva legyen?” és – a jelen eljárás tárgyát képező – „Egyetért-e azzal, hogy a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalma megszüntetésre kerüljön?” kérdés viszonylatában szükséges vizsgálnia.
A vasárnapi munkavégzés tilalmának szabályait a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Törvény) tartalmazza.
A Törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmát – törvényben vagy a Törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a 2. § 14. pontjában meghatározott üzlet vonatkozásában írja elő azáltal, hogy a 3. § az üzletek zárva tartását rendeli el vasárnap és munkaszüneti napokon.
A Törvény 2. § 14. pontja szerint üzletnek minősül a kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá bármely olyan állandó vagy ideiglenes értékesítési hely, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ideértve a mozgóboltot is.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szervezők által közösen benyújtott népszavazási kezdeményezés arra irányul, hogy egy érvényes és eredményes népszavazást követően az Országgyűlés a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmát szüntesse meg.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kiskereskedelmi szektorban a kiskereskedelmi tevékenység – vagyis munkavégzés – az e tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épületben, épületrészben vagy helyiségben történik. E helyiséget, épületet vagy épületrészt a Törvény 2. § 14. pontja „üzlet”-ként definiálja. Tekintettel arra, hogy a Szervezők által benyújtott – jelen eljárás tárgyát képező – kérdésben szereplő kiskereskedelmi munkavégzés legjellemzőbb módon a Törvény által definiált üzletben történik, a Nemzeti Választási Bizottság szerint a kezdeményezésben szereplő munkavégzés kifejezés és az üzlet fogalma – az idézett törvényi rendelkezésre is figyelemmel – szorosan összekapcsolódik.
A Szervezők által benyújtott tárgykörben, vagyis a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés megszüntetése tárgyában kiírt érvényes és eredményes népszavazás a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításának vagy hatályon kívül helyezésének kötelezettségét róná az Országgyűlésre.
Szepessy Zsolt által ismételten benyújtott – minden üzlet vasárnapi zárva tartására irányuló – kérdésével kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy az abban megtartott népszavazás eredményének az Országgyűlés szintén a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényben megfogalmazott szabályok módosításával tudna csak eleget tenni.
A Nemzeti Választási Bizottság mindezekre tekintettel megállapítja, hogy a 2015. január 7-én, Szepessy Zsolt által ismételten benyújtott, a minden üzlet vasárnapi zárva tartására irányuló kérdésében és a – jelen eljárás tárgyát képező – a Szervezők által közösen – 2015. január 28-án ismételten benyújtott, a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmának megszüntetésére vonatkozó kérdésében megtartandó érvényes és eredményes népszavazás az Országgyűlésre azonos tárgykörben róna jogalkotási kötelezettséget.
Tekintettel az Nsztv. 8. § (3) bekezdésére, mely szerint két kérdés abban az esetben tekinthető azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre, a Nemzeti Választási Bizottság a két népszavazási kezdeményezés vonatkozásában megállapította, hogy azok azonos tárgyúnak tekinthetők.
VI.
Szepessy Zsolt által ismételten benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozott 9/2015. számú NVB határozat ellen 2015. február 9-én bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztettek elő, így a Nemzeti Választási Bizottság határozata a Kúria döntését követően válik jogerőssé.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szervezők a 9/2015. számú NVB határozattal elbírált kezdeményezéssel azonos tárgyú kérdésüket 2015. január 28. napján az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt időpontot megelőzően – vagyis a kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedését megelőzően – nyújtották be hitelesítésre.
Tekintettel arra, hogy a Szepessy Zsolt és a Szervezők kezdeményezése a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azonos tárgyúnak tekinthető, így az „Egyetért-e azzal, hogy a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalma megszüntetésre kerüljön?”kérdést tartalmazó kezdeményezéssel kapcsolatban a Bizottság megállapítja, hogy az az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában előírt törvényi követelménynek nem felel meg.
VII.
Az Nsztv. egyértelműen kizárja adott tárgyú kérdés benyújtását követően – a hitesítést megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig – újabb, azonos tárgyú kérdés benyújtását, ezért az Nsztv. 11. §-a alapján tekintettel arra, hogy a kezdeményezés az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában támasztott törvényi követelményeknek nem felel meg, a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítését megtagadta.
 
VIII.
A határozat az Nsztv. 3. § (1) bekezdésén, a 4. §-án, a 8. §-án, a 10. §-án és a 11. §-án, az a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. február 12.
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke