162/2022. NVB határozat - a dr. Szabó Szabolcs képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

162/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Szabó Szabolcs (a továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy Hajas Levente, a „Szabó Szabolcs és a baloldal mindent elvenne! Ne hagyjuk!” feliratú plakát kiadásáért felelős személy megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (2) bekezdését azzal, hogy a 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 2. cím alatt kihelyezett plakáton nem szerepel a plakátot kiadó neve és székhelye.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 7-én 9:31-kor kifogást nyújtott be Budapest 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). Kifogásában előadta, hogy a 17. számú országgyűlési egyéni választókerületben (a továbbiakban: OEVK) a liftreklam.com felületein olyan hirdetések jelentek meg, amelyek álláspontja szerint nem felelnek meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) előírásainak.

[2] A 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 2 szám alatt található plakátról készült felvételt csatolta kifogásához és egyben jelezte, hogy ugyanez a plakát Csepelen 125 liftben található meg.

[3] Beadványozó kifogásában idézte a Ve. 144. § (1) és (2) bekezdéseit, majd rögzítette, hogy ezen előírásoknak a sérelmezett plakátok nem felelnek meg, mivel a kiadásért felelős személy neve szerepel a plakáton, a felelős kiadó és annak székhelye azonban nem.

[4] Mindezek alapján kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és tiltsa el a jogszabálysértőt a további jogszabálysértéstől. Kifogásához a plakátokról készített két jpg fájlformátumú képet csatolt, amelyből az egyik a fájladatok szerint 2022. március 5-én 7:14-kor, a másik 2022. március 6-án 20:33-kor készült.

[5] Az OEVB elnöke – ráruházott hatáskörében eljárva – a kifogást 2022. március 8-án áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Az áttételről szóló levélben az OEVB elnöke teljes egészében ismertette a kifogást, idézte a Ve. 208. §, 209. § és 212. § (1)-(2) bekezdéseit, majd rögzítette, hogy az „OEVB az iratokat áttanulmányozta, majd megállapította, hogy a kifogás az annak benyújtására jogosulttól származik, határidőn belül érkezett, és a törvényben foglalt formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Fentiek figyelembevételével a Bizottság a kifogást érdemi vizsgálatra alkalmasnak tartotta”.

[6] Az OEVB elnöke az OEVB-nek a kifogáshoz csatolt bizonyítékok értékelésére vonatkozó megállapításait is ismertette. Az OEVB álláspontja szerint egyrészt a sérelmezett plakátok kihelyezésének pontos helyszíne a fotók alapján nem bizonyítható, másrészt a kifogásban említett 125 helyszín nemcsak Budapest XXI. kerületére vonatkozik, hanem magában foglalja a XX. kerület helyszíneit is, amely miatt nem csak a Budapest 17. OEVK lehet a jogsértés helyszíne.

[7] Az előbb említett ok, valamint amiatt, hogy a plakátok „kihelyezésének körülményei folytán üzletszerű cselekmény megvalósulása is felmerül” az OEVB elnökének álláspontja szerint az OEVB helyett a Nemzeti Választási Bizottság eljárása indokolt és a kifogás áttételéről döntött.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[8] A kampányidőszakban, a kampányidőszakot megelőző időszak szabályaihoz képest kiszélesednek a véleménynyilvánítási lehetőségek. Ennek okát egyebek között az Alkotmánybíróság 5/2015. (II. 25.) AB határozata és 7/2014. (III. 7.) AB határozata fogalmazta meg: „[a] választási kampány a közügyek szabad vitatásának egyik, a választójog szabályai körébe vont megnyilvánulása. E nélkül a választópolgárok nem, vagy csak komoly nehézségek árán tudnák eldönteni, hogy kire szavazzanak. A választási kampány során tehát nemcsak egyszerűen a közügyeket vitatják meg az emberek, hanem tájékozódnak annak érdekében, hogy a szavazás napján megfontolt döntést tudjanak hozni.”

[9] A Ve. 144. § (1) bekezdése nemcsak a klasszikus papír alapú ragasztásokat tekinti plakátnak, hanem rögzíti, hogy a választási kampány tekintetében plakátnak minősül a falragasz, bármilyen felirat, a szórólap, a vetített kép, az embléma, függetlenül attól, hogy milyen formában, milyen méretben, milyen hordozóanyagon jelenik meg. Kampányidőszakban, amely jelen választási eljárásban 2022. február 12-től április 3-án 19.00 óráig tart, a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek választási plakátot [Ve. 144. § (2) bekezdés].

[10] A Ve. 144. § (2) bekezdésének 2018. szeptember 1-jétől hatályos előírása szerint a választási plakátokon formális „impresszum” feltüntetése szükséges. A plakátnak kötelező adattartalma a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve.

[11] A Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálta a kifogás tárgyává tett plakátot és megállapította, hogy az a Ve. 140. § a) pontja szerinti kampányeszköznek minősül, szöveges és vizuális tartalmában is a választópolgári akarat befolyásolását célozza, nevezetesen a Budapest 17. OEVK-ban jelöltként nyilvántartásba vett dr. Szabó Szabolccsal és az őt támogató politikai oldallal szembeni álláspontot fejez ki.

[12] A kifogáshoz csatolt bizonyítékokból megállapítható, hogy a kifogás tárgyává tett plakáton a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondatában előírt három kötelező adatból csak egy, a kiadásért felelős személy neve szerepel, a kiadó székhelye és a kiadó neve nem. Amennyiben a kiadó nem jogi személy és egybeesik a kiadásért felelős személlyel, akkor ennek egyértelmű feltüntetése szükséges, azonban ilyenkor is szükséges a plakáton székhely, természetes személy esetében a lakcímre vonatkozó adat feltüntetése.

[13] A plakát elhelyezésével kapcsolatban a kifogás úgy fogalmaz, hogy bizonyítékként a 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 2. szám alatt található plakátról készített felvételt csatolja, de ugyanez a plakát Csepelen 125 liftben megtalálható. Ez utóbbi alátámasztására Beadványozó a https://liftreklam.com/korzeteink linket jelöli meg. A Bizottság megvizsgálta a hivatkozott internetes elérhetőséget, amely a XX-XXI. kerületre együttesen tartalmazza azt, hogy a liftreklam.com oldalt működtető Offdoor Média Kft. által kihelyezett plakátok 125 liftben kerülnek elhelyezésre. Vagyis a kifogás állítását, amely szerint Csepelen került elhelyezésre mind a 125 plakát, nem támasztja alá a bizonyítékként hivatkozott link adattartalma, és ezen ellentmondás feloldására Beadványozó további bizonyítékot nem csatolt.

[14] A Kúria ítélkezési joggyakorlata szerint (Kvk.I.37.470/2018/2., Kvk.I.37.525/2018/3., Kvk.VI.39.231/2022/2.) a bizonyítási eszköznek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kérelmező által előadott körülményeket bizonyítsa.

[15] A Ve. 218. § (1) bekezdése alapján a Bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogás alátámasztásául szolgáló bizonyítékot a kifogástevőnek kell szolgáltatnia.

[16] A fent leírtak alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogása és az abban foglalt állítás alátámasztására csatolt bizonyíték azt támasztja alá, hogy a 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 2. szám alatt található plakát hiányosan tartalmazza a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondata szerinti adatokat, így a kifogás kizárólag ezen részében alapos. A kifogásnak az az állítása, amely szerint Csepelen, azaz Budapest XXI. kerületében 125 liftben ugyanilyen adattartalommal került plakát kihelyezésre, nem nyert bizonyítást, így ebben a tekintetben a kifogás elutasításának van helye.

[17] Mindezek alapján a Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy Hajas Levente, a „Szabó Szabolcs és a baloldal mindent elvenne! Ne hagyjuk!” feliratú plakát kiadásáért felelős személy megsértette a Ve. 144. § (2) bekezdését azzal, hogy a 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 2. cím alatt kihelyezett plakáton nem szerepel a plakátot kiadó neve és székhelye. A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján eltiltja a további jogsértéstől.

[18] A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást abban a részében, hogy Csepelen összesen 125 liftben 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 2. cím alatt kihelyezettel azonos tartalmú plakát került kihelyezésre, bizonyítottság hiányában, a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.

[19] A Nemzeti Választási Bizottság indokoltnak tartja, hogy kitérjen arra az OEVB elnökének azon döntésére, amely tárgyi ügyben az NVB számára eljárási kötelezettséget keletkeztetett, noha a kifogásból egyértelműen megállapítható, hogy az kizárólag az egyéni választókerületi választással kapcsolatos jogsértést állított. Ezt támasztja alá, hogy a kifogásolt plakáton Beadványozó mint Budapest 17. számú OEVK-ban induló jelölt szerepel, Beadványozó is kizárólag Budapest 17. számú választókerületét érintően (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 2. és Csepel) állítja a jogsértést. Ezzel szemben okszerűtlen az OEVB elnökének azon megállapítása, amely – bár a kifogás nem tartalmaz ilyet – azt valószínűsíti, hogy az egyéni jelölttel szembeni álláspontot kifejező plakát egyéb választókerületben is terjesztésre kerülhetett, továbbá, hogy a cselekmény „üzletszerűsége” okán látta megalapozottnak az OEVB helyett az NVB hatáskörét és illetékességét.

[20] Az OEVB elnöke – az OEVB megállapításainak ismertetése által – az előzőekben írtakon túl olyan megállapításokat tett a benyújtásra jogosult, a határidő megtartottsága és a bizonyíték értékelése tekintetében, amelyre kizárólag a kifogást elbíráló választási bizottság jogosult. Ez a bizottság azonban az áttételről rendelkező döntés alapján nem az OEVB, hanem az NVB, mivel a Ve. 213. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben.

[21] A Bizottság indokoltnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a Ve. 297. § (1) bekezdés b) pontja az OEVB számára nem lehetőséget, hanem eljárási kötelezettséget teremt azokban a kifogásokban való eljárás, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.

[22] Mindezek alapján megállapítható, hogy az OEVB elnöke a kifogás tekintetében nem értékelte megfelelően az OEVB hatáskörére vonatkozó szabályokat és az áttétel folytán Beadványozót megfosztotta egy jogorvoslati lehetőségtől. Mindezen túl pedig az áttételről szóló döntésében a Ve. 213. § (1) bekezdésében foglalt szabályon túlterjeszkedett, amikor a kifogás kapcsán az érdemi elbírálásra vonatkozó megállapításokat tett.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[23] A határozat a Ve. 144. §-án, 213. §-án, 218. §-án, 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 11.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke