16/2021. NVB határozat - a Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt kérdés hitelesítése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

16/2021. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt kérdés hitelesítése tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?”

népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. augusztus 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei]

  1. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (5) bekezdése szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött országos és helyi népszavazások elmaradnak.
  2. A Kormány – az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, 2021. július 21. napján kihirdetett, és ugyanezen nap 8 órakor hatályban lépett, – az országos népszavazás megrendezhetőségéről szóló 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ában úgy rendelkezett, hogy a Tv. 4. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy országos népszavazás kezdeményezhető.
  3. Mindezek alapján megállapítható, hogy a Rendelet 2021. július 21. 8 órai hatályba lépésétől az országos népszavazás kezdeményezésére jogosultak – azaz a választópolgári kezdeményezésnek a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. § (1) bekezdése szerinti szervezői, a Kormány és a köztársasági elnök – számára ismételten megnyílt a lehetőség országos népszavazás kezdeményezésére.
  4.  A Kormány 2021. július 21-én megtartott ülésén, a 2447/2021. számú határozatában (a továbbiakban: Kormányhatározat) úgy döntött, hogy az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján országos népszavazást kezdeményez öt kérdésben.
  5. A Kormányhatározatban a Kormány az igazságügyi minisztert hívta fel, hogy nevében a kérdéseket hitelesítés céljából benyújtsa a Nemzeti Választási Bizottsághoz. E felhatalmazás alapján, az Nsztv. 5. §-ában foglaltakra hivatkozva, Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter a Kormány nevében 2021. július 21-én öt népszavazásra javasolt kérdés nyújtott be a Bizottsághoz.
  6. A benyújtásról szóló jognyilatkozatot és a Kormányhatározatot az Igazságügyi Minisztertől kapott meghatalmazás alapján dr. Salgó László Péter jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár kézbesítette 2021. július 21-én 8 óra 32 perckor.

II.

[A népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének feltételei]

  1. Az Nsztv. 11. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
  2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben megfogalmazott követelményeknek megfelel.

 

III.

[A határozat indokolásának összegzése]

  1. A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Nsztv. 5. §-án, a 11. §-án, a Rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2021. július 30.

 

                                                                                      Dr. Téglási András

                                                                           a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                  elnöke