166/2022. NVB határozat - az Üveges Gábor országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

166/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Üveges Gábor (a továbbiakban: Kifogástevő) országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad, és megállapítja, hogy a „Védjük meg a gyermekeket!”, „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú plakátok kihelyezése alkalmas a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésének megsértésére.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Kifogástevő 2022. március 9. napján 16 óra 53 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 144. § (7) bekezdésének megsértése okán.

[2] Az OEVB elnöke a kifogást 2022. március 10-én 12 óra 00 perckor elbírálás végett áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz, arra való hivatkozással, hogy a kifogásban sérelmezett plakát országos terjesztésű.

[3] Kifogástevő előadta, hogy 2022. február 26. napján ő és „csapata” kihelyezték – többek között – Edelényben Kifogástevő képviselőjelölti plakátjait, amelyet követően, 2022. március 7. napján Kifogástevő észlelte, hogy a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás plakátjai is kihelyezésre kerültek. Előadta, hogy Edelényben a Borsodi úton, a Coop Szuper áruház Borsodi út felöli parkolójában álló oszlopon, illetve az út másik oldalán, az említett oszloppal közel szemben álló oszlopon úgy kerültek kihelyezésre az országos népszavazással kapcsolatos plakátok, hogy azok kitakarják Kifogástevő képviselőjelölti plakátjait, illetve amelyek erős szél vagy vihar esetén kárt is okozhatnak Kifogástevő plakátjában.

[4] Kifogástevő idézte a Ve. 144. § (7) bekezdését, amelynek értelmében plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. Álláspontja szerint a Kormány ekként kihelyezett plakátjai által megsértésre került a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvása, és c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelv. Kifogásához mellékelt három fényképet, amelyen a sérelmezett plakát, a további két képen pedig a sérelmezett plakát elhelyezéséről készített képernyőfotó látható.

[5] Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a b) pontja alapján pedig tiltsa el a jogszabálysértőt a további jogszabálysértéstől, illetve kötelezze a plakátok eltávolítására.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás részben alapos.

[7] A Ve. 43. § (1)-(2) és (4) bekezdéseinek rendelkezései alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az eljárásban a választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A Ve. 43. (5) bekezdése mindezek alapján rögzíti, hogy a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

[8] A Ve. 144. §-ának (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A (7) bekezdés szerinti korlátozás szerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

[9] A Ve. 144. § (7) bekezdése azt az általános magatartási szabályt fogalmazza meg, hogy választási kampányidőszakban mindenki, a választási eljárásban részt nem vevők is, kötelesek tartózkodni olyan magatartástól, amellyel akadályozzák kampányban részt vevőknek azt a jogát, hogy programjaikat, politikai nézeteiket megismertessék a választópolgárokkal, azokat széles körben terjesszék, népszerűsítsék. Mindezt az is alátámasztja, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, melyet az Alaptörvény IX. cikke rögzít, kiterjed a választási kampány során folytatott kampánytevékenységre, amelynek egyik eszköze a plakátok készítése, elhelyezése [Alkotmánybíróság 1/2013.(I.7.) AB határozat].

[10] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Kifogástevő kifogása és az abban foglalt állítás alátámasztására csatolt „Edelény_népszav.plakat (1).jpg” elnevezésű képmelléklet mint bizonyíték azt támasztja alá, hogy Edelényben, a Borsodi úton a Coop Szuper áruház parkolója mellett lévő villanyoszlopon elhelyezett „Védjük meg a gyermekeket!”, „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú, lengőkaros kampánytábla elhelyezési módja azáltal, hogy részben fedi Kifogástevő képviselőjelölti plakátját, alkalmas a Ve. 144. § (7) bekezdésének megsértésére. E körben a Bizottság rámutat arra, hogy bár a lengőkaros kampánytábla fizikailag nem alkalmas a felülragasztás megvalósítására, azonban más plakát fedésére – ahogyan Kifogástevő által mellékelt bizonyíték alapján is megállapítható – egyértelműen alkalmas. A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 144. § (7) bekezdésében található „ne fedje” fordulat alkalmazása során nincs relevanciája annak, hogy a plakát kihelyezésére szolgáló lengőkarra rögzített plakát Kifogástevő plakátját nem teljes terjedelmében fedi, ugyanis a részbeni takarás a plakáton található releváns szöveges információ (a jelölt nevének) láthatóságát érinti. A Bizottság szükségesnek tartja megjegyezni azt is, hogy – figyelemmel arra, hogy a lengőkaron lévő plakát szélmozgásnak kitett, pozíciója nem teljes mértékben állandó, ezért – az időjárási viszonyoktól függően különböző mértékben takarhatja ki a fixen rögzített plakátot.

[11] Kifogástevő jogorvoslati kérelmében a Borsodi úton, a Coop Szuper áruház parkolója mellett lévő villanyoszlopon elhelyezett, illetve az út másik oldalán, az előbbivel lényegében szemben elhelyezkedő villanyoszlopon elhelyezett lengőkaros kampánytábla okán nyújtotta be kifogását. A kifogásnak az az állítása, amely szerint a Borsodi úton, a Coop Szuper áruházzal szemben elhelyezkedő villanyoszlopra is ugyanilyen módon került kihelyezésre plakát, bizonyíték szolgáltatása hiányában nem nyert bizonyítást, így ebben a tekintetben a kifogás elutasításának van helye.

[12] Kifogástevő hivatkozik a Ve. 144. § (7) bekezdés megsértésére, és ennek okán a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjainak megsértésére. Ezzel kapcsolatban a Bizottság rögzíti, hogy a választási eljárási alapelvek iránymutató és hézagpótló jellegűek, megsértésükre a Ve. 208. §-a alapján önálló kifogás alapozható. A kialakult joggyakorlat (Kvk.IV.37.468/2009/2.számú végzés, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat, Kvk.III.37.799/2020/3. számú határozat) alapján azonban a választási eljárási alapelv sérelmére, mint jogszabálysértésre akkor alapozható kifogás, illetve határozat, ha nincs olyan tételes jogszabályi rendelkezés, amelyet a jogellenesnek minősített magatartás sért. Jelen ügyben a sérelmezett magatartás, azaz a plakátok elhelyezése a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezéssel ellentétes, ezért e szabály megsértését a Bizottság megállapította. Mivel a Ve. tételes szabályának megsértése magában foglalja az alapelv sérelmét is, így annak külön megállapítása – egyéb lényeges körülmény hiányában – nem indokolt.

[13] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad, és megállapítja, hogy az Edelényben, a Borsodi úton lévő Coop Szuper áruház parkolója mellett lévő villanyoszlopon elhelyezett „Védjük meg a gyermekeket!”, „Április 3-án szavazzunk nemmel!” feliratú, lengőkaros kampánytábla elhelyezési módja alkalmas a Ve. 144. § (7) bekezdésének megsértésére, míg a kifogást egyebekben elutasítja.

[14] Tekintettel arra, hogy az ügyben rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a lengőkaros plakát kihelyezőjének a személye nem állapítható meg, a Bizottságnak a jogsértés megállapításán túl további jogkövetkezmény alkalmazására nincs lehetősége, ugyanis az elkövető személyének ismerete nélkül a jogszabálysértéstől való eltiltás, illetve a Kifogástevő által kért, plakát eltávolításra való kötelezés nem értelmezhető, illetve nem alkalmazható.

[15] A Bizottság indokoltnak tartja, hogy kitérjen az OEVB elnökének azon döntésére, amely tárgyi ügyben az Nemzeti Választási Bizottság számára eljárási kötelezettséget keletkeztetett, noha a kifogásból egyértelműen megállapítható, hogy annak elbírálására az OEVB rendelkezik hatáskörrel. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 79. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan jogsértés miatti kifogásról, amely csak az egyéni választókerület területén fejti ki hatását. Mivel Kifogástevő konkrétan megjelölte, hogy a kifogásában sérelmezett, a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazással összefüggésben kihelyezett plakát Edelény városában, a Borsodi úton került kihelyezésre, így az OEVB elnökének azon megállapítása, hogy a sérelmezett plakát országos terjesztésű, és ennek okán a kifogás elbírálása a Nemzeti Választási Bizottság hatásköre, – a jogsértés helyének pontos megjelölése miatt – a nem foghat helyt.

[16] A Bizottság indokoltnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy az Nsztv. 79. § (2) bekezdése az OEVB számára nem lehetőséget, hanem eljárási kötelezettséget teremt azokban a kifogásokban való eljárás, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.

[17] Mindezek alapján megállapítható, hogy az OEVB elnöke a kifogás tekintetében nem értékelte megfelelően az OEVB hatáskörére vonatkozó szabályokat és az áttétel folytán Kifogástevőt megfosztotta egy jogorvoslati lehetőségtől.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[18] A határozat a Ve. 43. §-án, a 144. § (3)-(7) bekezdésein 208. §-án, a 212. §-án, az Nsztv. 79. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 11.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke