162/2019. NVB határozat - a H. R. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

162/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a H. R. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. június 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó postai úton nyújtotta be a 2019. május 30-án kelt, és június 3-án beérkezett kifogását a Nemzeti Választási Bizottsághoz a FIDESZ-KDNP kampánytevékenysége miatt. Kifogásolta többek között, hogy „(…)a FIDESZ-KDNP kormányzása alatt, (….) nincs információszabadság, nincs jogbiztonság, nincs demokrácia, demokráciadeficit van(…)”.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[2]          A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[3]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[4]           A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Ezen túl a Ve. 10. §-a rögzíti, hogy a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők és azok a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.

[5]          A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell:

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[6]          A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) az elkésett

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy,

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[7]          Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (továbbiakban IM Rendelet) 30. §-a alapján a választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19 óráig tart.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozó kifogása nem tartalmazza személyi azonosítóját, a jogszabálysértés megjelölését, továbbá a kifogás elkésett.

[9]          A Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a kifogást az arra jogosult nyújtotta-e be. Jelen esetben ez az ellenőrzés a kifogás hiányossága okán nem volt elvégezhető.

[10]        A jogszabálysértés megjelölésének hiányosságával kapcsolatban a Bizottság hivatkozik saját és a Kúria állandó gyakorlatára, amely szerint a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2.,Kvk.II.37.257/2014/2.,Kvk.III.37.258/2014/2.,Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. Ezen túl a jogszabályi hivatkozáshoz társítani kell a jogszabálysértéshez kapcsolódó érdemi indokolást is, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy miben áll a jogsértés mibenléte. Megállapítható, hogy Beadványozó kifogása a jogszabályhely pontos megjelölését és a jogsértésre vonatkozó okfejtést is nélkülözi.

[11]       Az elkésettséggel kapcsolatban a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi. Beadványozó kifogása 2019. június 3-án érkezett meg a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Az IM Rendelet 30. §-a szerint a választási kampány 2019. május 26-án 19 óráig tart. Mindezek alapján figyelemmel a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 209. § (1) bekezdésében foglalt szabályokra, megállapítható, hogy a választási kampánnyal kapcsolatos jogorvoslat előterjesztésére jelen választási eljárásban 2019. május 29-én 16 óráig volt lehetőség. Ez az az időpont ameddig a jogorvoslati kérelemnek meg kell érkeznie az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel bíró választási bizottsághoz. Beadványozó kifogása az előzőekben hivatkozott – 2019. május 29. 16.00 óra – jogvesztő határidőt követően, 2019. június 3-án érkezett meg a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ezért az a Ve. 215. § b) pontja szerint elkésettnek minősül.

[12]       A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket – Beadványozó személyi azonosítóját és a jogszabálysértés megjelölését –, valamint a Ve. 209. § (1) bekezdése szerinti jogvesztő határidőn túl került benyújtásra, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye a Ve. 215. § b) és c) pontjai alapján.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok is közzétételre kerültek. A tájékoztató áttekintése és a mintadokumentumok használata nagyban elősegítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14]       A határozat a Ve. 10. §-án, a 208. §-án, a 209. § (1) bekezdésén, a 212. §-án, 215. § b) és c) pontján, a 331. §-án, a 345. § (2) bekezdésének a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. június 3.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke