161/2014. NVB határozat - H. R. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
       161/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság H. R. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2014. március 3-án kifogást nyújtott be a Pest Megyei 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: OEVB) a „kisebbségi képviselőjelöltek”, valamint a Magyar Szocialista Párt és a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetek által végzett aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Előadta, hogy személyét is megkeresték, hogy fénymásolt, teljes aláírással ellátott ajánlóívet megvásárolhat, ajánlóívenként 1000 forintért. Kifogásában kérte a Pest Megyei 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben eddig leadott ajánlóívek egyenkénti ellenőrzését.
Az OEVB 22/2014. (III. 03.) határozatával a kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontjára hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a kifogás álláspontja szerint nem tartalmazta Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat (a kifogás kötelező tartalmi elemeit).
 
II.
 
Beadványozó 2014. március 3-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 22/2014. (III. 03.) számú határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Álláspontja szerint az OEVB-nek a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító határozata jogszabálysértő.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § 3) bekezdés b) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a kérelem benyújtójának lakcímét, ha a lakcímétől eltér, postai értesítési címét. Ugyanezen bekezdés c) pontja szerint a kérelem benyújtójának személyi azonosítója is annak minősül. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint ezen adatok hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezésében a fent említett adatokat nem adta meg, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a fellebbezés számos helyesírási és nyelvhelyességi hibát tartalmaz.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 4.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke