161/2022. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság

161/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 26/ B. 3/1.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 20/2022. (III.7.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Laczkó Mária, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője (a továbbiakban: Kifogástevő) kifogást nyújtott be Zala Megye 2. számú (Keszthely) Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2022. március 5. napján 17 óra 00 perckor.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 10. § (4) bekezdése alapján a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon kell teljesítettnek tekinteni. Tekintettel arra, hogy Kifogástevő kifogását 2022. március 5. napján 16 óra után nyújtotta be, így a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 10. § (4) bekezdése alapján a kifogás beérkezésének napja 2022. március 6-a.

[3] Kifogástevő kifogásában előadta, hogy Keszthely város Fő terén és a Kossuth utca sétáló szakaszán olyan padok, oszlopok és jelző táblák találhatóak, melyek Keszthely Város Önkormányzat tulajdonát képezik, viszont kezelője/karbantartója a VÜZ Nonprofit Kft. Ezeken a padokon és táblákon, jól látható helyen az elmúlt időszakban egyre több – a választási kampánycélokat is szolgáló – matricát helyeztek el, amelyek eltávolítása nehézkes, az eltávolítására szolgáló eszközök karcolását, rongálást okozhatnak. Kifogástevő beadványához bizonyítékként három fényképet is csatolt.

[4] A kifogásban kérte továbbá, hogy azokban az esetekben, ahol a matricák kihelyezői – esetleges tartalmuk alapján – beazonosíthatók, a matricák kihelyezői a kihelyezett matricák eltávolítására kerüljenek kötelezésre. Kifogástevő hivatkozik arra, hogy a matricák eltávolítása nehézkes, az elhelyezés felületétől függően a festés egy része sérülhet, valamint a táblákon, oszlopokon maradandó karcolás nyomok keletkezhetnek, amelyek kárként jelentkeznek a tulajdonos/vagyonkezelő oldalán.

[5] A kifogást benyújtó hivatkozott a Ve 144. § (1) bekezdésére, melynek alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. Kifogástevő álláspontja szerint a Ve. 144. § (1) bekezdése szerint plakátnak minősül a tárgyi matrica is.

[6] Kifogástevő felhívja továbbá a Ve.144. § (4) bekezdését is, amely értelmében plakátot elhelyezni állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

[7] Kifogástevő rögzíti, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. nem adott hozzájárulást a matricák kihelyezésére, az önkormányzat pedig hatályon kívül helyezte a választási kampányban alkalmazható hirdetések, plakátok engedélyezésére vonatkozó rendeletét.

[8] Kifogástevő hivatkozik továbbá arra, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. látja el az önkormányzati vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat, így a kifogás a kezelő szerv képviseletében került benyújtásra.

[9] Zala Megye 2. számú (Keszthely) Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a 20/2022. (III.7.) számú határozatában megállapította, hogy a kifogás a Ve. 212.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel, tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, ezért érdemi elbírálásra alkalmas.

[10] Az OEVB határozatában hivatkozik a Ve. 144. § (1) bekezdésére, amely meghatározza a plakát fogalmát. Ugyanezen § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy plakát a kampányidőszakban a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A (4) bekezdés értelmében plakátot elhelyezni a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

[11] Az OEVB határozatában megállapítja, hogy Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási plakátok, molinók elhelyezéséről szóló 10/2019. (III.28.) önkormányzati rendeletét 2022.02.12. napjától hatályon kívül helyezte a képviselő-testület 6/2022. (II.11.) rendeletével.

[12] Az OEVB a becsatolt fényképek alapján megállapította, hogy a kifogásban említett matricák a Magyar Kétfarkú Kutya Párt érdekében, közlekedési táblára, illetve közterületi padokra kerültek kihelyezésre, melyek az önkormányzat tulajdonát képezik.

[13] Az OEVB továbbiakban hivatkozott arra, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. mint kezelő szerv az önkormányzat nevében a kifogásban foglaltak alapján nem adott - figyelemmel az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére – nem is adhatott hozzájárulást a plakát, matrica elhelyezésére, mely így külön bizonyítást nem igényel.

[14] A 20/2022. (III.7.) számú OEVB határozatban a Bizottság hivatkozott a Kúria kikristályosodott álláspontjára, miszerint a választási ügyek többségében az eljárási határidők rövidsége miatt nehézséget okoz, hogy a kifogástevő állítását hitelt érdemlően igazolni tudja, és nincs egyértelműen megfogalmazható elvárás arra nézve, hogy a bizonyítottság milyen foka szükséges ahhoz, hogy a választási bizottságok, majd a bíróság megállapítsa a jogsértést, ebben a körben egyértelműen széles a mérlegelési lehetőség. A mérlegelés során azonban elvárás, hogy a bizonyítási eszközök legyenek alkalmasak a hivatkozottak bizonyítására, illetve a választási bizottságnak, bíróságnak az esetleges ellentmondásokat fel kell oldani. (Kúria Kvk.I.37.470/2018/2.)

[15] Fentiek alapján az OEVB úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a bizonyítottság foka elegendő a jogsértés megállapításához.

[16] Az OEVB álláspontja szerint a jelölt, jelölő szervezet nevében érdekében akár a párt aktivistái, akár a jelölt által szétosztásra kerülő matrica, plakát esetében elvárható lett volna, hogy a párt (jelölő szervezet) tudomással rendelkezzen arról, hogy matrica kiragasztásához tulajdonosi hozzájárulással nem rendelkezik, így a matrica kiragasztása sérti a Ve. 144. § (4) bekezdés b) pontját.

[17] Az OEVB kiemelte azt is, hogy a matricák kihelyezése a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltakat is megsértette, mert a plakát károkozás nélkül nem távolítható el.

[18] Az OEVB megállapította, hogy a jogsértés nemcsak a Ve. 144. § (4) bekezdés b) pontjának sérelme miatt áll fenn, hanem a cselekmény ezen túlmenően sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendeltetésszerű joggyakorlás elvét is, azáltal, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviseletében eljáró személy(ek) – abból kifolyólag, hogy a matricákat a műemlékileg védett környezetben adták azon személyek részére, akik azt elhelyezték - ösztönzőleg hatottak rájuk és azt a téves látszatot keltették, hogy az(ok) a belvárosban bárhova felragasztásra kerülhet(nek).

[19] Mindazonáltal az OEVB a jogszabálysértés jellegére, az eset összes körülményeire figyelemmel bírság megállapítását, kiszabását nem tartotta szükségesnek.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[20] Beadványozó 2022. március 7-én 20 óra 16 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 20/2022.(III.7.) számú határozatával szemben.

[21] Beadványozó álláspontja szerint az OEVB fent nevezett határozata sérti a Ve. 223. § (3) bekezdésének a) és b) pontjait.

[22] Fellebbezésében kérelmezi, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a tárgyi OEVB határozatot úgy változtassa meg, hogy az OEVB határozat tényállásában megállapított cselekmény elkövetője ismeretlen személy, ennélfogva a Beadványozóra vonatkozó további jogsértéstől való eltiltás mellőzése indokol.

[23] Érintettsége körében Beadványozó hivatkozik arra, hogy ő maga az OEVB határozat kötelezettje, így az kötelezettségeire közvetlenül kihat.

[24] Beadványozó a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogsérelmet abban látja, hogy az OEVB határozat nem jelöl meg konkrét bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a kifogásolt cselekményt Beadványozó követte volna el. Előadja továbbá, hogy az a körülmény, hogy egy ismeretlen személy esetlegesen a Beadványozó érdekében helyezte el a matricákat, nem értékelhető akként, hogy a Beadványozó sértette meg a Ve. 144. § (4) bekezdés b) pontját vagy a 144. § (7) bekezdését.

[25] Fentiek alapján Beadványozó úgy ítéli meg, hogy az OEVB téves mérlegelés eredményeként helyezkedett arra az álláspontra, hogy a jogsértést a Beadványozó követte el, ezáltal a Ve. 144. § (4) bekezdés b) pontját és 144. § (7) bekezdését megsértve marasztalta és tiltotta el a támadott határozat Beadványozót a további jogsértéstől.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[26] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[27] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[28] A Ve. 208. §-ának alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[29] A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[30] A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) az elkésett

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy,

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[31] A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 2. § (1) bekezdése szerint a cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre.

[32] A Ctv. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint a törvényszék, mint cégbíróság feladata a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve a törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény (a továbbiakban: adat) cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése.

[33] A Ctv. 23. § (1) bekezdése szerint a céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. A 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cég cégjegyzékszámát.

[34] A Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontjának „más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát” kitétel alatt jogi személy esetében a cégbíróság által jegyzett cégjegyzékszámot kell érteni.

[35] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Kifogástevő kifogásában a VÜZ Nonprofit Kft. vonatkozásában csak annak székhelyét tüntette fel, cégjegyzékszámát nem adta meg, amely az érdemi elbírálás akadályát képezi.

[36] A Bizottság rámutat, hogy az OEVB határozattal ellentétben a kifogás benyújtójának személye nem határozható meg akként, hogy azt magánszemély nyújtotta be, hanem a kifogás tartalma alapján (lásd.: „a kifogás a kezelő szerv képviseletében kerül benyújtásra”) az abban szereplő jogi személyt kell a kifogás benyújtójának tekinteni.

[37] A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogás egyébként - az OEVB határozatban megjelenő álláspont esetén – sem lenne alkalmas érdemi elbírálásra, ugyanis ebben az esetben az érdemi elbírálás akadályát az képezte volna, hogy a kifogás nem tartalmazza a kifogás magánszemély benyújtójának lakcímét és – ha lakcímétől eltér – postai értesítési címét a Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

[38] A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[39] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kötelező tartalmi elemet - Kifogástevő cégjegyzékszámát – azt a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[40] A határozat a Ve. 10. § (4) bekezdésén, 208. §-án, 212. § (2) bekezdésén, 215. §-án, 231. § (4) bekezdésén; a Ctv. 1. § (1) bekezdés a) pontján, 2. § (1) bekezdésén, 23. § (1) bekezdésén, 24. § (1) bekezdés a) pontján; a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 9.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke