170/2022. NVB határozat - a Magyar RTL Televízió Zrt. által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

170/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 11-én 18:23-kor kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. §-a és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 79. § (4) bekezdése alapján a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Párbeszéd Magyarországért Párt és az LMP – Magyarország Zöld Pártja jogszabálysértő tevékenysége miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán és az azzal közös eljárásban bonyolított országos népszavazáson is bejelentette a Nemzeti Választási Bizottság felé, hogy az arra jogosultak részére biztosítja politikai reklám közzétételét. Az NVB az egyes jogosultaknak járó időtartamot a népszavazást illetően az 54/2022. számú határozatában, az országgyűlési választást illetően a 126/2022. számú határozatában állapította meg.

[3] Beadványozó rögzítette, hogy az országos népszavazás és az országgyűlési képviselők általános választása kapcsán befogadja az arra jogosultaktól a politikai reklámokat. A politikai reklámfilmek megrendelésekor azonban a reklámozó köteles megjelölni, hogy a népszavazás, vagy az országgyűlési választás kapcsán rendeli meg a megküldött reklám közzétételét. Beadványozó külön figyelemfelhívással, elkülönítetten teszi közzé a népszavazási, valamint választási politikai reklámokat.

[4] A Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Párbeszéd Magyarországért Párt és az LMP – Magyarország Zöld Pártja a népszavazáshoz kapcsolódó politikai reklámként az országgyűlési választáshoz kapcsolódó politikai reklám közzétételét rendelte meg Beadványozótól a népszavazáshoz kapcsolódó politikai reklámok részére fenntartott időkeret terhére.

[5] Beadványozó kifogásában idézte a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 32. § (3) bekezdését, amely szerint a politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel. Amennyiben a politikai reklám közzétételére irányuló igény megfelel a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak, úgy mérlegelés nélkül köteles közzétenni azt.

[6] A hivatkozott jogszabályi rendelkezésre tekintettel Beadványozó rögzítette, hogy eleget tesz törvényi kötelezettségének és közzéteszi a jogosultak által népszavazáshoz kapcsolódó politikai reklámként megjelölt és megrendelt, de tartalmában, üzenetében elsődlegesen a választásokhoz kapcsolódó politikai reklámokat. Álláspontja szerint azonban a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Párbeszéd Magyarországért Párt és az LMP – Magyarország Zöld Pártja eljárása sértheti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjátban foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.

[7] A kifogást Beadványozó elektronikus úton küldte. Az e-mail tartalmazta az MRTL Zrt kifogás NVB elnevezésű pdf fájlt, amelyet dr. Gonda Gáspár jogi igazgató látott el kézjegyével és 2022. március 7-i keltezést tartalmazott, valamint a Gonda Gáspár általános megh MRTL Zrt. pdf fájlt, amely egy 2019. december 13-i általános meghatalmazást tartalmazott. A meghatalmazó Vidus Gabriella, az MRTL vezérigazgatója és Kolosi Péter vezérigazgató-helyettes, a meghatalmazott dr. Gonda Gáspár, akit Magyar RTL Televízió Zrt. képviseletében meghatalmaztak, hogy teljes jogkörrel, minden korlátozás nélkül képviselje Beadványozót a polgári peres eljárásokban, a bírósági polgári nem peres eljárásokban, a közigazgatási peres eljárásokban, a közigazgatási nemperes eljárásokban, egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban, közjegyző előtti eljárásokban és a büntetőeljárásokban.

[8] A Gonda Gáspár általános megh MRTL Zrt. elnevezésű pdf fájl tartalmazta még a Fővárosi Törvényszék 75.Pk.23.415/2019/3. számú, 2020. január 2-i végzését, amely szerint az M-RTL Zrt. kérelmező által indított általános meghatalmazás nyilvántartási nemperes eljárásban a bíróság a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ánytv.) 7. § (1) bekezdése alapján a dr. Gonda Gáspár meghatalmazott részére adott általános meghatalmazás tényét az általános meghatalmazások nyilvántartásába 5/2020. sorszám alatt bejegyezi.

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9] A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[10] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az országos népszavazási eljárásban a Ve. Általános részének rendelkezéseit az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

[11] Beadványozó kifogásának tárgya, hogy a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Párbeszéd Magyarországért Párt és az LMP – Magyarország Zöld Pártja az Nsztv. 69. § (1) bekezdésében foglalt, a politikai reklám közzétételére vonatkozó jogukat az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelvi rendelkezést megsértve gyakorolják.

[12] A kifogás benyújtásának szabályait a népszavazási eljárásra vonatkozóan is a Ve. határozza meg. A Ve. 208. §-a – figyelemmel az Nsztv. eltérő szabályaira – rögzíti, hogy a kifogás benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult. A népszavazási eljárásban a jelölt és a jelölő szervezet nem értelmezhető.

[13] A kifogás benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a Ve. 209. §-a rögzíti. E szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.

[14] A kifogás kötelező tartalmi elemeit a Ve. 212. § (2) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza:

„A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

[15] Jelen kifogás több okból sem felel meg a kifogás benyújtására vonatkozó szabályoknak.

[16] A Ve. 208. §-a alapján kifogást az ügyben érintett jogi személy nyújthat be. Beadványozó kifogását meghatalmazott útján nyújtotta be, így a Bizottságnak vizsgálnia kellett, hogy az alkalmas-e a Bizottság előtti eljárásban való képviseletre.

[17] A meghatalmazott dr. Gonda Gáspár Beadványozó nevében való eljárási jogosultságát a Fővárosi Törvényszék 75.Pk.23.415/2019/3. számú végzésével bejegyzett általános meghatalmazással kívánta igazolni. Az Ánytv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya a polgári és közigazgatási ügyekben eljáró bíróságok előtti eljárásra jogosító általános meghatalmazások adatainak bírósági nyilvántartására terjed ki, tehát kizárólag bírósági eljárásokra, ezen belül is azokra, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló törvényt, illetve a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni, vagy amelyekben e jogszabályok rendelkezései mögöttesen alkalmazandók. Ugyanakkor az Ánytv. hatálya nem terjed ki a büntetőeljárásra, illetve többek között azokra a nemperes eljárásokra sem, amelyek nem minősülnek bírósági nemperes eljárásnak.

[18] A választási bizottságok előtti eljárás nem bírósági eljárás, és a választási szervek eljárására – szemben a Kúria eljárásával – mögöttes szabályként sem alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény.

[19] Mindezek alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Választási Bizottság előtti jogorvoslati eljárásban a Fővárosi Törvényszék 75.Pk.23.415/2019/3. számú végzésével bejegyzett általános meghatalmazás dr. Gonda Gáspár képviseleti jogának igazolására nem alkalmas, Beadványozó nevében jognyilatkozat és kifogás előterjesztésére nem jogosult. Mindezek alapján a kifogás nem felel meg a Ve. 208. §-ának.

[20] A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számot is tartalmaznia kell. Jogi személy esetében ez a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti cégjegyzékszám.

[21] A kifogás vizsgálata alapján megállapítható, hogy az MRTL Zrt kifogás NVB elnevezésű pdf fájl, amely tartalmazza Beadványozó megnevezését, a vélt jogsértést, az arra vonatkozó okfejtést és a megsértett Ve.-beli rendelkezést, nem tartalmazza Beadványozó cégjegyzékszámát, amely azonban a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja alapján a kifogás kötelező eleme. E tekintetben a kifogás hiányosságát nem pótolja, hogy a mellékletként csatolt, a képviselet igazolása érdekében benyújtott dokumentum tartalmazza, mert a Kifogás Beadványozó által is megnevezett módon az MRTL Zrt kifogás NVB elnevezésű pdf fájl. Ennek kell Beadványozó azonosítására vonatkozó minden adatot (név, székhely és cégjegyzékszám) tartalmaznia. Az NVB hasonló álláspontot foglalt el a 78/2022. számú határozatában is, amikor a magánszemély kifogástevő esetében nem fogadta el az e-mailben feltüntetett lakcímadatot, mivel azt nem a kifogását tartalmazó dokumentumban tüntette fel és az e-mailt nem tekintette a kifogás részének. Mindezek alapján a kifogás benyújtása nem felel meg a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontjának sem.

[22] A kifogás érdemi elbírálásának feltétele az is, hogy az a Ve. 209. § (1)-(2) bekezdésében előírt határidőn belül kerüljön benyújtásra. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján a törvény szerinti határidők jogvesztők. Ahhoz, hogy ellenőrizhető legyen a kifogás tekintetében a benyújtási határidő megtartottsága, szükséges, hogy az tartalmazza a jogsértés időpontját, folyamatos jogsértés esetén pedig annak igazolását, hogy a kifogás benyújtását megelőző harmadik napon a jogsértés, a sérelmezett állapot még fennállt.

[23] A kifogás arra vonatkozóan semmilyen információt nem tartalmaz, hogy a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Párbeszéd Magyarországért Párt és az LMP – Magyarország Zöld Pártja a kifogás tárgyává tett politikai reklámjukat mikor adták át Beadványozónak, noha a Ve. 147/A. § (6) bekezdése szerint a médiaszolgáltató abban az esetben köteles a politikai reklámot közzétenni, ha a jogosult azt a közzétételt megelőző harmadik napon átadja részére.

[24] A Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidő megtartottsága megállapíthatóságát az is nehezíti, hogy a kifogásnak nevezett dokumentum 2022. március 7-ei keltezésű, azonban az a Nemzeti Választási Bizottság e-mail címére csak napokkal később, 2022. március 11-én 18.23-kor került megküldésre. A Ve. 10. § (4) bekezdése alapján a 16.00 órát követően teljesített eljárási cselekmény - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni. Ennek megfelelően a kifogás, miután az a keltezéstől számított negyedik nap 16.00 óra után került benyújtásra, a Ve. szabályai alapján a keltezéstől számított ötödik napon, azaz 2022. március 12-én teljesített cselekménynek minősül. Mivel a kifogásból nem állapítható meg a jogsértés időpontja, ennél fogva az sem, hogy az a Ve. 209. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül került benyújtásra, az nem felel meg a Ve. 209. §-ában előírt szabálynak sem.

[25] A Ve. 215. § a)-c) pontjai szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[26] A Bizottság megállapítja, hogy a kifogást Beadványozó nevében nem az arra jogosult nyújtotta be, elkésett és nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontjában előírt cégjegyzékszámot sem, amely miatt a Ve. 215. § a). b) és c) pontjai alapján érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[27] A határozat az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a Ve. 208. §-án, 209. §-án, 212. § (2) bekezdésén, 215. § a), b) és c) pontjain, az Ányt. 1. §-án, a Ctv. 24. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 79. § (2) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 14.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke