163/2022. NVB határozat - a dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz egyéni választókerületi jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

163/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz (a továbbiakban: Beadványozó) egyéni választókerületi jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 27/2022. (III. 7.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária képviselőjelölt (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 7-én kifogást terjesztett elő Bács-Kiskun Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vett Beadványozó tevékenységével szemben.

[2] Kifogástevő előadta, hogy Beadványozó a valós tények elferdítésével megtéveszti vagy megkísérli megtéveszteni a választópolgárokat, amikor nyilvántartásba vett jelölő szervezetét, a Megoldás Mozgalmat a kampányeszközként használt dr. Kudron Nándor elnevezésű Facebook oldalon, saját személyes oldalán, valamint más, nagy számú taggal rendelkező Facebook csoportokban elhelyezett bejegyzéseiben, és az oldal impresszumában nem tünteti fel, és olyan utalásokat tesz, amely alapján a választók Beadványozót valótlanul független jelöltnek gondolhatják.

[3] Beadványozó a független jelölti státuszt Kifogástevő álláspontja szerint rendszeresen előnyként pozícionálja a jelölő szervezeti jelölti státusszal szemben.

[4] Kifogástevő előadta, hogy Beadványozó saját és politikai jelölti oldalán, valamint a kifogásban hivatkozott közösségi oldali csoportokban megosztott bejegyzésekben “független jelölt”-nek nevezi magát.

[5] Kifogástevő hivatkozik arra, hogy Beadványozó jogsértő magatartását annak ellenére folytatja, hogy az OEVB 22/2022. (III. 1.) számú határozatában ugyanezen tevékenysége miatt elmarasztalta és a további jogsértéstől pedig eltiltotta.

[6] Álláspontja szerint Beadványozó a kifogásolt magatartásával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a választás tisztaságának megóvása, a c) pont szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint az e) pont szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit. Mindezek alapján kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a hivatkozott jogszabályhelyek megsértését, Beadványozót tiltsa el a további jogsértéstől és az ismétlődő jogsértés miatt szabjon ki bírásgot.

[7] Az OEVB a kifogást a 27/2022. (III. 7.) számú határozatával elutasította. Határozata indokolásában rögzítette, hogy Kifogástevő 2022. február 27-én benyújtott, lényegét illetően a jelen kifogásban foglaltakkal azonos tartalmú kifogását az OEVB a 2022. március 1. napján kelt 21/2022. [helyesen: 22/2022. (III. 1)] számú határozatával elbírálta, a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy Beadványozónak, a Megoldás Mozgalom nyilvántartásba vett képviselőjelöltjének az önmagát független jelöltként való feltüntetésével megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakat és őt a további jogsértéstől eltiltotta.

[8] Beadványozó az OEVB 22/2022. (III. 1.) számú határozatával szemben 2022. március 5-én fellebbezéssel élt, ám a jelen kifogás benyújtásának időpontjáig a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést még nem bírálta el, ezért az OEVB határozata ekkor még nem volt jogerős. Ezért az OEVB ezt a kifogást a Ve. 217.§ (2) bekezdése szerint érdemi határozattal elbírált újabb kifogásnak tekintette.

[9] Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a Ve. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a határozat fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható lenne. Mivel az OEVB 22/2022. (III. 1.) számú határozata még nem volt jogerős a kifogás benyújtásakor, ezért nem volt megállapítható, hogy Beadványozó továbbra is olyan jogsértő magatartást tanúsít, ami miatt szankcionálható lenne.

[10] Az OEVB álláspontja szerint amennyiben azt követően, hogy az OEVB 22/2022. (III. 1.) számú határozata jogerőssé válik és az abban megállapított jogsértés továbbra is fennáll, úgy újabb kifogás előterjesztésének lehet helye. Mindezek miatt az OEVB a kifogást – mint érdemi határozattal már elbíráltat – a Ve. 220.§ alapján elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[11] Beadványozó 2022. március 8-án 4:51-kor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 27/2022.(III. 7.) számú határozatával szemben. Ebben rögzítette, hogy álláspontja szerint „legalább a DKs delegáltnak meg kellett volna szavaznia, és nem lehetett volna egységesen elutasítani. Ezzel megsértették a Ve.tv.-t”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[12] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[13] A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcíme (székhelye) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címe,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[14] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[15] A Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata során rögzíti, hogy Beadványozó a fellebbezésben nem jelölte meg a jogorvoslati kérelmének jogalapját, mindössze arra hivatkozott, hogy az egyhangú döntés sérti a Ve.-t.

[16] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[17] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza, hogy a Ve. mely konkrét szabálya megsértését látta megvalósulni és nem tartalmazza azt sem értelmezhető módon, hogy a konkrét, megsérteni vélt jogszabályhelyhez kapcsolódóan milyen oknál fogva eredményez jogsértést az egyhangú döntéshozatal.

[18] Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezésében nem jelölte meg annak Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, ezért a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19] A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 11.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke