163/2014. NVB határozat - Tiner György, az Együtt 2014 Párt képviselője által előterjesztett, az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista alapján választási bizottsági tag megbízására vonatkozó beadványa tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
163/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Tiner György, az Együtt 2014 Párt (1126 Budapest, Böszörményi út 13-15.) képviselője által előterjesztett, az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista alapján választási bizottsági tag megbízására vonatkozó beadványa tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt 2014 Párt képviselője által előterjesztett, a jelölő szervezet által a Nemzeti Választási Bizottságba történő tag megbízására vonatkozó kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Tiner György, az Együtt 2014 Párt törvényes képviselője, 2014. március 7-én kelt, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett levelében bejelentette, hogy a szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Nemzeti Választási Bizottságba Détári-Szabó Ádámot kívánja megbízni. Bejelentése tartalmazta a megbízni kívánt tag nevét, személyazonosító jelét és magyarországi lakcímét is.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 20. § (1) bekezdés és a 27. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. Az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően pedig a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A Ve. 30. §-ának rendelkezései szerint a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél kell bejelenteni, legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A Ve. 32. §-a szerint, ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Együtt 2014 Párt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistáját 2014. március 4-én jelentette be. A jelölő szervezetnek a Nemzeti Választási Bizottságba történő tag megbízására vonatkozó kérelme még pártlistája nyilvántartásba vételéről szóló döntés előtt került benyújtásra. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán országos listát állító jelölő szervezeteknek a Ve. 27. § (2) bekezdésében foglalt, a Nemzeti Választási Bizottságba történő tag delegálására vonatkozó jogosultságuk a jelölő szervezet által bejelentett országos lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően nyílik meg. Tekintettel arra, hogy az Együtt 2014 Párt-nak a választási bizottsági tag delegálására vonatkozó kérelme, nemcsak a bejelentett pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését, de még a nyilvántartásba vételről szóló bizottsági döntést is megelőzte, mindezek alapján az a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért a Bizottság elnöke a megbízásra vonatkozó kérelmet a Ve. 32. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetnek a választási bizottságba tag megbízására vonatkozó kérelme, a fent leírt okok alapján nem felel meg a törvényes feltételeknek, ezért azt a Ve. 32. § (2) bekezdése alapján visszautasítja.
III.
A határozat a Ve. 20. §-án, a 27. §-án, 30. §-án, a 32. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke