17/2013. OVB határozat - A. T. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
17/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. április 23-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva A. T. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2013. április 12-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Kérem a Tisztelt Országgyűlést, hogy újabb jogszabály alkotásával szabályozza a deviza alapú hiteleket és lízingeket, amelyek törlesztése forintban történik, – ugyanis a Magyarországon lévő deviza alapú hitelezés, a jellemzőit tekintve, pontosan olyan rablóhitelezés (angolul: Predatory Lending), amely az USA-ból indulva, 2008-ban már gazdasági világválságot okozott.”
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést. A népi kezdeményezés tárgyát képező kérdés egyrészt megtévesztő, mert úgy tünteti fel deviza alapú hiteleket és lízingeket, mintha azok jelenleg nem lennének szabályozva, másrészt a kérdés nem egyértelmű, mert nem állapítható meg, hogy beadványozó milyen terjedelmű és irányú szabályozást kíván a jogalkotótól.
 
Előzőeken túl ahhoz, hogy a választópolgár a népi kezdeményezésre feltett kérdést egyértelműen tudja támogatni aláírásával az szükséges, hogy a kérdés kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen. Az Országos Választási Bizottság megítélése szerint a „hiteleket és lízingeket” fordulat együttállása miatt a választópolgárok nem dönthetnek akként, hogy közülük csak az egyiket támogassák aláírásukkal. Mivel a választópolgár csak abban az esetben tudja aláírásával támogatni a kérdést, ha mind a hitel, mind a lízing kérdés-részt támogatja, így eltérő válasz esetén nem tudja választói akaratát megfelelő módon kinyilvánítani.
 
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 18. §-ának b) pontja értelmében az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítésének megtagadásáról döntött.
 
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) pontján, a Ve. 3. § d) pontján és 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
 
  
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke