17/2015. NVB határozat - a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet képviseletében eljáró dr. H. J. P. által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
17/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross u. 61.) jelölő szervezet képviseletében eljáró dr. H. J. P. (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 39/2015. (II. 06.) számú határozatát az alábbiak szerint változtatja meg:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Kész Zoltán független jelölt a kifogás bizonyítékaként megjelölt felvételen elhangzott „A FIDESZ-nek van tizenegy jelöltje tizenegy különböző mezben. Kamujelöltekkel és az ellenzéki szavazók megosztására készülő kalando(ro)kkal állt fel a FIDESZ-es csapat.” kijelentése valótlan ténymegállapítást tartalmaz, ezért megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelveket.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
Indokolás
I. 
 
A Magyar Munkáspárt meghatalmazott képviselője 2015. február 3-án 8 óra 25 perckor kifogást nyújtott be az OEVB-hez. A kifogástevő kérelmében előadta, hogy álláspontja szerint az OEVB 4/2015. (01. 10.) számú határozatával független jelöltként nyilvántartásba vett Kész Zoltán megsértette a Ve. 2. § a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelveket azzal, hogy 2015. február 1-jén, 16 óra 25 perckor Budapesten, a Kossuth téren tartott politikai demonstráción magát egyedüli baloldali jelöltnek minősítette, míg a további tizenegy jelölttársát, ezzel a Magyar Munkáspárt jelöltjét és a jelölő szervezetet is hamis színben tüntette fel. A kifogástevő az alábbiak szerint idézte Kész Zoltánnak a politikai rendezvényen elhangzott kijelentéseit: „..Veszprémből jöttem, egy büszke felvilágosult városból. Abból a városból, ahol 12 jelölt indul a választáson. A Fidesznek van 11 jelöltje, 11 különböző mezben. Kamu jelöltekkel, és az ellenzéki szavazók megosztásával, és készülő kalandorokkal állt fel a Fideszes csapat…” „február 22-én le fogom győzni a Fidesz jelöltjeit Veszprémben”
Bizonyítékként az alábbi linket jelölt meg:
http://mandiner.hu/cikk/20150201_tavasz_jon_orban_megy_elo_kozvetites_a_tuntetesrol. A weboldalon a hivatkozott rendezvényről készített felvétel tekinthető meg. A kifogástevő szerint Kész Zoltán azon kijelentése, mely szerint a Magyar Munkáspárt jelöltje „Fideszes kalandor” alkalmas a választópolgárok megtévesztésére és félrevezetésére. A kifogástevő rögzítette, hogy álláspontja szerint Kész Zoltán kijelentéseivel azt a látszatott keltette, mintha a Magyar Munkáspárt jelöltjének indulása a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2015. február 22-re kitűzött időközi választáson etikátlan és jogszerűtlen lenne. A kifogástevő kérte, hogy az OEVB állapítsa meg, hogy Kész Zoltán megsértette a Ve. fent hivatkozott alapelveit és tiltsa el a további jogsértéstől.
 
A kifogást az OEVB 39/2015. (II. 06.) számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az OEVB megállapította, hogy a kifogás alaki hibás, mert az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bizonyítékot, a kifogástevő nem bocsátotta az OEVB rendelkezésére a jogsértés bizonyítékait. Az OEVB határozatában rögzítette, hogy a beadványban megjelölt linken a kifogásban hivatkozott videó nem tekinthető meg.
 
II.
 
Beadványozó 2015. február 9-én fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján, az OEVB határozata ellen, melyben a kifogásban foglaltakat teljes mértékben fenntartotta. A beadványozó rögzítette, hogy az OEVB nem vette figyelembe eljárása során a kifogásban meghivatkozott linket és a támadott határozatában pontatlanul idézte azt. A beadványozó szerint az OEVB nem járt el körültekintően az általa megjelölt bizonyíték ellenőrzése során.
Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság semmisítse meg az OEVB határozatát, Kész Zoltán jelölttel szemben állapítsa meg a jogsértést és tiltsa el a további jogsértéstől.
Beadványához egy darab DVD-t mellékelt, melyen a 2015. február 1-jei rendezvény felvétele található, a felvétel forrásaként a kifogásban megjelölt linket nevezte meg és egy további linket jelölt meg, melyen szintén a hivatkozott rendezvény felvétele látható.
 
III.
 
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.
A Nemzeti Választási Bizottság fent hivatkozott jogkörében eljárva elsőként azt vizsgálta meg, hogy helytálló-e az OEVB határozatának azon megállapítása, mely szerint a kifogás alaki hibás, mert nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bizonyítékot, ezért a 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálatát követően az alábbiakat állapítja meg.
A kifogás tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, a kifogást benyújtó szervezet adatait, vagyis székhelyét és nyilvántartásba-vételi számát. A kifogástevő bizonyítékként egy internetes hírportál linkjét jelölte meg, idézte a link alatt rögzített felvétel jogsértőnek vélt részét, pontosan megnevezte, hogy Kész Zoltán a videón mikor szólal fel és, hogy a videón honnan kezdődik a jogsértőnek vélt, idézett rész.
 
A Ve-ben a bizonyítékok köre nincs taxatíve meghatározva, a 43. § (2) bekezdése példálózó jelleggel tartalmazza, hogy a választási eljárás során a bizonyíték minden olyan nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték, mely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálva a kifogástevő által bizonyítékként megjelölt linket és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, így a hírportál megnevezését, a sérelmezett szövegrész idézését és a felszólalásra vonatkozó időpont megjelöléseket, rögzíti, hogy a hivatkozott linken a 2015. február 1-jei rendezvényről készített videó megtekinthető, azon 15 perc 30 másodpercnél szólal fel Kész Zoltán, a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2015. február 22-re kitűzött időközi választáson nyilvántartásba vett független jelölt, a jogsértés alapjául szolgáló kijelentések 21 perc 39 másodperctől hallhatók.
 
Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a kifogástevő által a jogszabálysértés bizonyítékaként megjelölt link, mely a 2015. február 1-jei rendezvényről készített videóra mutat, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok alkalmasak a kifogásban rögzített jogsértés alátámasztására, ezáltal a tényállás tisztázására, ezért az a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, a jogszabálysértés bizonyítékaként elfogadható.
 
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint tehát a kifogás tartalmazott minden a Ve. 212. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemet és az határidőben került benyújtásra, vagyis érdemben vizsgálható. Ebből kifolyólag az OEVB a rendelkezésre álló bizonyítékot nem megfelelően értékelte, tévedett, amikor alaki hibásként minősítette a beadványt és azt ebből következően érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
 
IV.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás érdemi vizsgálata kapcsán az alábbi megállapításokat teszi.
 
A Bizottság a kifogásban megjelölt link alatt található videó megtekintése után rögzíti, hogy azon 21 perc 39 másodperctől Kész Zoltán független jelölt beszéde az alábbiak szerint hangzik:
„Veszprémből jöttem, egy felvilágosult, büszke városból. Abból a városból, ahol tizenkettő jelölt indul a választáson. A FIDESZ-nek van tizenegy jelöltje tizenegy különböző mezben. Kamujelöltekkel és az ellenzéki szavazók megosztására készülő kalando(ro)kkal állt fel a FIDESZ-es csapat. De engem ért a megtiszteltetés, hogy egyedüli esélyesként, ellenzékiként képviselhetem azokat, akiknek elegük van Orbán Viktor rendszeréből. A FIDESZ vesztésre áll. Én pedig támogatásotokkal február 22-én le fogom győzni a FIDESZ jelöltjét Veszprémben.”
 
A Nemzeti Választási Bizottságnak ezt követően azt kellett vizsgálnia, hogy a jelölt kijelentése, mely szerint „A FIDESZ-nek van tizenegy jelöltje tizenegy különböző mezben. Kamujelöltekkel és az ellenzéki szavazók megosztására készülő kalando(ro)kkal állt fel a FIDESZ-es csapat.” kijelentés alkalmas-e a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt eljárási alapelvek megsértésére.
 
A Kúria és a Nemzeti Választási Bizottság következetesen alkalmazott joggyakorlata szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a választás tisztaságának megóvása alapelvek sérelme akkor állapítható meg, ha a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat, így a kampányhoz való jogukat oly módon gyakorolják, hogy valótlan tények állításával vagy egyes tények elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni és ezáltal ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni [Kvk.III.37.183/2006./2.; 866/2014. NVB határozat – Kvk.III.37.380./2014./3.; 942/2014.NVB határozat- Kvk.III.37.451./2014./2.]. A választási eljárásban részt vevők ugyanis kötelesek a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét érvényre juttatni. A választásban érintettek akkor gyakorolják a Ve. alapelveinek megfelelően a jogaikat, ha a választópolgárokat az őket érintő minden társadalmi kérdésben a valóságnak megfelelően tájékoztatják.
 
Bár a választási kampány része és velejárója az, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek egymás tevékenységét illetően kritikát fogalmaznak meg, illetve minősítik azokat, lényeges azonban elkülöníteni azt, hogy a választási kampányban az egymás irányában megjelenő kritikai megnyilvánulások véleményt közölnek vagy tényt állítanak. Míg a vélemény önmagában nem vezethet a választási jogszabályok megsértéséhez, a valótlan tartalmú tényállítások azonban alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére.  
 
Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a 2015. február 22-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson az OEVB tizenkét jelöltet vett jogerősen nyilvántartásba. Öt független és hét jelölő szervezet által állított jelöltet. A választókerületében A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, a Lehet Más a Politika, az AQUILA Párt, a Magyar Munkáspárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az Összefogás Párt, valamint a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt állított jelöltet, ez utóbbiak közös jelöltet.
 
A nyilvántartásba vett jelöltekről a választások hivatalos oldala tartalmaz tájékoztatást, valamint Veszprém város, Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerülete székhelytelepülésének honlapján közzétételre kerültek a jelöltek nyilvántartásba vételéről rendelkező OEVB határozatok.
 
Kész Zoltán hivatkozott kijelentésében saját magán kívül, az összes, az időközi országgyűlési képviselő-választáson jogerősen nyilvántartásba vett jelöltet a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként nevezett meg, majd mind választójogi, mind politikai értelemben azonosította a jelölteket e jelölő szervezettel.
 
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint Kész Zoltán független jelöltnek a fent idézett kijelentése a véleménynyilvánítás körébe tartozó megnyilvánuláson túl (így például: „kamujelölt”) olyan ténymegállapítást tartalmaz, mely tényszerűen és többszörösen eltér a valóságtól. Egy, a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében induló jelölttől elvárható, hogy a helyi viszonyok és különböző fórumokon megjelent tájékoztatások alapján tisztában legyen azzal, hogy abban a választókerületben, ahol jelöltként indul, a mellette induló további tizenegy jelölt nem mindegyike, illetve azok közül csak egy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje. Ezzel ellentétes ténymegállapítás, mely ráadásul nagy nyilvánosság előtt hangzott el, egy olyan rendezvényen, melyről készült felvétel internetes hírportálon is közzétételre került, a választópolgárok valóságtól eltérő tájékoztatásának minősül, ezáltal a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás és a választási eljárás tisztaságának alapelvi követelményébe ütközik.
 
Szintén a valóságtól eltérő megállapítás az, hogy Kész Zoltán független jelölt az egyéni választókerületben induló további négy független jelöltet és a hét jelölő szervezet jelöltjét „FIDESZ-es csapat”-nak nevezte. Jelen időközi képviselő-választáson több olyan jelölő szervezet is indít jelöltet, így például a Lehet Más a Politika vagy a beadványozó Magyar Munkáspárt mely hagyományosan a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetségtől eltérő politikai irányzatot képvisel, éppen ezért e jelölő szervezetek jelöltjei és ez által e pártok „FIDESZ-es csapatként” való minősítése szintén valótlan közlés.
 
Mindezek alapján a Bizottság a kifogást alaposnak találta és megállapította, hogy Kész Zoltán megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt eljárási alapelveket azzal, hogy a kifogás bizonyítékaként csatolt felvételen azt a valótlan kijelentést tette, hogy a Veszprém megye 01. számú egyéni választókerületében kitűzött időközi képviselő-választáson induló tizenegy jelölt a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltje, illetve, hogy e jelölteket és a jelöltet állító jelölő szervezeteket politikai értelemben is e párttal azonosította.
 
A Ve. 231. § (5) bekezdés szerint a választási bizottság a (4) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása eredményeképp a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fent leírt indokok alapján az OEVB 39/2014. (II. 06.) számú határozatát megváltoztatta, a kifogást érdemben elbírálta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
  
V.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, 43. § (2) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdés, a 231. § (4)-(5) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. február 12.
 
 
 
Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke