18/2012. OVB határozat - a Mantra Magyarországi Buddhista Egyház képviseletében Kasza Miklós Koppány elnök által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
18/2012. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. január 30-án megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Mantra Magyarországi Buddhista Egyház (székhelye: 1108 Budapest, Kővágó út 6.) képviseletében Kasza Miklós Koppány elnök (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
Indokolás
I.
A beadványozó 2012. január 17-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
„Támogatom, hogy az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségekről szóló 2011.évi CCVI.évi . törvény alapján a Mantra Magyarországi Buddhista Egyházat egyházként elismerje (székhelye: 1108 Budapest, Kővágó út 6., Dharma központ címe: 1046 Budapest, Szent László tér 7., bejegyző végzés száma: 60172/2007/13, nyilvántartási száma: 2462) .”
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület egyházként való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület képviseletére jogosult személy a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint az országos népi kezdeményezésre feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya nincs.
 
 
II.
 
A határozat a 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, a 131/A. § b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
  
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke