160/2014. NVB határozat - Karácsony Gergely Szilveszter képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
               160/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Karácsony Gergely Szilveszter képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 8/2014. (II. 28.) számú határozatát megváltoztatja, és a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
 
I.
 
Magánszemély 2014. február 26-án kifogást nyújtott be a Budapest 13. számú OEVB-hez jogsértő módon elhelyezett választási plakát tárgyában. A kifogást tevő előadta, hogy Karácsony Gergely Szilveszter a Párbeszéd Magyarországért képviselőjelöltjének a választókerületben elhelyezett számos plakátja lámpa- és villanyoszlopokon látható. Hivatkozott az OEVB korábbi 2/2014. számú határozatára, melyben hasonlóan villanyoszlopon elhelyezett plakáttal kapcsolatban állapított meg jogsértést.
Kifogást tevő kérte a jogsértés valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi sérelmének megállapítását és azt, hogy tiltsa el az OEVB a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.
Az OEVB a kifogás mellékleteként csatolt fénykép alapján 8/2014. (II.28.) számú határozatában megállapította, hogy Karácsony Gergely Szilveszter képviselőjelölt érdekében kihelyezett plakátok villanyoszlopokra és közvilágítási oszlopokra kerültek ki, mely a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. § (3b) bekezdése, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint tilos.
Az OEVB határozatában a kifogásnak helyt adott, megállapította a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől és Karácsony Gergely Szilveszter képviselőjelöltet felhívta, hogy a kihelyezett plakátok eltávolításáról azonnali hatállyal gondoskodjon.
 
II.
 
Beadványozó 2014. március 3-án fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Indokolásában előadta, hogy álláspontja szerint az OEVB tévesen hivatkozott arra, hogy egy korábbi határozatában már jogerősen elmarasztalta volna a fenti jogsértés miatt, ugyanis ez ügyben felülvizsgálati eljárás van folyamatban a Kúria előtt. Fellebbezésében hivatkozott arra is, hogy a korábbi OEVB határozat nem jelölte meg jogsértőként, ugyanis ahhoz azt is vizsgálnia kellett volna, hogy a kérdéses plakátot ki helyezte el. Beadványozó hivatkozott továbbá arra, hogy Kkt. és a Korm. rendelet nem minősül választásra irányadó jogszabálynak, ezért ezek nem alapozhatják meg jogsértés megállapítását. Indokolásában előadta, hogy a fenti Korm. rendelet az „önálló hirdető berendezésre” és nem a plakátokra vonatkozik. Álláspontja szerint a választási plakát elhelyezése az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében elismert véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlásához kapcsolódik, másfelől szorosan összefügg az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésében elismert választhatóság jogának gyakorlásával.
 
III.
 
A Ve. 212. § (2) bekezdés kimondja, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Ve. 209. § (1) bekezdés alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A Ve. 231. § (4) bekezdés szerint a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.
Magánszemély a választókerület területén, számos helyen jogsértő módon elhelyezett plakátok tárgyában nyújtotta be kifogását. Beadványában azonban nem jelölte meg ezek pontos helyét. A Nemzeti Választás Bizottság megállapítja, hogy az elsőfokú szerv ennek következtében nem tudta feltárni megfelelően a tényállást, ugyanis nem azonosítható be egyértelműen sem a fényképek készítésének helyszíne, sem a plakátok pontos helye, továbbá a fényképeken semmi sem utal arra, hogy a kifogásolt plakátok Budapest 13. számú országgyűlési egyéni választókerület területében láthatók.
A Ve. 297. § (1) bekezdés b) pontja szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a bizonyítékként becsatolt fényképek alkalmatlanok annak bizonyítására, hogy a jogsértés a Budapest 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság illetékességi területén történt.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás érdemi elbírálásra nem volt alkalmas, ezért a fentiek alapján - hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 4.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke